О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

186/02.04.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 02. 04.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№145/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Я.Д.Д. против определение №68/09.03.2018г., постано -вено по в.ч.гр.д.№183/17г. по описа на СОС, гр.о., с което е оставена без уважение молбата на Я.Д.Д. за освобождаване от такси и разноски на осн. чл. 83, ал.2 от ГПК.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което страната бъде освободена от заплащане на дължимата държавна такса.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.ч.гр.д.№183/17г. по описа на СОС е образувано по подадена от Я.Д.Д. частна жалба против определение №1583/02.06.2017г., постановено по гр.д.№559/17г. по описа на РС-Силистра, с което производството по делото е прекратено и на осн. чл.118, ал.2 от ГПК, предвид цената на иска, изпратено по подсъдност на ОС-Силистра.С определение №171/31.07.2017г., постановено по в.ч.гр.д.№183/17г. по описа на СОС, е потвърдено определение №1583/02.06.2017г., постановено по гр.д.№559/17г. по описа на РС-Силистра.Против определението на СОС Я.Д. е депозирал частна касационна жалба.С разпореждане от 12.12. 2017г. на страната са дадени указания за отстраняване нередовности на жалбата, а именно представяне на доказателства за внесена по см. на ВКС държавна такса в размер на 15лв.С молба вх.№3969/19.12.2017г., депозирана в срока за изпълнение, Я.Д. е отправил искане поради липса на финансови средства да бъде освобо -ден от заплащане на дължимата държавна такса в размер на 15лв.Съгласно дву -кратно представените от него декларации за семейно и имуществено състояние, а именно от 29.01.2018г. и от 06.03.2018г., същият не упражнява търговска дейност, няма доходи от трудови и нетрудови правоотношения, няма доходи от наеми, ренти, акции и други дивиденти, няма спестявания и парични влогове, не контактува с членове на семейството си и роднини, на 48 години е, начинът му на живот е алтру - истичен, аскетичен и отшелнически, материалният свят е чужд на сетивните му възприятия, предвид което не притежава материални ценности.

Съгласно разпоредбата на чл.83, ал.2 от ГПК, такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят.По молбата за освобождаване съдът взема предвид: доходите на лицето и на неговото семейство, имущественото състояние, удосто -верено с декларация, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта и други констатирани обстоятелства.Според формираната трайна задължителна съдебна практика преценката на съда за материалното състояние на страната не може да бъде извършвана въз основа на предположение за възмож -ността на лицето да полага труд и да реализира доходи от това, както и от възмож -ността евентуално в бъдещ момент да реализира доходи от притежаваното от него имущество или да реализира в бъдеще приходи от осъществявана търговска дей -ност, т.к. преценката следва да бъде извършвана с оглед материалното състояние на лицето към датата на подаване на молбата с пр.осн. чл.83, ал.2 от ГПК.

При съвкупния анализ на така посоченото материално състояние на Я.Д., съпоставено от една страна с дължимата от него държавна такса и от друга с вложените от законодателя социални съображения за подпомагане на материално затруднени страни по делата в нормата на чл.83, ал.2 от ГПК, съдът приема, че не са налице предвидените в същата предпоставки за освобождаването на жалбопода - теля от заплащането на дължимата държавна такса.Същият е в трудоспособна възраст - 48 години.Същевременно не е представил доказателства, че е регистриран в бюрото по труда като активно търсещ работа или доказателства за наличието на обективни причини, поради които да не е трудово зает и да е възпрепятстван да реализира трудово възнаграждение поне в минималния за страната размер.Не е посочил и, че страда от заболяване, лишаващо го от възможността да работи.Според представените от него към частната жалба решение, постановено по гр.д.№556/12г. по описа на СРС и решение №117/20.11.2012г., постановено по в.гр.д.№233/12г. по описа на СОС, същият е разведен, няма родени от брака си деца, притежава собст -вено жилище, находящо се в гр.Силистра, ул.”Капитан Кръстев”№2, вх.Б, ет.7, ап.49. Това е и адресът, посочен от жалбоподателя за призоваване по настоящото дело, като в подадените от него декларации същият не е декларирал обстоятелства, свързани с притежание или непритежание на недвижими имоти, предвид което и се приема, че Я.Д. притежава посочения недвижим имот.Не се представят доказателства същият да е обременен с тежести.Няма данни и понастоящем жал -боподателят да е задължен за даване издръжка на низходящи или на други лица. Предвид изложеното съдът приема, че заплащането на държавна такса в размер от 15лв. е посилно за материалните му възможности, поради което и молбата му с пр. осн. чл. 83, ал.2 от ГПК следва да бъде оставена без уважение.

Предвид съвпадане крайните правни изводи на настоящата инстанция с тези на СОС, обжалвано определение следва да бъде потвърдено.На осн. чл.77 от ГПК и т.к. страната е останала задължена за заплащане на дължимата пред настоящата инстанция държавна такса по подадената частна жалба в размер на 15лв. същата следва да бъде осъдена да я заплати по сметка на ВАпС.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №68/09.03.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№ 183/17г. по описа на СОС, гр.о.

ОСЪЖДА Я.Д.Д., ЕГН **********, адрес *** да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Варненския апелативен съд сумата от 15лв., пред - ставляваща дължима държавна такса, на осн. чл.77 от ГПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: