О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

187/02.04.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 02. 04.2018г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№134/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Р.В.П. чрез процесуалния й представител адв. М.С., против определение №509/22.02.2018г., постановено по в.гр.д.№237/ 18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставено без уважение искането на Р.В.П. за освобождаването й от заплащане на разноски в производст -вото по делото на осн. чл.83, ал.2 от ГПК.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което страната бъде освободена от заплащане на депозит за изготвяне на допусната по делото ССЕ.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№237/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№30304/06.11.2017г., подадена от Р.В.П. против дей -ствие на ДСИ по изп.дело №20133110400482 по описа на СИС при ВРС - протокол за разпределение от 10.10.2017г., предявен на 01.11.2017г.С определение №403/ 12.02.2018г. служебно от съда е допусната ССЕ за изясняване на възникнали по делото въпроси, за които са необходими специални знания, при депозит в размер на 450лв., вносим от жалбоподателката.С молба от 16.02.2018г. Р.П. е поис -кала да бъде освободена от заплащане на разноски по делото.Съгласно предста -вената декларация за материално и имуществено състояние Р.П. е на 62 години и е пенсионер.Получава месечна пенсия в размер на 287, 35лв., е съпругът й, който е инвалид със 100% чужда помощ, получава пенсия в размер на 402, 60лв., от които 88, 61лв. добавка за необходимата му чужда помощ.Семейството й се състои от нея и съпруга й.Р.П. страда от белодробна саркоидоза и дископа -тия, за които е била освидетелствана с ТЕЛК/получавала и инвалидна пенсия, спря- на след като е започнала да получава пенсия за осигурителен стаж и възраст/, като й се налага да си закупува ежемесечно лекарства за сумата от около 40лв.Прите - жава ½ ид.ч. от апартамент в режим на СИО, находящ се в гр.Варна, ул.”Околчица” №14, ет.1; 80 кв.м. ид.ч. от терен, находящ се в гр.Варна, ул.”Бачо Киро”№12, в който има постройки, собственост на трети лица, както и притежава наследствени имоти, предмет понастоящем на делбено производство по гр.д.№8692/17г. по описа на ВРС, като е съсобственик с други 5 лица.

Според формираната трайна задължителна съдебна практика преценката на съда за материалното състояние на страната не може да бъде извършвана въз основа на предположение за възможността на лицето да полага труд и да реализира доходи от това, както и от възможността евентуално в бъдещ момент да реализира доходи от притежаваното от него имущество или да реализира в бъдеще приходи от осъщес -твявана търговска дейност, т.к. преценката следва да бъде извършвана с оглед мате- риалното състояние на лицето към датата на подаване на молбата с пр.осн. чл.83, ал.2 от ГПК.Имущественото състояние на лицето, обаче не може да не бъде съобра -зявано след като е въздигнато от законодателя като критерий по чл.83, ал.2, т.2 от ГПК - да се приеме противното би означавало, че във всеки случай, когато страната не разполага с преки парични вземания, същата е материално затруднено лице и следва винаги да бъде освобождавано от такси и разноски, без оглед другите мате -риални активи, които притежава в патримониума си.Видно е, че жалбоподателката притежава ½ ид.ч. от апартамент и 80 кв.м. ид.ч. от дворно място/които не обитава, съгласно посочения й адрес по делото/, като и двата имота се намират в централна - та част на гр.Варна и не се твърди обременяването им с тежести.Същата притежава и по ¼ ид.ч. от множество поземлени имоти, възстановени по реда на ЗСПЗЗ в стари реални граници, находящи се в гр.Варна, район „Вл.Варненчик”, СО „Ментеше”, предмет на предявен иск за делба по гр.д.№8692/17г. по описа на ВРС.Същите, съгласно направената от съда служебна справка по посоченото дело, са общо 16 бр. поземлени имота, със средна площ на всеки от тях от около 600-700 кв.м., а някои с площ съответно от 3005 кв.м., 3 385кв.м., 3 588 кв.м., също без да се твърди обре -меняването им с тежести.Страната е упълномощила адвокат за производството, на когото е заплатила в брой адв.възнаграждение в размер на 200лв.При съвкупния анализ на така установеното материално състояние на Р.П., съпоставено от една страна с дължимия от нея депозит и от друга с вложените от законодателя социални съображения за подпомагане на материално затруднени страни по делата в нормата на чл.83, ал.2 от ГПК, съдът приема, че не са налице предвидените в същата предпоставки за освобождаването на жалбоподателката от заплащането на разноски по допусната ССЕ.Освобождаването на Р.П. по друго дело /с предмет обжалване на разпределение по друго изп.дело/ от разноски при различно възприета фактология/без обсъждане на притежаваното от нея недвижимо имущество/ не може да обоснове различен извод.

Предвид достигането до идентични крайни изводи с тези на първоинстанционния съд, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №509/22.02.2018г., постановено по в.гр.д.№237/ 18г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: