ОПРЕДЕЛЕНИЕ №189

гр. Варна,     20.03.2019г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 141/19г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба вх. № 20797/17.07.17г., в частта ѝ която е подадена от Н.В.Б. /тъй като в частта ѝ, подадена от Веселин Недялков Б., същата е върната и разпореждането на ВОС за връщането е влязло в сила с постановяване на определение № 26/17.01.19г. по ч.гр.д. № 14/19г. на ВАпС/, насочена против решение № 1074/27.06.17г. по в.гр.д. № 1725/16г. на ВОС в неговата прекратителна част - относно негова жалба вх. № 7638/13.06.16г. /тъй като в отхвърлителната му част, посоченото решение на ВОС е влязло в сила с постановяване на окончателното определение № 34/16.01.18г., постановено по ч.гр.д. № 19/18г. на ВАпС/.

В частната жалба е посочено, че обжалваното решение в прекратителната му част /имаща характера на определение/ е неправилно и незаконосъобразно, поради което се претендира да бъде отменено. Счита се, че е било допустимо обжалването на Постановлението за възлагане и чрез оплакванията, свързани с неправилното определяне от ЧСИ на оценката на имота и разгласяването на проданта, доколкото „ЧСИ е определил само първоначалната цена, от която да започне наддаването и т.н.“.

Насрещната страна „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София не е депозирала отговор на частната жалба в предвидения за това срок.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването и против обжалваем съдебен акт, при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по в.гр.д. № 1725/16г. на ВОС е образувано по подадените жалби съответно от Н.В.Б. /вх. № 7638/13.06.16г./ и от В. Н. Б. /вх. № 8201/27.06.16г./ в качеството им на ипотекарни длъжници против Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.05.16г., издадено от ЧСИ Ст. Д., рег. № 718 на КЧСИ по изп.д. № 20127180401093.

С решение № 1074/27.06.17г. ВОС е оставил без уважение жалба вх. № 7638/13.06.2016г. на Н.Б. и жалба вх. № 8201/27.06.2016г. с идентично на първата съдържание от В. Б., в качеството им на длъжници-ипотекарни гаранти по изп.д. № 20127180401093 на ЧСИ Ст. К.., насочени срещу издаденото по изп.д. Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.05.2016г., поправено с Постановление за поправка на постановление за възлагане от 02.05.2017г., само в частта на оплакванията, че наддаването при публичната продан в периода от 26.04.2016г. до 26.05.2016г. не е извършено надлежно, понеже постъпилото наддавателното предложение не е подадено в канцеларията на РС-Провадия, не е постъпило в канцеларията на РС-Провадия до 17.00ч. на 12.05.2016г., липсва приложен плик, на който да са написани вх. № и печат на СИС при РС-Провадия, наддавателното предложение не е постъпило в запечатан плик, обявяването на купувач не е извършено на определеното за това място в РС-Провадия, липсва протокол, с който се удостоверява, че на 13.05.2016г. ЧСИ е получил съответно наддавателно предложение с вх. № от съдебен служител с посочени три имена в регистратурата на РС-Провадия, както и понеже имотът не е възложен по най-високата предложена цена.

С това решение е било прекратено производството по двете жалби, насочени срещу издаденото по изп.д. Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.05.2016г., в останалата част - относно оплакванията за определяне оценката на имота предмет на проданта и разгласяването на проданта, доколкото ЧСИ е определила сама първоначалната цена, от която да започне наддаването, като не е поискала заключение за пазарната стойност от вещо лице, не е събрала и актуална информация за данъчната оценка на имота, с която да се съобрази, не е регистриран протокол за разгласяване на проданта в регистратурата на РС-Провадия, протоколът не е регистриран в РС-Провадия, обявление не е поставяно на самия имот, в сайта на ЧСИ и в сградата на РС-Провадия и проданта не е извършена в РС-Провадия в едномесечния срок, защото книжата не са предадени за държане в канцеларията на РС-Провадия, за да бъдат на разположение на всички, с което е бил ограничен достъпа на заинтересувани лица да участват в проданта, на осн. чл. 435, ал. 3 от ГПК. Въззивният съд се е мотивирал с това, че тези оплаквания са недопустими за разглеждане, имайки предвид разясненията, дадени в т. 8 от ТР № 2/26.06.15г., постановено по т.д. № 2/13г. на ОСГТК на ВКС.

            Настоящият състав на съда споделя изложеното в мотивите на ВОС, че посочените от Н.Б. /в качеството му на длъжник – ипотекарен гарант по изпълнителното дело/ оплаквания не попадат в хипотезата на допустимост на обжалването на Постановлението за възлагане. Съгласно задължителните указания, дадени с т. 8 от цитираното ТР на ВКС, връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверката при обжалване на постановлението за възлагане. 

Изменението на нормата на чл. 435, ал. 2 /с добавянето на възможността длъжникът да обжалва отказа на СИ да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485 от ГПК/ не касае настоящия предмет на спора, а и това изменение няма обратно действие.

Поради това и жалбата на Н.Б. с вх. № 7638/13.06.16г., основана на посочените оплаквания, е била недопустима и законосъобразно с решението в обжалваната му част, производството по нея е било прекратено.

Решението в обжалваната му част следва да бъде потвърдено.

             Насрещната по частната жалба страна не е предявила претенции за присъждане на разноски, поради което и такива в настоящото производство не следва да се присъждат.

Имайки предвид, че настоящия акт е постановен в рамките на проверка законосъобразността на съдебен акт на окръжния съд по повод обжалване действията на съдебен изпълнител, същият е окончателен. 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1074/27.06.17г. по в.гр.д. № 1725/16г. на ВОС, В ЧАСТТА МУ, с която е  било прекратено производството по жалба вх. № 7638/13.06.16г., подадена от Н.В.Б., насочена срещу издаденото по изп.д. 20127180401093 по описа на ЧСИ С. Д., рег. № 718, район на действие – този на ОС-Варна, Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.05.2016г., поправено с Постановление за поправка на постановление за възлагане от 02.05.2017г. в частта ѝ относно следните наведени оплаквания - за определяне оценката на имота, предмет на проданта и разгласяването на проданта, доколкото ЧСИ е определила сама първоначалната цена, от която да започне наддаването, като не е поискала заключение за пазарната стойност от вещо лице, не е събрала и актуална информация за данъчната оценка на имота, с която да се съобрази; не е регистриран протокол за разгласяване на проданта в регистратурата на РС-Провадия; протоколът не е регистриран в РС-Провадия; обявление не е поставяно на самия имот, в сайта на ЧСИ и в сградата на РС-Провадия и проданта не е извършена в РС-Провадия в едномесечния срок, защото книжата не са предадени за държане в канцеларията на РС-Провадия, за да бъдат на разположение на всички, с което е бил ограничен достъпа на заинтересувани лица да участват в проданта, на осн. чл. 435, ал. 3 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: