Р Е Ш Е Н И Е

51

гр. Варна, _18_.04.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на __18__ април през две хиляди и седемнадесетата година в закрито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;        

ЧЛЕНОВЕ :МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 като разгледа докладваното от съдията Христова

въззивно гражданско дело № 135 по описа за 2017-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Производството е по реда на чл. 463, ал.2 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от Г.Д. К., срещу решение № 131/19.08.2016 г. по Ч.гр.д. 206/2016 год. на ОС Силистра,  с което е оставена без уважение жалбата й срещу разпределение от 25.05.2016 г., обективирано в протокол на ЧСИ Г. Г. с рег. № 767 на КЧСИ по изпълнително дело № 20127670400316. В жалбата се твърди, че решението е неправилно. Твърди се, че по делото е конституиран взискател М.с. с цел да се заобиколи закона и той да участва в търга, без да се спази процедурата. Твърди се, че на жалбоподателката не е връчено надлежно съобщение за извършена цесия от взискателя Д. симеонов на М.С.. Оспорва се волеизявлението на нотариус Н., че устно е уведомил г-жа К. за цесията. Иска се отмяна на разпределението.

Насрещните страни М.Й.С. и Г.Н.П., не са изразили становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, ЧЖ е неоснователна.

Производството пред ОС е образувано по жалба на Г. К. , в качеството й на длъжник по изп.д. № 20127670400316 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 767 с район на действие ОС-Силистра, против извършеното по делото разпределение от 25.05.16г. на сумата от продажбата на недвижимия имот на длъжника. Направени са същите оплаквания: за ненадлежното конституиране на М.Й.С. като частен правоприемник на мястото на първоначалния взискател Д. А. С.. Наведени са твърдения, че С.е цедирал вземането си на С. с договор за цесия, но цесията не е била съобщена на длъжника от цедента. Оспорва се оформеното от нотариуса удостоверяване за съобщаване по телефона, че нотариалната покана изпратена от цедента до длъжника, е била сведена до знанието на длъжника в нейното съдържание. Твърди се, че това удостоверяване е станало, за да бъде заобиколен закона, за да не се спази процедурата по участие в търга от С. и да се избегне внасяне на депозит. Претендирало се е отмяна на извършеното разпределение.

М.С. е оспорил жалбата пред ОС. Останалите страни не са изразили становище.

ЧСИ е изразил писмено становище за неоснователност на жалбата.

С обжалваното решение ОС-Силистра е приел, че е било надлежно извършено уведомяването на длъжника за извършената цесия по посочения от нотариуса начин, а освен това за жалбоподателя е без значение кой ще получи сумата – първоначалния взискател или неговия правоприемник.

Изпълнителното дело № 20127670400316 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 767 с район на действие ОС-Силистра е било образувано по молба на Д.А. С. против длъжника Г.Д. К. въз основа на изпълнителен лист от 15.03.12г., издаден по ч.гр.д. № 528/12г. на РС-Силистра за сумата от 40 000 лв, ведно със законна лихва от 13.03.12г. до окончателното плащане на главницата, както и 800лв. разноски. Взискателят е присъединил по това дело и друго свое вземане против същия длъжник за сумите от 4 800лв. и 2000лв. – разноски по т.д. № 124/12г. Тези свои вземания е продал с договор за цесия от 07.04.16г. на М.С.. Върху изпратеното от цедента до длъжника уведомление по чл. 99, ал. 3 от ЗЗД чрез нотариус Н. – Силистра е отбелязано, че длъжникът не е намерен на адреса и поради това е бил уведомен на посочен телефон на 15.04.16г. лично, заявявайки, че не се намира на територията на гр. Силистра и не може да се яви, за да получи уведомлението. С постановление от 18.04.16г. е конституиран като взискател цесионера М.С. на мястото на досегашния взискател Д. С..

Въз основа на молба от Г.Н.П. от 18.04.16г. същият е присъединен като взискател /макар и в копието на делото да липсва нарочен акт на ЧСИ/ по посоченото изпълнително дело въз основа на издаден му по ч.гр.д. № 480/16г. на РС-Силистра изпълнителен лист от 14.04.16г. против длъжника Г. Д. К. и против С. И. Ч., които са били осъдени да заплатят солидарно на П. сумата от 200 000 лв. по запис на заповед и разноски в размер на 4 200лв.

В обявената за периода от 18.03.16г. до 18.04.16г. публична продан на подробно описан недвижим имот /за който е налице влязло в сила на 22.04.15г. решение № 596/15.01.14г., постановено по гр.д. № 809/12г. на СРС, с което е бил обявен за недейстителен по отношение на Диян Адрианов Симеонов договора за дарение на същия имот, сключен с НА № 18/12.09.11г. на нотариус с рег. № 307 на НК между Г.Д. К. като дарител и С. И. Ч. като надарен, на осн. чл. 135 от ЗЗД/ са участвали като наддавачи първоначалния и присъединения взискатели – М.С. и Г.П., като с протокол от 19.04.16г. въз основа на подадените наддавателни предложения и проведено публично наддаване, за купувач на имота е обявен Г.Н.П. за сумата от 73 200лв.

С изготвеното на 25.05.16г. разпределение, цялата сума от 73 200лв. ЧСИ е разпределил на взискателя М.С., приемайки, че същият има правото единствено да се удовлетвори от цената на продадения имот, тъй като продаденият имот е бил предмет на уважен от праводателя на С. – Д. С. против длъжника и нейната дъщеря иск по чл. 135 от ЗЗД. Прието е, че не се удовлетворяват вземанията на взискателя Г.П. от 204 860лв. и на Държавата в размер на 1 497.64лв.

Основният спорен въпрос по жалбата е надлежно ли е конституиран като взискател по делото М.Й.С. като правоприемник на първоначалния взискател Д. С.. Отговорът на този въпрос зависи от изхода на направеното оспорване на волеизявлението на нотариуса Нотев за извършена цесия от С. на С. по отношение на вземането срещу К.. Това волеизявление е в рамките на компетентността на нотариуса и оспорването следва успешно да се проведе от г-жа К.. Тя не е провела никакво насрещно доказване, че волеизявлението не удостоверява истинно уведомяването. При това положение следва да се приеме, че г-жа К. е надлежно уведомена за цесията, следователно и С. е надлежен взискател по делото. Обжалваното разпределение е законосъобразно.

Не е налице е основание за отмяна на постановеното решение от ОС, поради което и то следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното, съдът

          

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 131/19.08.2016 г. по Ч.гр.д. 206/2016 год. на ОС Силистра.

Решението НЕ подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: