ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

223/01.04.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 01.04.2015 г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 141/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Ф.А.А. от гр. Шумен срещу определение, постановено в съдебно заседание на 17.02.2015 год по гр.д. № 630/2014 год на Окръжен съд Шумен, с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на иска. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на делото е молбата, подадена от Ф.А.А. за непълно осиновяване на децата Р. Р. Д. с ЕГН ********** и А. Ю. С. с ЕГН ********** - внучки на молителката, при условията на чл. 80 ал.2 във вр. с чл. 102 от СК. 

Изводът на първоинстанционния съд за недопустимост на молбата е основан на преценката му, че се касае за международно осиновяване по смисъла на чл. 84 от КМЧП, с оглед твърденията на молителката, че има обичайно пребиваване във Федерална република Германия. Поради това съдът е приел, че приложение намират клаузите на Конвенцията за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване, респ. особените правила, предвидени в раздел V от Семейния кодекс, съгласно които без спазването на преюдициалната административна процедура пред Министерството на правосъдието, съдебното разглеждане на молбата е недопустимо.

Този извод на съда е неправилен.

Особените правила при международно осиновяване са уредени в раздел V на глава  VIII  на Семейния кодекс.

Разпоредбата на чл. 110 ал.1 от СК очертава приложното поле на тези особени правила, а именно – когато са изчерпани възможностите за осиновяване на детето в страната и когато то е вписано в регистъра по чл. 113 ал.1 т.1 от СК, освен в случаите по чл. 82 ал.2 от СК. Следователно, по силата на изричния текст на закона от кръга на международните осиновявания са изключени случаите, когато съпруг осиновява дете на своя съпруг, при осиновяване на внук от дядо и баба или от единия от тях, както и при осиновяване от роднина по съребрена линия. Наред с това следва да се изтъкне, че нормите на раздел V от СК се отнасят единствено за пълното осиновяване, поради което не могат да се прилагат по аналогия и по отношение непълното осиновяване, както това е сторил първоинстанционният съд.

Международните конвенции, уреждащи закрилата на детето и сътрудничеството в областта на международното осиновяване, а така също и националното законодателство, приведено в съответствие с тях, са насочени към предотвратяване на незаконния трафик на деца, гарантиране техните права, както и недопускане на материално облагодетелстване на лицата, участващи в осиновяването. За тази цел са предвидени редица процедури, включително даване на разрешения от министъра на правосъдието и създадения към министерството съвет по международно осиновяване, както и регистър по международно осиновяване, който също се води от министерството на правосъдието.

Съгласно чл. 111 ал.1 от СК лицата по чл. 82 ал.2 от СК не подлежат на вписване в този регистър, което още веднъж означава, че осиновяването по реда на чл. 80 ал.2 от СК не се подчинява на процедурата по раздел V от Семейния кодекс.

Осиновяването на дете с постоянно местопребиваване в страната от лице с постоянно местопребиваване в чужбина, е с международен елемент, но не е международно по смисъла на чл. 110 и сл. от СК, тъй като молбата е за непълно осиновяване на внуци от тяхната баба. Съгласно чл. 10 ал.1 от КМЧП компетентен да се произнесе по искането за осиновяване е българският съд, а местната подсъдност се определя по правилата на чл. 96 ал.3 от СК– по постоянния адрес на молителката, който е в гр.Шумен.

В този смисъл е определение № 447/13.06.2014 год по гр.д. № 2563/2014 год на ВКС на РБ, IV гражданско отделение, постановено при условията на чл. 280 ал.1 т.3 от ГПК с оглед липсата на установена съдебна практика по отграничаването на осиновяването с международен елемент от международното осиновяване, регламентирано в раздел V от глава VIII от СК.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че определението, с което производството по делото е прекратено следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОТМЕНЯ определение, постановено в съдебно заседание на 17.02.2015 год по гр.д. № 630/2014 год на Окръжен съд Шумен, с което производството по делото е прекратено.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.