ОПРЕДЕЛЕНИЕ

268

Гр. Варна, 30.04.2014 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО съдебно заседание на 30.04. през две хиляди и четиринадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

 

 като разгледа докладваното от съдията Христова

възз. гр.д. № 141 по описа за 2014-та година на ВОС:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            Настоящото производство е образувано по частна жалба на Н.Б.В.,***, срещу определение №27/14.01.2014 год. по гр.д. 32/2014 год. на ОС Добрич, с което е прекратено производството по жалба на г-жа В. в качеството й на длъжник срещу действията на ЧСИ №810 по изп.д. 20128100400081, изразяващи се в насрочен и проведен „търг” за четвърти път на недвижим имот.

В жалбата се излага, че определението на ОС е недопустимо и следва да се обезсили и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав, тъй като недопустимо се приема, че приложимият закон лишава страната от право на обжалване. Изложени са подробни сображения за подлежащите на касационен контрол актове, включително тези по искания за спиране на изпълнителното производство.

Насрещната страна „ПИБ” АД, гр. София не е изразила становище по жалбата.

За да се произнесе по жалбата, съдът взе предвид сленото:

Пред ОС производството е образувано по жалба срещу действията на ЧСИ Николай Ников с рег.№ 810 по изп. д. № 20128100400081, изразяващи се в насрочването на трета публична продан за периода от 05.11.2013 год. до 05.12.2013 год. Изложени са доводи,че срещу жалбоподателя-длъжник в изпълнителното производство се предприема принудително изпълнение при липса на законови основания по българското и европейското законодателство- 2 бр. заповеди за незабавно изпълнение,които не са влезли в сила, както и при наличие на заведени граждански спорове, по които все още липсват влезли в сила съдебни актове. Направено е искане – евентуално по чл.438 от ГПК или чл.420 от ГПК за спиране на предварителното изпълнение до решаване спора по тази и други жалби, респективно  гражданско дело, образувано по установителен иск на взискателя.

Насрещната страна – взискател „ПИБ” АД, гр. София, не е изразила становище по жалбата.

ЧСИ е изложил писмени мотиви, че липсват нарушения в действията му по изпълнителното дело.

Никое от посочените обжалвани действия не попада в хипотезите на чл. 435 ал. 2 от ГПК, уреждащи правото на жалба на длъжника в изпълнителния процес срещу действията на СИ: не се касае до постановление за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемане на движима вещ или отстраняване от имот, поради това, че длъжникът не е уведомен надлежно за изпълнението, както и до постановление за разноските. Касае се до насрочване на публична продан, което все още не е дори същинско изпълнително действие.

Вън от горното с постановление от дата 25.11.2013 год.  на ЧСИ с рег.№ 810  производството по изп.д.№ 20128100400081 е спряно и публичната продан, насрочена  за периода от 05.11.2013 год. до 05.12.2013 год. , е отменена.

Щом попадената жалба не съдържа твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тази жалба подлежи не разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

Направеното искане за спиране на изпълнителното производство може да бъде разгледано само по допустима жалба, каквато не е подадена.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 27/14.01.2014 год. по гр.д. 32/2014 год. на ОС Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: