ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№295

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  04.05.2016 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 132/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба вх.№ 2894/26.04.2016 год от въззивницата М.И.Б., с която заявява, че се отказва от подадената въззивна жалба, признава основателността на иска, предявен от Я.А.Ж. с правно осн. чл. 87 ал.3 от ЗЗД, както и признава правилността на решението, постановено по гр.д. № 2244/2014 год на Окръжен съд Варна. Поради това моли производството по настоящото дело да бъде прекратено.

С молба вх.№ 2893/26.04.2016 год въззиваемата Я.А.Ж. чрез процесуалния си представител адв. М.В. *** е заявила, че е съгласна с оттеглянето на въззивната жалба и моли въззивното производство да бъде прекратено.

С оглед становищата на страните и на осн. чл. 264 ал.1 от ГПК съставът на Апелативен съд Варна намира, че производството по делото следва да бъде прекратено поради оттегляне на въззивната жалба, а първоинстанционното решение се обяви за влязло в сила.

В проведеното съдебно заседание въззиваемата страна чрез процесуалния си представител адв. В. е заявила, че претендира присъждане на разноски, като е представила списък и доказателства за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 1800 лв. Възражението на въззивницата за прекомерност е неоснователно - с оглед цената на иска адвокатското възнаграждение е съобразено с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

На осн. чл. 78 ал.2 от ГПК ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.

В молбата си, с която е изразила съгласие с оттеглянето на жалбата, въззиваемата не е оттеглила изрично претенцията си за разноски, поради което същата се явява основателна. Въззивното производство е образувано по жалба на насрещната страна, а разноските са направени преди оттеглянето й.  

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 132/2016 год на Апелативен съд Варна, г.о. поради оттегляне на въззивната жалба, подадена от М.И.Б. с ЕГН ********** срещу решението по гр.д. № 2244/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., 10 състав.

ОБЯВЯВА за влязло в сила решение № 2115/18.12.2015 год по гр.д. № 2244/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., 10 състав.

ОСЪЖДА М.И.Б. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплати на Я.А.Ж. с ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 1800 лв.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 от ГПК.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.