О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 242/3.5.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на трети май, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 146 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството е образувано по частна жалба, подадена от С.Г.С. *** против решение № 1801/4.12.2017 г. по в.гр.д.№1715/17 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е прекратено производството по делото по жалба вх.№ 24928/27.06.2016 год., подадена в качеството му на трето лице срещу действията на ЧСИ по насочване на изпълнението върху имот, който не принадлежи на длъжника, а на третото лице, изразяващи се в постановление за възлагане от 01.06.2016 год. по изп. дело № ……. на ЧСИ Д. Я., рег. № … по отношение на описания в диспозитива недвижим имот. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

         В подаден писмен отговор пълномощникът на представляващия „Автотрейд“ ООД оспорва частната жалба и изразява становище за правилност на решението в обжалваната му част.

         Г.С.С. изразява становище за основателност на частната жалба.

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна. 

            Изцяло правилен и в съответствие с разпоредбите на ГПК е извода на съда за недопустимост на подадената жалба от С.Г.С. срещу действията на ЧСИ Д.Я.. Чл.435,ал.4 ГПК предвижда възможност третото лице в изпълнителното производство да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. От анализа на разпоредбата следва, че изискването третото лице да е във владение на имота, върху който е насочено принудителното изпълнение, е процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.

           Безспорно е по делото качеството на жалбоподателя на трето лице в изпълнителното производство, а доказателства за установяване на факта на осъществявано от него владение върху имота не са представени. Установено е, че той има учредено вещно право на ползване върху имота по чл. 56 ЗС, което не е владение по смисъла на чл. 68 ЗС, а държане. Това негово качество обуславя извода за недопустимост на подадената жалба срещу действията на ЧСИ, поради което производството в тази част е правилно прекратено. Решението – в обжалваната му част следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА  решение № 1801/4.12.2017 г. по в.гр.д.№1715/17 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е прекратено производството по делото по жалба вх.№ 24928/27.06.2016 год., подадена от С.Г.С., в качеството му на трето лице срещу действията на ЧСИ – постановление за възлагане от 1.06.2017 г. по изп.дело №…….. на ЧСИ Д. Я., рег. № ….

         Определението не подлежи на обжалване.

          

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                                     2.