О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

232

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение-втори състав, в закрито съдебно заседание на 06.04.2015г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№149/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

         Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от СД „Хоризонт-Димитрови и сие”, гр.Варна, представлявано от В.Н.Д., против разпореждане №885/13.03.2015г., поста -новено по гр.д.№797/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което производството по делото е прекратено и същото изпратено по подсъдност на Варненски районен съд на осн. чл.118, вр. чл.104, т.4 от ГПК.В жалбата се твърди, че неправилно първоинстанционният съд е приел, че цената на предявения иск е 68, 01лв., след като претендираната в исковата молба сума е в размер на 68 008лв. и същата е съобразена със ЗДЛ/в сила от 05.07.1999г./.Претендира обжалваното разпо -реждане да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Производството пред ВОС е образувано по предявени от СД „Хоризонт-Димитрови и сие”, гр.Варна против В.П.С. искове за осъж -дане на ответника да заплати на ищеца обезщетение за претърпени имущес -твени вреди в резултат от извършено на 25.04.1991г. от ответника противо -законно отнемане на движими вещи, собственост на ищеца, които са на обща стойност 8 210, 57лв./с посочена в исковата молба стойност на всяка от общо 23 движими вещи, вкл. с приспаднат % овехтяване/, както и сумата от 59 797, 27лв., представляваща законна лихва върху главницата 8 210, 57лв. за периода от 25.04.1991г. до 04.03.2015г.Цената на втория иск е над 25 000лв. като същевременно същият е обусловен от първия.В исковата си молба ищецът не е посочвал, че претендираните от него суми са в неденоминирани лева.Напротив, в документа от 09.03.1999г., приложен към исковата молба, на който той се е позовавал при определяне стойностите на вещите, стойностите са посочвани в неденоминирани лева, а в исковата молба същите стойности са посочвани в деноминирани лева.Тъй като цената на втория предявен иск е над 25 000лв. и двата иска са обусловени, съдът приема, че компетентен да се произнесе по исковете е Варненски окръжен съд.

По изложените съображения съдът приема, че обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.   

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане №885/13.03.2015г., постановено по гр.д.№797/15г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: