О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                        №  27      /15.01.2015 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                         ПЕНКА ХРИСТОВА

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 14 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1, във връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Х.Д.Х. от гр.Варна срещу определение № 3416/25.11.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.ч.гр.д.№ 2733/2014 година, с което е оставена без разглеждане по същество  подадената от него жалба срещу действията на ЧСИ с рег.№ 715 в КЧСИ по изп. дело № 444/2013година, като недопустима, включително и в частта на искането за спиране на принудителното изпълнение. Правят  се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени, а при условие на алтернативност и да спре  изпълнителното производство.

Производството е едностранно – по делото на ВОС не са конституирани други страни или трети лица и не е приложено самото изпълнително дело.

Частната жалба е процесуално допустима, а по същество е частично основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността на обжалваното определение, но то е недопустимо и подлежи на обезсилване, без да се разглежда частната жалба по същество, поради следното:

ВОС е бил сезиран от Окръжна прокуратура гр.Варна, която му  е препратила по компетентност  подадената преди това от жалбоподателя  жалба срещу насрочения от  ЧСИ М.П. въвод във владение върху собствен на жалбоподателя имот. Вместо да я препрати на ЧСИ за администриране по надлежния ред съгласно чл.436 от ГПК, ВОС я е образувал във въззивно гр.д.№ 2733/2014 година е се е произнесъл  с обжалваното определение, като е приел, че тя е недопустима. По този начин съдът е постановил един недопустим акт на правораздаване, тъй-като е игнорирал инстанционността на производството и е лишил от участие в процеса останалите страни по изпълнителното дело. Поради това обжалваното определение следва да се обезсили и производството се прекрати, като делото се върне на ВОС, за да се изпълни цялата процедура по администриране на жалбата, включително като я препрати на ЧСИ със съответни указания за допълване и/или редовност.

Водим от горното, ВАпС

                                                        О П Р Е Д Е Л И :

 

ОБЕЗСИЛВА определение № 3416/25.11.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 2733/2014 година.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по в.ч.гр.д.№ 14/2015 година на ВАпС и връща цялата преписка на Варненския окръжен съд за изпълнение на дадените указания.

Определението не подлежи на обжалване.

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.