О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

228

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 09.04.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 145/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Производството е образувано по частна жалба от „Е. 2017“ ЕООД , представлявано от управителя Б.И.Б. чрез процесуалния му представител адв. Л.М. от ВТАК срещу решение № 38/30.01.2019 год по в.гр.д. № 275/2018 год по описа на ОС Разград.

Преди произнасянето на съда по частната жалба, е постъпила молба вх.№ 2001/03.04.2019 год от Б.И.Б. в качеството му на управител на „Е. 2017“ ЕООД, с която заявява, че от името на представляваното от него дружество оттегля изцяло подадената частна жалба и моли производството да бъде прекратено.

Съгласно чл. 264 ал.1 от ГПК във всяко положение на делото страната може да оттегли изцяло или отчасти подадената жалба, като за извършването на това действие не е необходимо съгласието на насрещната страна.

Поради това съдът намира, че искането е отправено своевременно от легитимирания представител на дружеството, доколкото производството по делото е все още висящо. То е израз на суверенното право на страната да се разпорежда с предмета на делото и следва да бъде уважено.

Водим от горното и на осн. чл. 264 ал.1 от ГПК съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 145/2019 год по описа на Апелативен съд Варна, поради оттегляне на частната жалба.

Определението подлежи на обжалване с ччастна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.