ОПРЕДЕЛЕНИЕ

271

Гр. Варна, _09_.05.2017 год.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _09_._05_. 2017 година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

 като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 148 по описа за 2017-та година:

 

Производството е по чл. 258 ГПК, образувано по  въззивна жалба на С.К.В., срещу решение № 816/20.06.2016 год. по гр.д. 2029/2013 год. на ОС Варна, с което е отхвърлен предявеният от нея иск срещу А.Х.И. и В.В.И. по чл. 108 ЗС за установяване на собствеността и предаване на владението върху недвижим имот в гр. Варна на ул. „Н. Д.“ №27, ет.3, ап.8.

Пред ОС А.Х.И. и В.В.И. са били представлявани от особен представител - адв. Д. Д., назначен по реда на чл. 47, ал.6 ГПК, на разноски на ищеца.

След НАСРОЧВАНЕ НА делото е постъпила молба от адв. Д.Д., назначен от ВОС като процесуален представител на А. и В. И. на осн. чл. 47, ал.6 ГПК вр. чл. 53 ГПК.

Тъй като ищцата вече не е освободена от заплащане на такси и разноски по делото, тя би следвало да поеме разноските за особен представител пред АпС, като заплащането им е условие за редовността на производството.

На въззивницата е дадена възможност да заплати определеното с определение № 244/20.04.2017 год. на ВАпС по настоящото дело възнаграждение на адв. Д. - съобразно чл. 7, ал.2, т.5 Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения в размер на 5904,42 лв. при цена на иска 168721 лв. За целта делото е оставено без движение в с.з. на 26.04.2017 год., като срокът за изпълнеие на указанията на съда е изтекъл на 03.05.2017 год., сряда, работен ден.

При това положение, производството по въззивната жалба следва да се прекрати като недопустимо, с оглед невъзможността въззиваемите да бъдат редовно представлявани.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НАСТОЯЩОТО въззивно гражданско дело, на осн. чл. 262, ал.2, т.2 ГПК.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС с ЧЖ в едноседмичен срок от връчването му на страните.                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: