ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕШЕНИЕ

70/18.06.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  18.06.2019 г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. гр. д. № 147/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Постъпила е молба вх.№ 3176/30.05.2019 год от Й.С.С. чрез процесуалния й представител адв. Е.С. за допълване на решение № 54/07.05.2019 год. по делото, с твърдение, че съдът не се е произнесъл по акцесорния иск за присъждане на законна лихва върху главницата от датата на увреждането, евентуално – от датата на предявяване на иска.

В срока по чл. 250 ал.2 от ГПК не е постъпил отговор на молбата.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че искането е предявено в срок, но разгледано по същество е НЕОСНОВАТЕЛНО по следните мотиви:

С решението си въззивният съд е потвърдил осъдителното решение № 292/28.12.2018 год. по гр.д. № 231/2018 год. на Окръжен съд - Добрич изцяло. С това решение първоинстанционният съд е присъдил законната лихва върху главницата така, както е предявена с исковата молба, а именно - считано от предявяването на иска. В случай, че според ищцата съдът не се е произнесъл по цялото искане, тя е разполагала с възможност да упражни правата си по чл. 250 от ГПК, но такова производство не се е развило пред ДОС. Въззивният съд при произнасянето си е ограничен от оплакванията, посочени в жалбата (чл.269 от ГПК). С постановеното решение е даден отговор по съществото на въззивната жалба, разгледани са всички доводи на въззивницата срещу обжалваното решение в неговата цялост, поради което не е налице сочената непълнота.

Водим от горното съдът

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 3176/30.05.2019 год. от Й.С.С. чрез процесуалния й представител адв. Е.С. за допълване на решение № 54/07.05.2019 год. по делото.

Допълнителното решение подлежи на обжалване на осн. чл. 250 ал.3 от ГПК в едномесечен срок от съобщаването му на страните при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.