ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

181

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   11.03.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 140/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Е.”АД с.Т., обл.Шумен и „А.”ЕООД с.Т., обл.Шумен срещу разпореждане № 1067/05.11.2015 по гр.д. № 58/2012 на Окръжен съд Шумен в частта, с която е отказано издаване на изпълнителен лист за разноските, направени по в.гр.д. № 33/2013 год на Апелативен съд Варна в размер по 3500 лв в полза на всяко от двете дружества.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 407 ал.1 от ГПК от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Решение № 37/12.03.2013 год по в.гр.д. № 33/2013 год на Апелативен съд Врна, с което в полза на въззивниците са присъдени разноски по 3500 лв, е отменено с решение № 81/08.07.2014 год по гр.д. № 5665/2013 год на ВКС на РБ, включително и в частта за разноските и делото е върнато на Апелативен съд Варна за ново разглеждане от друг състав. По образуваното след връщането му гр.д. № 342/2014 год няма присъдени разноски, а искането за допълване на решението по реда на чл. 248 от ГПК е оставено без разглеждане. Следователно, в тази част няма постановен акт, подлежащ на принудително изпълнение и правилно първоинстанционният съд е отказал издаване на изпълнителен лист.

Отделен е въпросът, че произнасяйки се по обезсилената част от решението, Окръжен съд Шумен в мотивите на решение № 306/22.12.2014 год по образуваното под № 488/2014 год гражданско дело, е посочил, че с оглед изхода на спора разноските следва да останат същите, както при първоначалното му разглеждане по гр.д. № 58/2012 год, но липсва диспозитив в този смисъл. Процедура по чл. 248, респ. чл. 247 от ГПК не е била инициирана, поради което и в тази част липсва влязъл в сила съдебен акт, подлежащ на изпълнение.

С ново разпореждане № 166/23.02.2016 по гр.д. № 58/2012 год на ШОС е постановено издаване на изпълнителен лист за разноските, направени по гр.д. №  4569/2015 год на ВКС на РБ,  и въззивниците са снабдени с изпълнителен титул за всички разноски, присъдени по делото с влезли в сила съдебни актове.

Поради изложеното съставът на Апелативен съд Варна намира, че обжалваното разпореждане в отхвърлителната му част е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1067/05.11.2015 по гр.д. № 58/2012 на Окръжен съд Шумен в частта, с която е отказано издаване на изпълнителен лист за разноските, направени по в.гр.д. № 33/2013 год на Апелативен съд Варна в размер по 3500 лв в полза на всяко от двете дружества.

Определението подлежи на касационно обжалване при условията на чл. 274 ал.3 т.1 във вр. с чл. 280 ал.1 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ..

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.