ОПРЕДЕЛЕНИЕ №26

гр. Варна, 17.01.2019г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 14/19г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба вх. № 5010/15.02.18г., подадена от В.Н.Б. чрез адв. В. Ж. ***, срещу разпореждане № 733/26.01.18г., с което е върната негова частна жалба  вх. № 20797/17.07.17г. по вх. рег. на ВОС, насочена против решение № 1074/27.06.17г. по  в.гр.д. № 1725/16г. на ВОС, в частта, с която е прекратено производството по негова жалба вх. № 8201/27.06.16г. Посочено е, че в срок е била подадена жалба от В. Н. Б. срещу произнасянето на ВОС по молбата му с правно основание чл. 83, ал. 2 от ГПК, поради което мотивите на ВОС в обжалваното разпореждане са изцяло неверни.

Насрещната страна „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София не е депозирала отговор на частната жалба в предвидения за това срок.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването и против обжалваем съдебен акт, при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по в.гр.д. № 1725/16г. на ВОС е образувано по подадените жалби съответно от Н. В. Б. /вх. № 7638/13.06.16г./ и от В.Н.Б. /вх. № 8201/27.06.16г./ в качеството им на ипотекарни длъжници против Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.05.16г., издадено от ЧСИ Ст. Д., рег. № 718 на КЧСИ по изп.д. № 20127180401093.

С решение № 1074/27.06.17г. ВОС е оставил без уважение жалба вх. № 7638/13.06.2016г. на Н. Б. и жалба вх. № 8201/27.06.2016г. с идентично на първата съдържание от В.Б., в качеството им на длъжници-ипотекарни гаранти по изп.д. № 20127180401093 на ЧСИ Ст. К.., насочени срещу издаденото по изп.д. Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.05.2016г., поправено с Постановление за поправка на постановление за възлагане от 02.05.2017г., само в частта на оплакванията, че наддаването при публичната продан в периода от 26.04.2016г. до 26.05.2016г. не е извършено надлежно, понеже постъпилото наддавателното предложение не е подадено в канцеларията на РС-Провадия, не е постъпило в канцеларията на РС-Провадия до 17.00ч. на 12.05.2016г., липсва приложен плик, на който да са написани вх. № и печат на СИС при РС-Провадия, наддавателното предложение не е постъпило в запечатан плик, обявяването на купувач не е извършено на определеното за това място в РС-Провадия, липсва протокол, с който се удостоверява, че на 13.05.2016г. ЧСИ е получил съответно наддавателно предложение с вх. № от съдебен служител с посочени три имена в регистратурата на РС-Провадия, както и понеже имотът не е възложен по най-високата предложена цена. С това решение е било прекратено производството по двете жалби, насочени срещу издаденото по изп.д. Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.05.2016г., в останалата част - относно оплакванията за определяне оценката на имота предмет на проданта и разгласяването на проданта, доколкото ЧСИ е определила сама първоначалната цена, от която да започне наддаването, като не е поискала заключение за пазарната стойност от вещо лице, не е събрала и актуална информация за данъчната оценка на имота, с която да се съобрази, не е регистриран протокол за разгласяване на проданта в регистратурата на РС-Провадия, протоколът не е регистриран в РС-Провадия, обявление не е поставяно на самия имот, в сайта на ЧСИ и в сградата на РС-Провадия и проданта не е извършена в РС-Провадия в едномесечния срок, защото книжата не са предадени за държане в канцеларията на РС-Провадия, за да бъдат на разположение на всички, с което е бил ограничен достъпа на заинтересувани лица да участват в проданта, на осн. чл. 435, ал. 3 от ГПК. Окръжният съд е указал, че решението подлежи на обжалване пред ВАпС само в прекратителната му част.

С обща частна жалба вх. № 20797/17.07.17г., подадена в 1-седмичен срок от връчване на горното решение, двамата жалбоподатели В. Б. и Н. Б. са обжалвали това решение изцяло – и в отхвърлителната и в прекратителните му части /жалбата понастоящем е приложена към корицата на ч.гр.д. № 207/18г. на ВАпС/.

С определение № 2466/25.09.17г. /отново приложено понастоящем към корицата по ч.гр.д. № 207/18г. на ВАпС/ ВОС е прекратил производството както по жалба вх. № 20797/17.07.2017г., подадена от В.Н.Б. срещу решение 1074/27.06.2017г. по гр.д. № 1725/2016г. на ВОС-ГО в отхвърлителната му част, така и по жалба вх. № 20797/17.07.2017г., подадена от Н. В. Б. срещу решение 1074/27.06.2017г. по гр.д. № 1725/2016г. на ВОС-ГО изцяло, т.е. и в прекратителната и в отхвърлителната му части. Посочено е, че решението в отхвърлителната му част е било окончателно и не подлежи на последващ инстанционен контрол, поради което и частната жалба и на двамата жалбоподатели се явява недопустима срещу тази обжалвана част. С това определение е оставена без уважение молбата на В.Б. за освобождаването от ДТ в размер на 7.50 лв. по подадената от него жалба вх. № 20797/17.07.17г. на осн. чл. 83, ал. 2 от ГПК.

С частна жалба вх. № 29194/19.10.17г. по вх. регистър на ВОС В.Н.Б. е обжалвал горното определение № 2466/25.09.17г. по в.гр.д. № 1725/16г. на ВОС, но само в частта, с която се прекратява производството по подадената от същия жалба с вх. № 20797/17.07.17г., насочена срещу решение № 1074/27.06.17г. по същото дело на ВОС – в неговата отхвърлителна част. Поради това определението, с което е било оставена молбата му за освобождаване от ДТ по  частна жалба вх. № 20797/17.07.17г., е влязло в сила поради необжалването му. С окончателно определение № 34/16.01.18г. по ч.гр.д. № 19/18г. на ВАпС е потвърдено определение № 2466/25.09.17г. по в.гр.д. № 1725/16г. на ВОС, в частите, с които е било прекратено производството по подадените от В. Н. Б. и Н. В. Б. жалба с вх. № 20797/17.07.17г., насочена срещу решение № 1074/27.06.17г. по същото дело на ВОС – в неговата отхвърлителна част.

Още с определение № 2466/25.09.17г. ВОС е дал и последна възможност на В.Б. да представи доказателства за платена по сметка на ВАпС част от дължимата от него по жалба вх. № 20797/17.07.17г. ДТ в размер на 7.50 лв., в 1-седмичен срок от съобщението. Указано му е, че при неизпълнение в срока, подадената от него жалба вх. № 20797/17.07.17г., насочена срещу решение № 1074/27.06.17г. по гр.д. № 1725/16г. на ВОС и в прекратителната му част, ще бъде върната. Съобщението до В.Б. за това указание е връчено чрез процесуалния му представител на 10.10.17г. /съобщението е приложено отново към корицата по ч.гр.д. № 207/18г. на ВАпС/.

Предвид липсата на изпълнение на указанието до В.Б. за внасяне на дължимата ДТ, ВОС с обжалваното разпореждане № 733/26.01.18г. е върнал частна жалба вх. № 20797/17.07.17г. на В.Б., подадена чрез адв. Св. Н., насочена срещу решение № 1074/27.06.17г. по гр.д. № 1725/16г. на ВОС, в прекратителната му част.

С оглед на всичко гореизложено настоящият състав на съда намира, че обжалваното разпореждане е законосъобразно, тъй като е налице хипотезата на чл. 275, ал. 2 вр. чл. 262, ал. 2, т. 2 от ГПК. Същото следва да се потвърди.

Имайки предвид, че настоящия акт е постановен в рамките на проверка законосъобразността на съдебен акт на окръжния съд по повод обжалване действията на съдебен изпълнител, същият е окончателен. 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 733/26.01.18г. постановено по  в.гр.д. № 1725/16г. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: