Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

57

гр.Варна, 13.04.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на тридесети март, двехиляди и шестнадесета година в открито заседание в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

Секретар В.Т.,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 131/16 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на С.И.Ч. срещу решение № 2092/16.12.2015 г. по гр.д.№ 1725/2015 г. на Окръжен съд – Варна, с което е уважен иска, предявен от В.И.Б. с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на материалния и на процесуалния закон, с молба за отмяна и за отхвърляне на предявения иск.

В подаден писмен отговор и в съдебно заседание пълномощникът на въззиваемия оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на решението.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявен е иск с правно основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД от В.И.Б. срещу С.И.Ч.  за обявяване за окончателен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, подробно описан в исковата молба, сключен на 23.09.2014 г. Ищецът твърди наличието на валидно сключен между страните предварителен договор на 23.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ № VІ-414, кв. 48 по плана на гр. Игнатиево, община Аксаково, с площ от 450 кв.м., при граници: УПИ с №№ V-412, ХІV-414, VІ-414, VІІ-415, заедно с изградените в имота жилищна сграда и стопански постройки за цена в размер на 77 000 лева. Поради неизпълнение от продавача на задължението му да прехвърли имота в уговорения между страните срок, моли съда да обяви договора за окончателен, с произтичащите от това последици.

Ответникът оспорва предявения иск изцяло. Тъй като купувачът лично или чрез пълномощник не се е явил пред нотариус на уговорената между страните дата за сключване на окончателен договор, твърди неизправност на ищеца, свързана със загуба на правата, произтичащи от предварителния договор.

Безспорно е установено по делото правото на собственост на ответника - продавач върху процесния недвижим имот - с нот. акт № 133, том ІІ, рег. № 4755, дело № 355/2011 г.

Не се спори относно сключването на предварителен договор на 23.09.2014 г., по силата на който С.И.Ч., чрез пълномощника си И. Щ. Ц., в качеството му на продавач се задължава да продаде на ищеца В.И.Б., в качеството му на купувач недвижим имот, представляващ УПИ № VІ-414, кв. 48 по плана на гр. Игнатиево, община Аксаково, с площ от 450 кв.м., при граници: УПИ с №№ V-412, ХІV-414, VІ-414, VІІ-415, заедно с изградените в имота жилищна сграда и стопански постройки за цена в размер на 77 000 лева.

С констативен протокол от 20.03.2015 г. на нотариус В. П., рег. № 205 на НК, с район на действие ВРС се установява, че на 20.03.2015 г. на именно повикване в периода от 11.00 ч. до 11.35 ч. в кантората не се е явил купувачът по договора В.И.Б..

С нот. акт № 110, том ІІ, рег. № 2680, дело 258/02.09.2015 г. ответникът С.И.Ч. е продал на пълномощника по предварителния договор И. Щ. Ц. процесния недвижим имот.

С оглед доказаното право на собственост на продавача по предварителния договор и предвид наличието на постигнато съгласие относно съществените елементи на окончателния договор – страни, предмет и цена, правилен е извода на първоинстанционния съд осносно валидност на предварителният договор от 23.09.2014 г., който е годен да обвърже страните по него. Не са представени доказателства действието му да е прекратено.

От съдържанието на договора е видно уговарянето единствено на срок за плащане на цената на недвижимия имот – до 20.03.2015 г., но не и на срок за сключването на окончателен договор. Обстоятелството за отправена покана за сключване на окончателен договор от обещателя към купувача, която да е достигнала до неговото знание, не е установено с допустимите по ГПК доказателствени средства, поади което не е доказано твърдението, че купувачът е в забава досежно сключването на  окончателен договор за продажба. Предвид липсата на покана за сключване на окончателен договор, следва извод, че ищецът е изправна страна; предварителният договор е действащ между страните и ищезът – като изправна страна може да упражни правото си да иска обявяването му за окончателен.

С нот. акт № 110, том ІІ, рег. № 2680, дело 258/02.09.2015 г. – след нписването на исковата молба по чл.19, ал.3 от ЗЗД, С.И.Ч. е продал на И.Щ. Ц. /негов пълномощник по предварителния договор/ процесния недвижим имот. Предвид охранителния ефект на вписването както по отношение на ищеца по чл.19, ал.3 от ЗЗД, така и по отношение на третите лица, то има ограничаващо правото на собственост на ответника действие до приключване на съдебния процес, а при уважаване на иска - до извършването в шестмесечен срок от ищеца на отбелязване на влязлото в сила решение. Следователно, прехвърлителят по предварителния договор е запазил качеството си на собственик на процесния недвижим имот.

Правилен е извода на съда за доказаност на иска по чл.19, ал.3 от ЗЗД, който следва да бъде уважен с произтичащите от това последици. Съдът е постановил решение съобразно правилно установена фактическа обстановка и е изградил правни изводи, съответни на закона, поради което решението следва да бъде потвърдено. При този изход на спора, въззивникът следва да заплати на въззиваемия сумата от 2840.00 лева – разноски по водене на делото, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

                                       Р       Е       Ш      И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 2092/16.12.2015 г. по гр.д.№ 1725/2015 г. на Окръжен съд – Варна.

ОСЪЖДА С.И.Ч., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на В.И.Б., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 2840 /две хиляди осемстотин и четиридесет/ лева, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:          1.

                                                                                       2.