ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

205

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   17.04.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 141/2018 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от П.С.Б. от гр.Варна чрез процесуалния му представител адв. К.С. срещу разпореждане № 9714/30.11.2017 год по в.гр.д. № 2097/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната касационна жалба вх.№ 33161/27.11.2017 год. Частният жалбоподател е развил съображения за неприложимост на чл. 280 ал.3 от ГПК в хипотезите по ал.2, а именно – когато обжалваното решение е нищожно, недопустимо или очевидно неправилно. Позовавайки се на недопустимост на постановеното решение, жалбоподателят не е изложил конкретни твърдения в тази насока.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Разпоредбата на чл. 280 ал.3 от ГПК предвижда хипотезите, при които е изключен касационния контрол върху въззивни решения, подробно и изчерпателно изброени. Обжалваното решение е постановено от окръжния съд като въззивна инстанция и с него е потвърдено първоинстапнционното решение по иск с правно осн. чл. 32 от ЗС. Поради това и на основание чл. 280 ал.3 от ГПК то не подлежи на касационно обжалване.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното разпореждане е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 9714/30.11.2017 год по в.гр.д. № 2097/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната касационна жалба вх.№ 33161/27.11.2017 год.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ по реда на чл. 274 ал.3 от ГПК при наличие на предпоставките на чл. 280 ал.1 и 2 от ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.