ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

204

 

Гр.Варна,23.03.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на двадесет и трети март, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

                        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 137 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 137/2015 г. е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на А.Т.А., подадена чрез адв. И.А. от Силистренска адвокатска колегия, против определение № 40/03.02.2015 г., постановено по в.гр.д. № 31/2015 г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу постановлението за възлагане от 29.12.2014 г. на частен съдебен изпълнител Г Г, рег.№ 767 с район на действие окръжен съд Силистра по изпълнително дело № 20117670400009 и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателката е настоявала, че обжалваното определение е неправилно – незакоонсъобразно и необосновано, постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, като е молила за отмяната му  и връщане на делото на окръжния съд за произнасяне по същество на жалбата й срещу действията на съдебния изпълнител.

Навела е оплаквания, че погрешно окръжният съд приел, че тя има качеството на ипотекарен длъжник в изпълнителното производство и като такъв с право на жалба в хипотезата на чл. 435, ал. 3 ГПК, вместо да разгледа жалбата й като трето лице в хипотезата на чл. 435, ал.4 от ГПК - насочване на изпълнението срещу имота, в който тя е била във владение. Дори и в хипотезата на чл. 435, ал.3 от ГПК, обаче жалбата й не била недопустима, защото изложените оплаквания за нарушенията на съдебния изпълнител, водещи до започване на публичната продан при необосновано ниска начална цена, обосновавали ненадлежното провеждане на наддаването и допустимост на жалбата  срещу постановлението за възлагане.

Длъжникът А.А. и взискателят „ОББ” АД не са подали писмен отговор  на жалбата.

При данните, че определението на окръжния съд е било съобщено на жалбоподателката на 02.02.2015 г., подадената на 06.02.2015 г. жалба е в срок. Същата изхожда от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – неоснователна по следите съображения:

Жалбоподателката е ипотекирала свой имот за обезпечаване на задължение на съпруга й /длъжник по изпълнителното дело/ по договор за банков кредит, сключен с банката /взискател по изпълнителното дело/. Банката  насочила изпълнението върху ипотекирания имот и след извършване на публична продан е издадено от съдебния изпълнител обжалваното постановление за възлагане.

Неоснователни са оплакванията на А.А. пред настоящата инстанция, че  в качеството на трето лице би имала право на жалба срещу постановлението за възлагане при хипотезата на чл. 435, ал.4 ГПК, защото дори и в този случай жалбата й би била недопустима поради просрочие. Първото действие по насочването на изпълнението върху имота й е описа на имота от 16.02.2012 г., на който тя е участвала, чрез назначения й особен представител адв. Гайдарджиева, поради което едноседмичният срок за обжалване насочването на изпълнението е изтекъл.

В качеството на ипотекарен длъжник и съответно при хипотезата на чл. 435, ал.3 от ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва само, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В случая, жалбоподателката изобщо не е навела подобни твърдения за незаконосъобразност на постановлението за възлагане, а заявените такива за неспазен срок за насрочването на публичната продан, след описването на имота, за неизготвяне на нов опис преди търга и за използване на старата оценка на имота, касаят все определянето на началната тръжна цена, която жалбоподателката счита занижена. Определянето на оценката на имота не съставлява  действие по наддаването, поради което и не покрива хипотезата на чл. 435, ал.3 от ГПК. Жалбата срещу това действие на съдебния изпълнител е недопустима и правилно е била оставена без разглеждане от окръжния съд.

С оглед изложеното, обжалваното определение не страда от визираните в жалбата пороци, правилно е и следва да бъде потвърдено.

Затова,  Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 40/03.02.2015 г., постановено по в.гр.д. № 31/2015 г. по описа на Силистренския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: