ОПРЕДЕЛЕНИЕ

239

_18_.04.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _18_.04. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.143 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М.В.И. от гр. Силистра, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7/19.01.2017 год. на ОС Силистра по гр.д. 06/2017 год., с което се оставя без разглеждане подадената от нея жалба срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 11.11.2016 год. по изп.д. 20148340400296, като просрочена, и е прекратено производството по делото. В жалбата се излага, че определението е неправилно, тъй като не е взет предвид способа за изпращане на върнатата жалба – чрез частен куриер на предния ден.

Насрещната страна Банка ДСК, АД, не е изразила становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на М.И. срещу постановление за възлагане на ЧСИ по изпълнително дело, по което М.И. е длъжник, Банка ДСК , АД е взискател.

ЧСИ е дал обяснения по делото, като не е изразил становище за просрочие на жалбата, приел я е за подадена в срок.

С обжалвания акт ОС е приел жалбата за просрочена, тъй като е заведена на 24.11.2016 год., а постановлението за възлагане било съобщена на страната на 16.11.2016 год., като срокът изтича на 23.11.2016 год.

Пред настоящата инстанция е представено копие от товарителница и фискален бон, от които се установява, че г-жа В. на 23.11.2016 год. е изпратила чрез ЕКОНТ пратка до ЧСИ 834. Видно е от копието от обратна разписка, че ЧСИ е приел пратката на 24.11.2016 год.

Като взе предвид, че от копието на делото на ЧСИ не се установява да е постъпила друга молба на 24.11.2016, освен върнатата жалба, както и че самият ЧСИ и страните по делото са приели жалбата за редовно подадена, съдът счита, че г-жа И. е подала жалбата си в срок, на 23.11.2016 год. и същата не е просрочена, следователно не е имало основание производството по нея да се прекратява.

Обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото върнато на ОС за произнасяне по съществото на жалбата.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7/19.01.2017 год. на ОС Силистра по гр.д. 06/2017 год., И ВРЪЩА делото на ОС за произнасяне по същество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: