ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

180

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  11.03.2016 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 136/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от П.К.С. чрез процесуалния му представител адв. М.К. от ВАК срещу определение № 3424/02.10.2015 год по ч.гр.д. № 1751/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., 6 състав, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 2486/10.07.2015 год по ч.гр.д. № 1751/2015 год на Окръжен съд Варна. Въззивникът се позовава на нарушения на ЕКЗПЧОС, Конституцията на РБ и ЗСВ при постановяване на обжалваното определение, но по същество оплакванията му се свеждат до неправилно приложение на процесуалния закон. Според въззивника съдът е бил сезиран с искане за допълване на определение № 2486/10.07.2015 год в частта за разноските, но вместо да приложи реда по чл. 248 от ГПК и да върне молбата като просрочена, се произнесъл на осн. чл. 247 от ГПК. Поради това моли обжалваното определение да бъде обезсилено като процесуално недопустимо, алтернативно – същото да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно и да му бъдат присъдени направените разноски, за което представя списък и доказателства за плащане.

В постъпилия отговор от „П. БМФ” АД се излага становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение с приложен списък на разноските.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е процесуално допустима, но неоснователна, по следните мотиви:

С определение № 2486/10.07.2015 год по в.ч.гр.д. № 1751/2015 год на Окръжен съд Варна е потвърдено определение № 6095/18.05.2015 год по гр.д. № 2854/2015 год на ВРС, с което производството по делото е прекратено. В мотивите си съдът е посочил, че при този резултат, в тежест на ищеца П.К. Стайков следва да се възложат разноските, направени от ответната страна – „П. БМФ” АД в размер на 200 лв. Така формираната от съда воля обаче не е намерила отражение в постановения диспозитив. Това несъответствие подлежи на поправка именно по реда на чл. 247 от ГПК, а не по чл. 248 от ГПК. Това е така, защото в случая не се изменя, допълва или замества вече формираната воля, а тя придобива своето адекватно външно изразяване в диспозитива.

За допълване на решението в частта за разноските е предвидено специално производство, уредено в чл. 248 от ГПК. Тази процедура е приложима, когато съдебният акт не съдържа мотиви относно начина, по който следва да се разпредели тежестта на разноските. В случаите, когато разноски са присъдени, но неправилно е определен техният размер, говорим за изменение на решението в тази част. Това разбиране е трайно установено както в правната теория, така и в практиката.

В разглеждания казус не се касае за пропуск на съда да се произнесе по въпроса за разноските и в този смисъл не е налице непълнота на съдебния акт, която подлежи на отстраняване по реда на чл. 248 от ГПК. Напротив, този въпрос е бил обсъден и по него е изразено становището на съда в мотивите. Поправката на очевидната грешка в случая се ограничава само до привеждане на диспозитива в съответствие с мотивите, затова приложима е процедурата по чл. 247 от ГПК, както правилно е действал съдът.

По изложените съображения съставът на Апелативен съд Варна намира, че обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

В настоящото производство ответникът е претендирал присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв. Съдът като съобрази, че страната е била защитавана от юрисконсулт, който е изготвил и депозирал отговор на частната жалба намира, че искането за присъждане на разноски е основателно, а размерът му съответства на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3424/02.10.2015 год по ч.гр.д. № 1751/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., 6 състав.

ОСЪЖДА П.к.С. ЕГН ********** да заплати на „П. БВФ” АД с ЕИК 103002674 разноски в размер на 200 лв, представляващи юрисконсултско възнаграждение по делото.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                  

                   2.