ОПРЕДЕЛЕНИЕ

249

_26_.04.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _26_.04. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.145 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от П.К.С. от гр. Варна, срещу разпореждане № 1727/23.02.2017 год. на ОС Варна по гр.д. 127/2017 год., с което му е върната като недопустима жалба вх.№ 5186/21.02.2017 год. срещу решение № 77/26.01.2017 год. по същото с дело, с което е уважена жалба на Г.К.М. срещу действия на съдебен изпълнител по изп.д. 6171/2015 год. на СИС при ВРС по определяне на разноски.

Насрещната страна Г.К.М., чрез адв. Д., е изразил становище за неоснователност на жалбата и е претендирал разноски в размер на минималния размер по Наредба №1, на осн. чл. 38, ал.1, т.2 ЗА.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на жалба срещу решение по същото дело, с което е намален размера на разноски за адвокатско възнаграждение в изпълнителния процес, поради прекомерност, по жалба на г-н М., длъжник в процеса. Жалбоподателят е взискател.

Решението е постановено на 26.01.2017 год. Жалбата срещу него е постъпила на 21.02.2017 год.

В жалбата са изложени подробни съображения по отношение на правото на жалба та г-н С. срещу постановеното решение по чл. 435, ал.1 ГПК. Тези съображения касаят правото на ЕС и ЕКПЧ.

В случая, обаче, е подадена жалба срещу необжалваем съдебен акт и тя подлежи на връщане. Производството по обжалване на действията на СИ е уредено в чл. 435 -437 ГПК и съобразно чл. 437, ал.4 ГПК то приключва с окончателно решение на ОС.

ОС в случая се явява втора инстанция в изпълнителното производството, тъй като първоинстанционният акт е обжалваното действие на СИ. Ето защо всички изложени в жалбата съображения са несъстоятелни.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден, предвид липсатa на отменителни основания.

На адв. Д. следва да се присъдят разноски за осъществената от него безплатна адвокатска защита в настоящото производство в размер на 200 лв.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1727/23.02.2017 год. на ОС Варна по гр.д. 127/2017 год.

ОСЪЖДА П.К.С. ЕГН **********, от гр. Варна, ДА ЗАПЛАТИ на адв. Р.Д.Д. от ВАК, сумата от 200 лв. възнаграждение за защита по чл. 38 ЗА за настоящото производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: