О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                               №185/27.03.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседания на двадесет и пети март две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                               ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 149 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1, във връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Мега груп”ЕАД гр.Варна, в качеството му на длъжник по изп.д.№ 658/2012 година по описа на ЧСИ с рег.№ 876 в КЧСИ, срещу определение № 654/04.12.2013 година на Шуменския окръжен съд, постановено по в.ч.гр.д.№ 660/2013 година, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството срещу две постановления на СИ за възлагане на движими вещи и е прекратено производството. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска отмяната му и връщане делото на ШОС за разглеждане на спора по съществото.

Насрещните страни „Инвестбанк” АД гр.София и „ОМВ България” ООД гр.София – взискатели по изпълнението, са изразили становище за неосноваетелност на частната жалба и молят да се потвърди обжалваното определение.

Насрещната страна НАП-ТД гр.Варна, присъединен взискател, не е изразила становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Първоинстанционнитя съд правилно е установил фактическата обстановка по спора, направил е законосъобразни правни изводи от нея, поради което и на основание чл.272 от ГПК, който има субсидиарно приложение в изпълнителния процес, апелативната инстанция препраща към неговите мотиви, като се има предвид и следното:

Процесните вещи - ж.п.релси със скрепителните им елементи и ж.п.траверси са били предмет на публична продан по смисъла на чл.474, ал.5 от ГПК. В наддаването е участвал само един наддавач – банката - кредитор и тя е обявена за купувач.

С оглед на това и при условие, че тези вещи следва да се квалифицират като движими, то по силата на чл.482, ал.1 от ГПК такава публична продан не може да се обжалва или да се оспорва собствеността на вещите по исков ред. В този смисъл жалбата пред ШОС е недопустима и правилно той е прекратил производството без да се произнася по съществото на оплакванията в нея.

От друга страна, ако процесните вещи следва да се квалифицират като недвижимост - като релсов път, то тогава правото на жалба за длъжника възвиква само при хипотезата на чл.435, ал.3 от ГПК - доколкото наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Двете хипотези обхващат същинската продажба, а не подготовката на й. В този смисъл и като се има предвид, че банката - кредитор е наддавала сама, то няма как да е опорочено наддаването и съответно няма друга по - висока цена. Следователно и в този случай за длъжника не е възникнало право на жалба по смисъла на горепосочената разпоредба, поради което правилно ШОС е прекратил производството.

Независимо от горното, в случая има и влязло в сила разпределение на постъпленията от продажбата на процесните вещи и то не може да се изменя по реда на обжалване на публичната продан.

По изложените съображения следва да се приеме, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди.

При този изход на делото на жалбоподателя не се следват разноски.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 654/04.12.2013 година на Шуменския окръжен съд, постановено по в.ч.гр.д.№ 660/2013 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                           2.