РЕШЕНИЕ

 

32

 

Гр.Варна, 26.03.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 26 март 2019 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                            МАРИЯ МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова гр.д. № 137 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по жалба на „Енерго-про продажби“АД, подадена чрез юрисконсулт В.С., против решение № 36 от 25.01.2019 г., постановено по гр.д. № 9/2019 г. по описа на Разградския окръжен съд, с което е отменено разпределение на суми, извършено с протокол от 11.12.2018г., предявено на страните на 14.12.2018 г. по изп.д. № 20147620400110 по описа на ЧСИ с рег.№ 762 с район на действие ОС Разград и делото е върнато  

 

 

 

на частния съдебен изпълнител за изготвяне на ново разпределение със заделяне на суми за удовлетворяване на вземането на „Инвестбанк“АД по реда на чл.10 ал.3 ЗОЗ във вр. с чл.136 ал.1 т.3 ЗЗД вр. чл.16 ал.1 ЗОЗ до размера, до който същото е обезпечено с вписан по партидата на длъжника особен залог върху вземанията му към същия кредитор и съобразно актуалния размер на вземането.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното решение е неправилно -постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, при неправилно приложение на материалния закон и е необосновано,  като по подробно изложени съображения е молил за отмяната му, за отхвърляне жалбата на насрещната страна и потвърждаване на разпределението на ЧСИ Д. Д. от 11.12.2018 г. с присъждане на сторените по делото разноски.

„Инвестбанк“ АД, чрез юрисконсулт П. е подал писмен  отговор, с който е оспорил жалбата и по съображения за правилността на обжалваното решение е молил за неговото потвърждаване.

Длъжникът ВИК „Меден Кладенец“ ЕООД гр.Кубрат не е подал отговор на жалбата.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, редовна е и допустима, а при разглеждането й по същество, съдът намира следното:

Производството пред окръжния съд е било образувано по жалба на „Инвестбанк“АД гр.София против разпределение на суми, извършено по изпълнително дело № 20147620400110 по описа на ЧСИ с рег. № 762 с район на действие ОС Разград с протокол от 11.12.2018 г., предявен на страните на 14.12.2018 г. Жалбоподателят е настоявал, че има качеството на присъединен по право взискател по изпълнителното дело предвид, че е обезпечен кредитор с вписан особен залог върху съвкупност от вземания на длъжника ВИК „Меден Кладенец“ ЕООД гр.Кубрат, срещу които вземания е било насочено изпълнението по изпълнителното дело и са събрани суми в общ размер от 10 897,97 лв. Като обезпечен кредитор и на база приложено удостоверение от ЦРОЗ и нотариално заверена декларация по чл.10 ал.3 ЗОЗ се ползвал с привилегията по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД, поради което е молил за отмяна на разпределението в тази част и разпределяне на сумата от 10 897,97 лв. в негова полза.

Длъжникът В и К „Меден кладенец“ ЕООД гр.Кубрат, представляван от управителя Ю. А. с писменото си възражение е изразил становище за неоснователност на жалбата, като е молил за оставянето й без уважение. Настоявал е, че жалбоподателят няма качеството на присъединен по право взискател по изпълнителното дело, доколкото не е представил доказателства за пристъпване към изпълнение по реда на ЗОЗ и съответно залогът не е преминал към елементите от съвкупността - вземанията от трети лица.    Посочил е също така, че е изряден платец към банката.

Взискателят „Енерго-про продажби“ АД, чрез юрисконсулт М.,  е подал писмено възражение, с което е оспорил жалбата и по съображения за недопустимостта и евентуално за неоснователността й е молил за отхвърлянето й. Изложил е съображения, че банката няма качеството на присъединен взискател по изпълнителното дело и съответно не разполага с право на жалба, тъй като учреденият в нейна полза залог по реда на ЗОЗ бил върху съвкупност от вземания, които не са индивидуално определени до момента на пристъпване към изпълнение, а такова не било предприето. Доколкото жалбоподателят не е представил удостоверение от ЦРОЗ за вписване на пристъпване към изпълнение, то същият не разполагал и с право да участва при разпределението и с привилегия да получи суми по него.

Частният съдебен изпълнител в писмените си мотиви е изразил становище за допустимост, но за неоснователност на жалбата. Посочил е, че „Инвестбанк“АД е представил в изпълнителното производство удостоверение за вписване на особен залог на съвкупността от всички парични вземания от продажба на услуги – водоснабдяване и канал на населението на територията на Община Кубрат и вписване на особен залог на съвкупността от всички парични вземания от договори с юридически лица за продажба на услуги – водоснабдяване и канал на територията на Община Кубрат, но не е представил удостоверение за вписване на пристъпване към изпълнение, необходимо за преминаване на залога на съвкупността върху елементите от съвкупността  - вземанията от трети лица (съгласно чл.20 ал.2 ЗОЗ) и поради това жалбоподателят няма качеството на присъединен взискател по смисъла на чл.10 ал.3 ЗОЗ с привилегия по чл.136 т.3 ЗЗД. Освен това, жалбоподателят не представил и нотариално заверена декларация за актуалния размер на вземанията си преди обжалваното разпределение, като приложеното такова било по повод предходно разпределение.

По отношение на следната, установена от първата инстанция фактическа обстановка по делото, страните не са спорили, а и тя се подкрепя от доказателствата по делото:

Изпълнително дело № 20147620400110 е образувано на 27.02.2014 г. по молба на „Енерго-про продажби“ АД въз основа на изпълнителен лист срещу ВИК “Меден кладенец“ ЕООД за събиране на парично задължение в размер на  сумата 315 228,16лв. главница за неплатена електрическа енергия, сумата 7 030,73лв. мораторна лихва, 6 446лв. държавна такса и 3 300лв. юрисконсултско възнаграждение. В хода на изпълнителното производство са присъединени множество вземания на същия взискател срещу длъжника по издадени изпълнителни листове. През 2018 г. чрез изпратените запорни съобщения от ЧСИ, изпълнението е било насочено срещу вземания на ВИК “Меден кладенец“ ЕООД от негови абонати (физически и юридически лица) за цената от продажба на услуги – водоснабдяване и канал на населението на територията на Община Кубрат. Във връзка със служебно направено от ЧСИ запитване до ЦРОЗ, на 12.07.2018 г. по делото са постъпили удостоверение № 1176882/10.05.2018г., изд. от ЦРОЗ за три вписвания от 15.12.2014 г. на договори за особен залог по партида на длъжника  ВИК “Меден кладенец“ ЕООД със заложен кредитор „Инвестбанк“ АД, като според приложения към удостоверението опис № 1176881 заложеното имущество е: парично вземане от сделка за продажба на трафопостове между ВИК “Меден кладенец“ ЕООД и „Енерго-про“ (преди ЕОН) с цена 1 004 123,12 лв.; парично вземане от продажба на услуги – водоснабдяване и канал на населението на територията на Община Кубрат с цена 1 090 000лв.; парично вземане от договори с юридически лица за продажба на услуги – водоснабдяване и канал на територията на Община Кубрат с цена 1 364 000 лв. С разпореждане от 14.08.2018 г. (л. 5 722 от преписа на  ИД)) , съдебният изпълнител е констатирал постъпили суми от запори на вземания на длъжника ВИК “Меден кладенец“ ЕООД от продажба на услуги – водоснабдяване и канал на трети лица и е установил  вписани  особени залози в полза на „Инвестбанк“ АД върху съвкупността от всички парични вземания от продажба на услуги – водоснабдяване и канал на населението на територията на Община Кубрат и върху съвкупността от всички парични вземания от договори с юридически лица за продажба на услуги – водоснабдяване и канал на територията на Община Кубрат. Посочил е, че съгласно чл.20, ал.2 от ЗОС залогът на съвкупност преминава върху нейните елементи от момента на пристъпването към изпълнение по реда на ЗОЗ и в този смисъл като е определил дата за предявяване на разпределението на постъпилите суми е указал на „Инвестбанк“ АД в срок до предявяване на разпределението да представи удостоверение за пристъпване към изпълнение по ЗОЗ с предупреждение, че в противен случай ще се счита, че залогът на съвкупност не е преминал към нейните елементи и постъпилата сума ще бъде разпределена на останалите взискатели. Указал е също така  на „Инвестбанк“ АД за представяне на удостоверение от регистъра за вписан залог и декларация с нотариална заверка на подписа за актуалния размер на вземането или изпълнителен лист за обезпеченото вземане, с предупреждение, че при неизпълнение припадащата се сума ще бъде запазена по служебната му сметка до представяне на необходимите документи. С молба от 23.08.2018 г. (л.5743 от преписа на ИД)  „Инвестбанк“ АД е заявил правата си на обезпечен кредитор по чл. 459, ал.2 ГПК вр. чл. 10, ал.2 от ЗОЗ, приложил е удостоверение от ЦРОЗ, трите потвърждения за вписване на залог със  заявленията  за вписване в ЦРОЗ и декларация с нотариална заверка на подписа за актуалния размер на вземането му. С последвалото разпределение от 23.08.2018 г., суми за „Инвестбанк“ АД не са разпределени с мотивите на ЧСИ, че доколкото не  е представено  от кредитора удостоверение за пристъпването му към изпълнение, то и залогът не е преминал от съвкупността върху елементите му – вземания на длъжника от трети лица (населението и юридически лица) за ВИК услуги и банката не се легитимира като присъединен взискател. Това разпределение не е обжалвано. Обжалваното разпределение е последващо по протокол от 11.12.2018 г. Предмет на същото е сумата от 10 897,97 лв. като постъпила също от наложените запори върху вземания на длъжника от трети лица. Няма спор по делото, а и в изпълнителното дело се съдържат доказателства (списъци на абонатите и платежните документи с отбелязване на основанието), че плащанията от посочените в протокола трети лица представляват цената за предоставените им ВИК услуги от длъжника ВИК “Меден кладенец“ ЕООД. В протокола за разпределение, „Инвестбанк“ АД не е включен, като от подлежащите на разпределение суми от 6 023,06 лв. и 10 897,97 лв. общо 16 921,03 лв., са разпределени суми от 115,26 лв. за такси с привилегия в полза на ЧСИ и остатъка от 16 805,77 лв. – в полза на хирографарния кредитор „Енерго-про продажби“ АД. Разпределението е предявено на 14.12.2018 г.

Съгласно разпоредбата на чл.10 ал.3 ЗОЗ (изм. ДВ бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) заложният кредитор е присъединен взискател по право в изпълнителните производства по Гражданския процесуален кодекс, в които изпълнението е насочено върху заложеното имущество. В тези случаи обезпеченото вземане се счита изискуемо до размера на сумата по разпределението. Заложният кредитор упражнява правата си на присъединен взискател, включително правото да получи сумите по разпределението, въз основа на удостоверение от регистъра за вписан залог и декларация с нотариална заверка на подписа за актуалния размер на вземането си. Т.е. когато се насочва изпълнение върху имуществено право, предмет на учредения особен залог, заложният кредитор е присъединен взискател в индивидуалното съдебно изпълнително производство по право - по силата на закона, а не по негова молба, поради което и не следва изрично да вписва в ЦРОЗ пристъпване към изпълнение. Именно защото заложеното имущество в казуса е съвкупността от вземания на длъжника от продажба на услуги – водоснабдяване и канал на населението на територията на Община Кубрат с цена 1 090 000лв. и парично вземане от договори с юридически лица за продажба на услуги – водоснабдяване и канал на територията на Община Кубрат с цена 1 364 000 лв., (както бе установено ясно индивидуализирано при вписването на особения залог в ЦРОС) и насоченото изпълнение чрез запорите на вземанията от ЧСИ в изпълнителното производство е именно към вземанията на длъжника от тази съвкупност, „Инвестбанк“ АД има качеството на присъединен по право взискател по изпълнителното дело. Правата си на присъединен взискател, в съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал.3 от ЗОЗ, той е упражнил чрез представяне на удостоверението от ЦРОЗ и нотариално заверената декларация с молбата от 23.08.2018 г. За това присъединяване, законодателят не е поставил изискване кредиторът с особен залог да е вписал пристъпване към изпълнение. Напротив, в чл. 32а от ЗОЗ (нов- ДВ ,бр.105 от 2016 г.) от Глава седма „Изпълнение върху заложеното имущество“ е уредена конкуренцията между при изпълнение върху заложеното имущество по ЗОЗ и по ГПК и ДОПК, като заложеното имущество, върху което е насочено изпълнението по реда на ГПК или ДОПК преди вписване на пристъпване към изпълнение по реда на този закон, се продава от съдебния или от публичния изпълнител, а в случая към датата на насочване на изпълнение върху отделни вземания на длъжника за ВИК услуги (чрез запорирането им в изпълнителното производство по ГПК), представляващи елементи на съвкупността (както бе установено ясно индивидуализирани при вписването на особения залог в ЦРОС), заложният кредитор „Инвестбанк“ АД все още не е бил вписал пристъпване към изпълнение по ЗОЗ. Този извод не е в противоречие с разпоредбата на чл. 20, ал.1 и ал.2 от ЗОЗ, който сочи, че залогът върху съвкупността тежи върху всеки нейн елемент до отделянето му от съвкупността, а след като заложният кредитор впише пристъпване към изпълнение, залогът върху съвкупността се превръща в залог върху отделните й елементи, защото разпоредбата касае случаите при които кредиторът пристъпва към изпълнение по реда на ЗОЗ. Когато, обаче изпълнението  срещу вземанията от заложената съвкупност по реда на ГПК предхожда пристъпването към изпълнение на заложния кредитор по ЗОЗ, то индивидуализацията на конкретните вземания, представляващи дотогава част от съвкупността е настъпила със запорирането им и от това насочване на изпълнението от съдебния изпълнител по реда на ГПК особеният залог е преминал от залог върху съвкупност от вземания – към залог върху конкретни елементи от съвкупността  – върху конкретните вземания на длъжника от трети лица за ВИК услуги. Именно и затова, законодателят е предвидил, че заложният кредитор става присъединен по право взискател в това производство и упражнява правата си само с удостоверението от регистъра за вписан особен залог и нотариално заверена декларация за актуалния размер на дълга. Нещо повече, макар и да не е било изискуемо към този момент, обезпеченото вземане се счита изискуемо до размера на сумата по разпределението (чл.10, ал.3 от ЗОЗ). Аргумент в подкрепа на този извод е и разпоредбата на чл. 17, ал.5 от ЗОЗ, уреждащ особените случаи на залога върху вземане и намиращ приложение в конкретния казус, според който когато върху заложеното имущество бъде наложен запор преди пристъпване към изпълнение от заложния кредитор по реда на ЗОЗ, удовлетворяването на заложния кредитор се извършва чрез присъединяването му към изпълнителното производство, по което е наложен запорът. Затова, неоснователни са възраженията за недопустимост на жалбата срещу разпределението поради липсата на качество на присъединен взискател у „Инвестбанк“ АД, както и съображенията за необходимост от представяне от заложния кредитор на удостоверение от регистъра за пристъпване към изпълнение по реда на ЗОЗ.

В случая, установено е по изпълнителното дело качеството на „Инвестбанк“ АД на заложен кредитор с вписан особен залог върху имуществото, предмет на изпълнението по реда на ГПК – вземанията на длъжника, представляващи част от заложената съвкупност, както и че запорът им от ЧСИ предхожда пристъпването към изпълнение на заложния кредитор по реда ЗОЗ, поради което и „Инвестбанк“ АД в качеството му на присъединен по право заложен кредитор следва да участва  в разпределението на събраната от заложеното имущество сума в размер на 10 897,97 лв. Правото си на присъединен взискател, включително и правото си да получи суми по разпределението той е упражнил чрез представянето на удостоверение от регистъра за вписан залог и декларация с нотариална заверка на подписа за актуалния размер на вземането си към 20.08.2018 г. В този смисъл,  съдебният изпълнител е процедирал незаконосъобразно, в разрез с разпоредбата на чл. 10, ал.3 от ЗОЗ, поставяйки изискване на присъединения по право взискател „Инвестбанк“АД за представяне на удостоверение за вписване на пристъпване към изпълнение по реда на ЗОЗ.  „Инвестбанк“АД е присъединен кредитор и има право да получи по реда на чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД, вр. с чл.16 от  ЗОЗ суми по разпределението, постъпили от насоченото изпълнение върху обезпеченото вземане. Затова, обжалваното разпределение следва да бъде отменено, като в случая предвид липсата на данни за актуалния размер на вземането на кредитора, делото следва да бъде върнато на ЧСИ за извършване на ново разпределение при съобразяване на актуалния размер на вземането, удостоверено с декларацията по чл.10, ал.3 от ЗОЗ. Доколкото наличието на такава декларация е изискване за упражняване на правата от присъединения взискател и получаване на сумите по разпределението, то съдебният изпълнител не е имал основание да отрече качеството на присъединен взискател на „Инвестбанк“АД при липсата на актуална такава. Освен това, в случая съдебният изпълнител изобщо не е дал указания на взискателя, преди извършване на разпределението да депозира актуална декларация, която да съобрази при изготвяне на разпределението. В този смисъл неоснователни са всички оплаквания в депозираната жалба пред настоящата инстанция. Като е достигнал до идентични изводи и по подобни съображения, окръжният съд е процедирал правилно, поради което и обжалваното решение следва да бъде изцяло потвърдено.

С оглед изложеното и на осн. чл. 463, ал. 2 ГПК, Варненският апелативен съд

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 36 от 25.01.2019 г., постановено по гр.д. № 9/2019 г. по описа на Разградския окръжен съд.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: