ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

177

 

гр.Варна, 29.03.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 29. 03.2018 г., в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.П. ч.гр.д. № 148 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК вр. чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК и е образувано по частна жалба вх. № 1093 от 14.02.2018 г. на Ж.К.П., подадена чрез адв. И.Желева, против определение № 57 от 26.01.2018 г., постановено по в.гр.д.№ 41/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което на осн. чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК е спряно производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на в.гр.д. № №42/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

Жалбоподателката е навела оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, поради несъобразяването му с процесуалния закон и липсата на предпоставките по чл. 229, ал1, т.4 ГПК, като е молила  за неговата отмяна.

Частната жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК, редовна е и към момента на подаването й жалбоподателката е разполагала с правен интерес от обжалване на определението за спиране на делото. Междувременно, обаче с определение № 162 от 23.03.2018 г. на окръжния съд, спряното производството е било възобновено и делото - насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. С възобновяването на производството е отпаднал и правния интерес на Ж.К.П. да обжалва преграждащото хода на делото определение за спиране. В този смисъл частната жалба към момента е лишена от правен интерес, което обосновава извод за недопустимост на образуваното въз основа на нея производство по настоящото дело. Затова, частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане и производството  по нея – прекратено.

         Водим от изложеното, Апелативен съд -Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  частна жалба вх. № 1093 от 14.02.2018 г. на Ж.К.П., подадена чрез адв. И.Желева, против определение № 57 от 26.01.2018 г., постановено по в.гр.д.№ 41/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 148/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд.

 

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: