ОПРЕДЕЛЕНИЕ

165

18.03.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 18.03. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 131 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от П.И.К. и Н.К.К., срещу РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1085/04.02.2014 год. на ОС Варна по в.гр.д. 3473/2013 год., с което е ВЪРНАТА ЧАСТНА КАСАЦИОННА ЖАЛБА СРЕЩУ решение № 2674/14.12.2013 г. на ВОС по в.гр.д. 3473/2013 год.

В жалбата се излага, че обжалваният съдебен акт нарушава достъпа на жалбоподателите до съд, в предметния обхват на чл. 47 ХОПЕС и чл. 6, т.1 КЗПЧОС, както и на изискването на чл. 7, ал.1 ЗСВ за обективност и справедливост. Твърди се, че жалбата пред АпС е допустима, тъй като е подадена срещу неприсъствен акт на въззивев ъсдебен състав. Излагат се подробни съображения за нарушено право на защита на страната.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна в изпълнителния процес Ю. А.Д., като писмен отговор не е подаден.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на П. и Н. К. против действия на СИ по изп.д.№ 3154/2013 год. на ДСИ при ВРС, касаещи редуциране на разноски за адвокатски хонорар в полза на взискателите К..

Жалбата е приета за допустима и разгледана по същество от ОС Варна.

Срещу решението е подадена частна жалба от К., която им е била върната като недопустима с обжалвания съдебен акт.

Съобразно чл. 437, ал.4 ГПК решението по жалба, подадена по особения ред на чл. 435 ГПК срещу действия на СИ, е окончателно и не подлежи на обжалване.

Създаденият особен контрол на действията на СИ е двуинстанционен и приключва с акт на ОС. Не е налице лишаване на страната от достъп до съд, нито на други правни норми, касаещи правото й на защита.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1085/04.02.2014 год. на ОС Варна по в.гр.д. 3473/2013 год., с което е ВЪРНАТА ЧАСТНА КАСАЦИОННА ЖАЛБА СРЕЩУ решение № 2674/14.12.2013 г. на ВОС по в.гр.д. 3473/2013 год.

 Определението Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: