ОПРЕДЕЛЕНИЕ 200

гр. Варна,29.03.2017г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

   МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 132/17г., намира следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал. 3 от ГПК. Образувано е след като последователно всички районни съдии от районните съдилища, включени съответно в съдебните райони на ОС-Силистра, ОС-Разград, ОС-Добрич, ОС-Варна, ОС-Шумен и ОС-Търговище са се отвели от разглеждането на производството, образувано по подадена от Н.М.Н. с ЕГН ********** искова молба вх.№3989/15.08.2014г., първоначално образувана в гр.д.№327/14г. по описа на Тутракански районен съд.

Съдът след като взе предвид, че съдиите от всички районни съдилища, попадащи в съдебните райони на окръжните съдилища, попадащи в съдебния район на Варненски апелативен съд, са се отвели от разглеждане на делото и понастоящем са изчерпани възможностите на ВАпС да определи друг равен по степен съд, приема че производството пред настоящия съд следва да бъде прекратено и изпратено на Върховен касационен съд за постановяване изпращане на делото по реда на чл. 23, ал. 3 от ГПК в друг равен по степен съд.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 132/17г. по описа на Варненски апелативен съд и го

ИЗПРАЩА на Върховен касационен съд за постановяване изпращане на делото, образувано по подадената от Н.М.Н. с ЕГН ********** искова молба вх.№3989/15.08.2014г., първоначално образувана в гр.д.№327/14г. по описа на Тутракански районен съд, за разглеждане в друг равен по степен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: