ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№189

 

_14_.03.2016 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _14_.03. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 146 по описа за 2016 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от К.А.Г., срещу определение № 4173/12.12.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 2983/2015 год., с което е прекратено производството по подадена от нея жалба срещу  действията на ЧСИ З. Д. № 808 по изп.д. № 636/2014, изразяващи се във възбрана на недвижим имот в с. Кошарица, община Несебър.

В жалбата се излага, че определението е неправилно и постановено при нарушение на закона. Твърди се, че жалбата до ВОС е допустима, тъй като се атакува подлежащо на обжалване по реда на чл. 435, ал.2 ГПК действие, тъй като с възбраната изпълнението се насочва към несеквестируема вещ. Иска се отмяна на прекратителното определение и разглеждане на жалбата по същество.

Препис от жалбите е връчен на насрещната страна –«Ф. И. А.» ЕООД, гр. София, ЕИК 130997190, която е израила писмено становище за неоснователността й.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на г-жа Г. срещу действие на Частен съдебен изпълнител З.. Д. per. № 808 по насочване на изпълнение срещу несеквестируемо имущество чрез възбрана върху ½ ид.ч. от недвижим имот, подадена в качеството й на съпруга на длъжника по отношение на имот, притежаван от тях в СИО.

В жалбата  се твърди, че ЧСИ е наложил възбрана върху несеквестируем имот, при това при спряно изпълнение по делото. Излагат се доводи, че действието на ЧСИ е незаконосъобразно, необосновано и неправилно, поради което се иска отмяна на ВЪЗБРАНАТА върху имота, който според жалбоподателката представлява единствено несеквестируемо жилище.

Взискателят, «Ф. И. А.» ЕООД, гр. София е подал писмен отговор със становище за недопустимост и неоснователност на депозираната жалба.

Приложени са и мотиви на ЧСИ във връзка с депозираната жалба.

Съобразно приетото в ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №2/2013 г. от 26.07. 2015 г на ОСГКТ на ВКС в т. 1, отделното обжалване на възбрана на недвижим имот, преди предприемане на публична продан не е допустимо. Според същото решение: «Запорът и възбраната, като изпълнителни действия не подлежат на обжалване. На обжалване подлежи насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество.”

Посочените в депозираната жалба обжалвани действия, с оглед изложеното по - горе, попадат извън обхвата на нормата на чл. 435, ал.2 от ГПК.

Жалбата срещу действията на ЧСИ е била недопустима пред ОС, поради което и жалбата срещу прекратителното определение на ОС е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  № 4173/12.12.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 2983/2015 год. в прекратителната му част.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: