ОПРЕДЕЛЕНИЕ №223

гр. Варна,28.03.2016г.

Варненският апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

         ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 138/16г., намира следното:

            Настоящото производство е образувано за трети пореден път /след прекратяването на в.гр.д. № 572/15г. и в.гр.д. № 81/16г./ по въззивна жалба на КОНПИ-гр. София срещу решение № 130/05.06.2015г., постановено по гражданско дело № 417 по описа за 2013г. на Окръжен съд – Шумен, в частта му, с която е бил отхвърлен иска на Комисията за отнемане на суми, получени от продажбата на недвижими имоти до пълния предявен размер, както и искането за отнемане в полза на държавата на подробно описан недвижим имот в гр. Шумен, собственост на ответника Д.С. /съобразно уточнението, извършено с молба от 10.12.15г. пред ШОС, не е предмет на обжалване решението, с което е отхвърлено искането на КОНПИ за отнемане на наличността на спестовен влог в банка „Пиреос България” АД, с титуляр на влога М.С./.

            С определение № 177/11.03.16г. въззивният съд е констатирал, че въпреки уточнението на КОНПИ, че е подадена молба по чл. 248 от ГПК, както и че следва да се направи преценка за наличието на ОФГ в обжалваното решение, с разпореждане №187/01.03.16г. съдията-докладчик по първоинстанционното дело е приел, че не е налице депозирано искане за изменение/допълване на решението в частта за разноските, отправено до ШОС по реда и в срока на чл. 248 от ГПК, поради което и произнасянето му би било недопустимо. Прието е още, че уточнението на въззивника, че искането му във въззивната жалба е искане по чл. 248 от ГПК, отправено до ШОС, е депозирано след срока по чл. 248, ал. 1 от ГПК и не по съответния ред – като отделно искане. В посоченото разпореждане е прието още, че решаващият съд не констатира наличието на ОФГ, поради което и не следва да образува по своя инициатива такова. Отделно пък никоя от страните не е поискала поправка на ОФГ, поради което и не е налице втората алтернативно дадена предпоставка по чл. 247 от ГПК за образуване на производство за поправка на ОФГ. Поради това и липсва произнасяне на ШОС по молбата на въззивника КОНПИ по чл. 248 от ГПК, както и за поправка на ОФГ, а е разпоредено делото отново да се изпрати на ВАпС.

            С горното си определение въззивният съд е разпоредил да се връчи служебно изготвен препис от разпореждане № 187/01.03.2016г. по гр.д. № 417/13г. на ШОС на въззивника КОНПИ, който е следвало в 1-седмичен срок от получаването на преписа от разпореждането, да прецени дали да предприеме процесуални действия за получаване на надлежен съдебен акт по молбата си по чл. 248 от ГПК, както и евентуално за сезиране на компетентния съд по реда на чл. 247 от ГПК.

            С молба вх. № 2118/28.03.16г., депозирана в указания срок, КОНПИ чрез съответния си процесуален представител е посочила, че до настоящия момент липсва произнасяне на ШОС по поисканото от същата искане за изменение и допълване на обжалваното решение в частта за разноските. Поради това и на осн. чл. 255 от ГПК е отправено искане за определяне на подходящ срок за извършване от страна на ШОС на поисканото изменение и допълване на решението в посочената му част. Освен това е отправено искане до ШОС на осн. чл. 247 от ГПК за поправка на ОФГ в обжалваното решение, подробно посочена в какво се изразява същата.

            С оглед на горното, молбата по чл. 255, ал. 1 от ГПК, ведно с делото, следва да бъде изпратена на ШОС, който на осн. чл. 255, ал. 2 от ГПК незабавно да изготви становище и отново да върне делото на ВАпС за произнасяне по молбата за определяне срок при бавност или да предприеме действията по чл. 256 от ГПК.

            Наред с горното, по молбата на КОНПИ, отправена до ШОС за поправка на ОФГ е компетентен да се сезирания съд, постановил решението, поради което настоящото дело следва да се прекрати и да се изпрати на ШОС.

            Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 138/16г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Шумен, ведно с молба вх. № 2118/28.03.16г., депозирана от КОНПИ, който:

-          НЕЗАБАВНО да изготви становище по чл. 255, ал. 2 от ГПК по молбата на КОНПИ за определяне на срок при бавност и да върне делото на ВАпС за произнасяне по молбата или да предприеме извършването на предвидените в чл. 256 от ГПК процесуални действия;

-          да се произнесе по искането на КОНПИ, отправено до ШОС за поправка на ОФГ. След произнасянето, делото следва отново да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивната жалба на КОНПИ, ведно с евентуално постъпили жалби срещу допълнително постановени съдебни актове.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: