О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

188/02.04.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 02 .04.2018г., в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                          МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№137/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадена въз - зивна жалба от Прокуратурата на Република България чрез Д.Иванова-прокурор при ОП-Варна против части от решение №255/16.02.2018г., постановено по гр.д. №1626/17г. по описа на ВОС, гр.о.

Съдът констатира, че във въззивната жалба са обективирани твърдения по смисъла на чл.248 от ГПК.Посочено е, че се претендира решението да бъде отме -нено, вкл. по отношение на присъдените разноски поради тяхната прекомерност, но не е изведено изрично искане и не се установява дали се твърди, че разноските са прекомерни или изявлението е по повод твърдението, че присъденото обезще -тение е прекомерно.Предвид горното и производството по делото е оставено без движение с дадени указания на жалбоподателя да уточни дали по съществото си във въззивната му жалба е инкорпорирано искане по реда на чл.248 от ГПК за из -менение на първоинстанционното решение в частта му относно разноските, с която е осъден да заплати сумата от 2 931 лв. поради тяхната прекомерност.С уточня -ваща молба вх.№2000/02.04.2018г. жалбоподателят е посочил, че искането му във въззивната жалба съставлява такова по чл.248 от ГПК като се претендира изме -нение решението на ВОС в частта му относно разноските по изложените съобра -жения.Компетентен да се произнесе първоначално по така подадената молба с пр.осн. чл.248 от ГПК е съдът, постановил решението, чието изменение в частта му относно разноските се претендира.Предвид горното и производството пред ВАпС следва да бъде прекратено и делото върнато на ВОС за произнасяне по молбата, инкорпорирана във въззивната жалба и уточнена с цитираната молба от 02.04. 2018г.След произнасянето на ВОС по молбата делото следва да бъде върнато на ВАпС за произнасяне по подадената въззивна жалба.   

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№137/18г. по описа на ВАпС, гр.о.

ВРЪЩА гр.д.№1626/17г. по описа на ВОС, гр.о. на ОС-Варна за произнасяне по подадената от Прокуратурата на Република България и инкорпорирана във въз -зивна жалба вх.№6104/23.02.2018г. молба с пр.осн. чл.248 от ГПК за изменение на решение №255/16.02.2018г., постановено по гр.д.№1626/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му относно разноските.

След приключване на производството по молбата с пр.осн. чл.248 от ГПК пред ВОС делото следва да бъде върнато на ВАпС за произнасяне по подадената въззивна жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: