О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

167

 

 

07.03.2016 г.,  гр. Варна

        

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на 07. март  2016г., две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

      ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                         Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петя Петрова в.ч.гр.д. № 134 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 ГПК вр. чл. 248, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „ОТП Факторинг България” ЕАД, подадена чрез юрисконсулт М.В., против определение № 55 от 06.01.2016 г., постановено по в.гр.д. № 2702/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за допълване на постановеното по делото решение № 1625/06.10.2015 г. в частта му за разноските с присъждането на такива в размер на 273 лв.

Жалбоподателят е подържал оплакване за неправилност на обжалваното определение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, като е молил за отмяната му и за уважаване на молбата с допълването на решението в частта му за разноските със сумата от 273 лв., от които 73 лв. заплатени държавни такси и 200 лв. – юрисконсултско възнаграждение. Настоявал е за присъждане на разноски и за производството пред настоящата инстанция с присъждането на държавната такса и на юрисконсултско възнаграждение от 200 лв. Изразил е несъгласие с изводите на окръжния съд за неоснователност на молбата за допълване на решението в частта на разноските по чл. 248 от ГПК, заради липсата на представен списък по чл.80 от ГПК.

Насрещната страна В.А.Г. е подала писмен отговор, с който е оспорила жалбата и е настоявала, предвид липсата на виновно поведение от нейна страна, да не бъдат присъждани разноски на другата страна за производството пред окръжния съд.

Частната жалба е подадена в срок, но е насочена срещу неподлежащ на обжалване акт на окръжния съд, поради което е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по нея – прекратено по следните съображения:

С решение № 1625/06.10.2015 г. постановено по в.гр.д. № 2702/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, съдът е уважил изцяло жалбата „ОТП Факторинг България” ЕАД срещу действията на частния съдебен изпълнител, изразяващи се в отказ за намаляване на адвокатския хонорар на взискателя в изпълнителното производство, обективиран в разпореждане от 24.06.2015 г. на съдебния изпълнител, като след отмяна на разпореждането, е намалил адвокатското възнаграждение от 350 лв. – на 200 лв. С жалбата си пред окръжния съд, „ОТП Факторинг България” ЕАД е претендирал и заплащане на разноските за въззивното производство, представляващи платените държавни такси и юрисконсултско възнаграждение от 200 лв. По последното искане, окръжният съд не се е произнесъл с решението. В срока по чл. 248, ал.1 от ГПК, жалбоподателят е подал молба за допълване на решението в частта му за разноските със сумата от 273 лв. С обжалваното определение, окръжният съд е приел молбата за допустима, но неоснователна и е оставил същата без уважение.

Съгласно разпоредбата на чл. 248, ал. 3 от ГПК определението за разноските подлежи на обжалване по реда, по който може да се обжалва решението, а видно от разпоредбата на чл. 437, ал.4 от ГПК, постановеното решение по жалба срещу действия на съдебен изпълнител, включително и срещу постановлението на съдебния изпълнител по разноските съгл. чл. 435, ал.2 ГПК, не подлежи на обжалване. Щом решението на окръжния съд по жалбата срещу действията на съдебния изпълнител е необжалваемо, то и определението, с което е оставена без уважение молбата по чл. 248 от ГПК не подлежи на обжалване. Следователно, в тази хипотеза не е предвиден инстанционен контрол на определението по чл. 248 ГПК и частната жалба против него е недопустима. В тази насока са и постановените от ВКС определение № 394 от 13.07.2015 г. на по ч.т.д. № 1389/2015 г., II т.о., ТК; определение № 101 от 06.02.2015 г. по ч.т.д. № 242/2015 г., I т.о., ТК; определение № 31 от 16.02.2015 г. по ч.гр.д. № 473/2015 г., II т.о., с които настоящата инстанция се съобразява.

Предвид изхода от производството, на жалбоподателя не се дължат разноски за настоящото производство.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „ОТП Факторинг България” ЕАД, подадена чрез юрисконсулт М.В., против определение № 55 от 06.01.2016 г., постановено по в.гр.д. № 2702/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за допълване на постановеното по делото решение № 1625/06.10.2015 г. в частта му за разноските с присъждането на такива в размер на 273 лв. и ПРЕКРАТЯВА  производството по настоящото дело.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба,  в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                            2.