О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

49

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 28.01.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 14/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

  Подадена е частна жалба от Р.С.И. *** срещу разпореждане № 646/02.12.2013 год по гр.д. № 695/2013 год на Окръжен съд Шумен, с което съдът на осн. чл. 69 ал.1 т.2 от ГПК е определил дължимата държавна такса върху данъчната оценка на целия имот и е задължил ищеца да я внесе. По съображения за неправилност на разпореждането, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че с обжалваното разпореждане първоинсатнционният съд се е произнесъл по цената на иска, поради което и на осн. чл. 70 ал.2 от ГПК то подлежи на обжалване. Частната жалба срещу него е подадена в срок от легитимирана страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на спора е иск с правно осн. чл. 108 ЗС за предаване владението на избено помещение № 8, принадлежащо към апартамент № 4 с идентификатор 83510.675.137.3.4 в гр.Шумен, ул.”Добри Войников” № 1, ет.3, собственост на ищцата. Независимо от обстоятелството, че избеното помещение не представлява самостоятелен обект на собственост, а е принадлежност към главната вещ, то може да бъде владяно отделно, предвид неговата фактическа обособеност. Защитата на правото на собственост може да се търси чрез иск за предаване на владението само на тази част и именно тя, а не целият имот, съставлява предмета на делото.

Цената на иска е паричната оценка на предмета на делото – чл. 68 от ГПК. По правилото на чл. 70 ал.1 от ГПК, тя се посочва от ищеца, а в случай на несъответствие между указаната цена и действителната, тя се определя от съда.

Цената на иска има отношение не само към държавната такса, която ищецът дължи, а и за решаването на въпроса за родовата подсъдност. Ето защо този въпрос е важен и той се поставя винаги в началото на процеса.

В конкретния случай съдът неправилно е приел, че цената на иска трябва да се определи в размер на данъчната оценка на целия имот, включващ в себе си апартамент, таванско и избено помещение.

Предметът на спора е ограничен само до избеното помещение, което според твърдението на ищеца се владее без правно основание от ответниците. Въпреки несамостоятелността на това помещение и липсата на отделна данъчна оценка за него, то има своя собствена стойност, която може да бъде определена, включително и чрез назначаване на съдебно-техническа експертиза.

Ето защо, и в изпълнение на задължението си по чл. 70 ал.1 във вр. с чл. 69 ал.1 т.3 във вр. с т.2 от ГПК, съдът е следвало да предприеме действия по определяне цената на иска в съответствие с така очертания предмет на спора, и в зависимост от това да изчисли размера на дължимата държавна такса.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 646/02.12.2013 год по гр.д. № 695/2013 год на Окръжен съд Шумен и

ВРЪЩА делото на сдия съд за продължавне на съдопроизводствените действия в съответствие с дадените указания.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: