ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

216/31.03.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 31.03.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 140/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Е.В.Д. и Б.С.Д. срещу определение № 441/05.02.2015 год по в.гр.д. № 365/2015 год на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на жалбата. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и връщане на делото за произнасяне по съществото на спора.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допсустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът е бил седиран с жълба срещу действията на ЧСИ Д П.-Я. с рег№ 711 и район на действие ОС Варна, изразяващи се в насочване на изпълнението върху имот, който въззивниците смятат за несеквестируем, чрез оценка и обявяване на публична продан на имота.

Частните жалбоподатели са ипотекирали свой имот за обезпечаване на задължения на сина им по договор за кредит с Уникредит Булбанк АД, което ги прави реално задължени за дълга и едновременно с това ги лишава от привилегията на несеквестируемостта. Като длъжници в изпълнителното производство те могат да обжалват ограничен кръг от действия на съдебния изпълнител – тези по чл. 435 ал.2 и ал.3 от ГПК.  Оценката и обявяването на публичната продан не са сред подлежащите на обжалване действия.

Действието, с което изпълнението за първи път се насочва върху имуществото на длъжника е описът и следователно ако той смята имуществото, върху което съдебният изпълнител посяга, за несеквестируемо, може да го обжалва. Частните жалбоподатели са присъствали на описа, проведен на 21.03.2014 год, следователно срокът за обжалване започва от тази дата. Жалбата е подадена на 03.09.2014 год, следователно се явява просрочена и съдът правилно е прекратил производзството по нея.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 441/05.02.2015 год по в.гр.д. № 365/2015 год на Окръжен съд Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.