РЕШЕНИЕ

№ 74

Гр. Варна, 15.05.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и втори април през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

Секретар Ю.К.,

При участието на прокурор М. ГАМОЗОВА,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 136 по описа за 2015-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба, подадена от КОНПИ, срещу решение № 459/23.12.2014 год. по гр.д. 828/2013 год. на ОС ДОБРИЧ, САМО В ЧАСТТА, с която е отхвърлен предявеният от КОНПИ иск срещу И.А.И., с правно основание чл. 8 вр. чл.4, ал.1 ЗОПДИППД, за отнемане в полза на Държавата на имот № 5010043 с площ от 2377 кв.м. в кв.11 по плана на с. Камен бряг, община Шабла.

В жалбата се излага, че решението е неправилно и необосновано в атакуваната част. Излагат се подробни съображения за наличието на връзка между придобития имот и престъпната дейност на А.Т.. Твърди се, че не са налице основания за отнемане на получената цена по атакувания договор, тъй като такава цена не е заплатена в полза на Тончеви, нито в полза на И.А.И., поради което и се иска отнемане на имота. Искането към въззивния съд по същество е за уважаване на иска след отмяна на първоинстанционния акт в атакуваната част.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна И.А.И. ***.

Прокурорът изразява становище за основателност на жалбата.

Настоящият състав на Варненския апелативен съд – гражданско отделение, като взе предвид становищата на страните, представените доказателства и съобрази приложимите към спора правни норми, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Пред ОС са предявени са искове от КОНПИ по ЗОПДИППД /отм./ против А.И.Т., Е.П.Т. и И.А.И., за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност от 239 474. 03лв., в което е включен и имотът, обект на въззивната жалба. Исковете в останалата им част са уважени от ОС. Отхвърлен е искът за отнемане в полза на държавата срещу И.А.И., дъщеря на ответниците Т., на основание чл. 8, вр. чл. 4 ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, на следния недвижим имот: 1/3 от ид.ч. дворно с площ 2 869 кв.м., представляващо поземлен имот № 5010043 с площ на целия имот 2377 кв.м., от които са отредени както следва: 1 099 кв. м. за път; 70 кв. м. попадат в УПИ V-42 и 20 кв. м. в УПИ V--42 и поземлен имот № 282 с площ от 492 кв.м. в квартал 11 по плана на село Камен бряг, общ. Шабла. По отношение на този иск КОНПИ е твърдяла, че имотът следва да бъде конфискуван, тъй като при придобиването му праводателят на ответницата И.. – А.Т., не е разполагал със законен източник на средства. В тази връзка ищцовата Комисия е посочила, че по силата на  нотариален акт № 18, том VІІ, рег.№ 8624, дело № 758 от 12.10.2004г. на нотариус с район на действие ДРС, вписан под № 158 на НК, А.Т., по време на брака му с Е.Т. е придобил правото на собственост върху следния поземлен имот – дворно място с площ от 2 450 кв. м., представляващо имот с пл. № 319, за който е отреден парцел І с площ на парцела от 2 520 кв.м. в кв. 89 по плана на с. Бдинци, общ. Добрич, ведно с построената в него къща за живеене. Имотът е бил дарен на И.А.И. от ответниците А. и Е. Т. с нотариален акт № 52, том 6, рег.№ 7135, дело № 525 от 22.07.2005г. на нотариус № 158. От своя страна ответницата И. е сключила с Х.С.К. договор за замяна на недвижими имоти, обективиран в н. а. № 195, том 1, рег.№ 1135, дело № 69 от 03.02.2006г. на нотариус № 158, като срещу прехвърлянето на придобития по дарение гореописан недвижим имот придобива в замяна правото на собственост върху 1/ 3 ид. ч. от спорния недвижим имот в с. Камен бряг.

По реда на чл. 131 ал. 1 от ГПК ответницата И.А.И. е депозирала писмен отговор, в който искът е оспорен. Искът е оспорен и от Е.Т. по идентични съображения. А.И. не е оспорил исковете в срока по чл. 131 ГПК, но ги е оспорвал в с.з. Според възраженията не са налице предпоставките за отнемане в полза на държавата на притежавания от И.  недвижим имот, тъй като той бил придобит не по силата на дарение, направено от родителите й и съответно придобито със средства, резултат от престъпна дейност, а по сключен с трето лице договор за замяна, следователно формално бил налице законен източник на доходи. Оспорени са твърденията на ищеца, че ответницата И. е знаела, че баща и А.Т. бил осъждан, това разбрала едва с получаване на преписа от мотивираното искане. Освен това прехвърлянето на имота било поради това, че брат и бил болен и евентуално нещастие с някой от родителите и, ответницата щяла да се грижи за него. Изложени са съображения, че подлежи на отнемане имущество, което съставлява облага от престъпната дейност на проверяваното лице, като в случай ищцовата Комисия не е изложила мотиви, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото, чието отнемане се претендира, е придобито от ответника А.Т. пряко или косвено от установената престъпна дейност.  Твърди се, че не е налице трансформация на последната в имущество, което да подлежи на отнемане по специалния ЗОПДИППД и каквито доказателства Комисията следвало да представи със самото мотивирано искане. Оспорен е и способът за установяване на минималните размери за издръжка на едно лице по данни на НСИ, като се навежда довод, че КОНПИ е следвало да докаже пълно и пряко всички извършвани от ответниците разходи. Настоява се за отхвърляне на претенцията и присъждане на разноски.

Представител на Прокуратурата изразява становище за основателност на исковете.

С влязлото в сила решение на ОС е прието, че по отношение на имуществото на Т.са били налице предпоставките по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./ за отнемането му в полза на Държавата, а именно, той е А.Т. е осъден за престъпление в приложното поле на ЗОПДИПП /отм./, придобил е имущество на значителна стойност, за което не е имал достатъчно приходи от законен източник и за което може да се предположи, че има връзка с престъпната му дейност.

Предмет на въззивното производство е иск, предявен срещу дъщеря му за отнемане на имот, който тя е придобила по силата на замяна с друг имот, за който се твърди, че е придобит по незаконен начин от Т. и впоследствие е дарен на дъщеря им И..

От фактическа страна се установява, че И.А. е придобила по замяна процесния недвижим имот: 1/3 от ид.ч. дворно с площ 2 869 кв.м., представляващо поземлен имот № 5010043 с площ на целия имот 2377 кв.м., от които са отредени както следва: 1 099 кв. м. за път; 70 кв. м. попадат в УПИ V-42 и 20 кв. м. в УПИ V--42 и поземлен имот № 282 с площ от 492 кв.м. в квартал 11 по плана на село Камен бряг, общ. Шабла.

Праводателят й - А.Т. е придобил по силата на  нотариален акт № 18, том VІІ, рег.№ 8624, дело № 758 от 12.10.2004г. на нотариус с район на действие ДРС, вписан под № 158 на НК, А.Т., по време на брака му с Е.Т., правото на собственост върху следния поземлен имот – дворно място с площ от 2 450 кв. м., представляващо имот с пл. № 319, за който е отреден парцел І с площ на парцела от 2 520 кв.м. в кв. 89 по плана на с. Бдинци, общ. Добрич, ведно с построената в него къща за живеене. Имотът е бил дарен на И.А.И. от ответниците А. и Е. Т. с нотариален акт № 52, том 6, рег.№ 7135, дело № 525 от 22.07.2005г. на нотариус № 158. От своя страна ответницата И. е сключила с Х.С.К. договор за замяна на недвижими имоти, обективиран в н. а. № 195, том 1, рег.№ 1135, дело № 69 от 03.02.2006г. на нотариус № 158, като срещу прехвърлянето на придобития по дарение гореописан недвижим имот е придобила в замяна правото на собственост върху 1/ 3 ид. ч. от спорния недвижим имот в с. Камен бряг.

Съобразно разпоредбата на чл. 4 ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, по реда на този закон се отнема имущество, придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл. 3 и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано пряко или косвено с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник. На отнемане подлежи и такова имущество след трансформацията или прехвърлянето му от лицето, осъществявало престъпна дейност, на роднини по права линия, съпруг, роднини по сватовство или съребрена линия до втора степен вкл., по силата на чл. 8 ЗОПДИППД /отм./.

В настоящия случай, обаче, е налице по-различна хипотеза от тази по чл. 8 ЗОПДИППД /отм./. След прехвърлянето безвъзмездно на роднина по права линия, имотът е отчужден още веднъж в полза на трето лице, а в замяна дъщерята на г-н Т. е реализирала имотна облага – придобила е друг недвижим имот. Този друг недвижим имот не може да бъде отнет в полза на Държавата – липсва правно основание за това. В полза на Държавата може да бъде събрана примерно неговата пазарна стойност, с която се е увеличило имуществото на И.А. към момента на придобиването му, но такъв иск не е предявен. Предявеният иск е неоснователен и подлежи на отхвърляне, ведно с отмяна на наложената върху имота възбрана.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Разноски не са претендирани и не се дължат.

С оглед на горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 459/23.12.2014 год. по гр.д. 828/2013 год. на ОС ДОБРИЧ, САМО В ЧАСТТА, с която е отхвърлен предявеният от КОНПИ иск срещу И.А.И., с правно основание чл. 8 вр. чл.4, ал.1 ЗОПДИППД, за отнемане в полза на Държавата на имот № 5010043 с площ от 2377 кв.м. в кв.11 по плана на с. Камен бряг, община Шабла.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: