Р Е Ш Е Н И Е

№   96   / 26.06.2014 г.                                                  гр. Варна

 

                                 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Апелативен съд - Варна                            Гражданско отделение

На      18 юни                                                                       2014 год.

в публично заседание в следния състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛМИЛЕН СЛАВОВ

                                            ЧЛЕНОВЕСЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                                  МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

Секретар: В.Т.

Като разгледа докладваното от  С. Илиева  въззивно гражданско дело № 150 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящото производство е въззивно, образувано след обезсилване от ВКС на РБ- І г. о. с решение № 288/18.03.2014 г. по гр. д. № 2058/2013 г. на решение № 190/09.11.2012 г., постановено по гр. д. № 357/2012 г. на Варненския апелативен съд и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав.

„Ауър Дриймс” ООД-Варна обжалва решение № 920/10.05.2012 г. по гр. д. №2260/2010 г. на ВОС В ЧАСТИТЕ, с които: 1/ е отхвърлен искът му срещу И.Х.М. и М.Ж.И.-М.,***, за предаване владението на 220 кв. м. идеални части от имот по ПНИ с планоснимачен № 874 по плана на СО „Горна Трака” /идентичен с имот с идентификатор № 10135.2623.874 по к. к. на гр. Варна/, в землището на кв. Виница, представляващ част от имот с пл. № 1938, на осн. чл. 108 от ЗС, при участието на трети лица - помагачи Ф.В.Д., К.В.Д., Х.М.Х., К.М.Х., Х.П.Х., В.Т.Д., Ф.Т.Т., К.К.П., К.С.Х., К.Д.Д., Т.Д.Д., П.Д.Д., Г.С.П., В.Х.П. и Х.Х.П., респ. не е отменен нотариален акт за замяна на недвижи имот с движима вещ № 30, том III, рег. № 9793, дело № 422/2005 г., на осн. чл. 537, ал. 2 от ГПК; 2/ е отхвърлен иска му срещу П.Н.А. за предаване владението на новообразуван имот № 5874 от ПНИ за СО „Горна Трака”, одобрен със Заповед № РД-06-7706 31/03.02.2006 г., издадена от Областния управител на област Варна /идентичен с имот с идентификатор № 10135.2623.5874 по к.к. на гр. Варна/, който имот е изцяло включен в бивш ПИ № 3571 по плана на гр. Варна, на осн. чл. 108 от ЗС, при участието на горепосочените трети лица –помагачи, респ. не е отменен нотариален акт за собственост по замянка № 92, том ІV, дело № 1926/1978 г. до размер на 663 идеални части, на осн. чл. 537, ал. 2 от ГПК. Решението се обжалва и в частта за разноските, на които въззивникът е осъден.

И.Р.М. и Н.А.М., чрез процесуалния им представител адв. Д. П. обжалват същото решение В ЧАСТТА, с която са осъдени да предадат на „Ауър Дриймс” ООД владението върху 111 кв. м. идеални части от новообразуван имот № 874 от ПНИ /идентичен с имот с идентификатор № 10135.2623.874 по к.к. на гр. Варна/ по плана на СО „Горна Трака”, одобрен със Заповед № РД-06-7706 31/03.02.2006 год., издадена от Областния управител на област Варна, който имот е изцяло включен в бивш ПИ № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, на осн. чл. 108 от ЗС и е отменен нотариален акт № 142, том ХХІV, дело № 11374/94 год., на осн. чл. 537, ал. 2 от ГПК.

В решението на ВКС са дадени задължителни указания на въззивната инстанция. В изпълнение на същите с определение, постановено на 31.03.2014 г. настоящият съдебен състав е оставил без движение производството по делото и е УКАЗАЛ на ищцовото „Ауър Дриймс” ООД-Варна да отстрани нередовностите на исковата си молба съобразно дадените от ВКС на РБ указания.

С молба вх. № 1924/04.04.2014 г. /л. 6 и 7/ процесуалният представител на ищцовото дружество е посочил следния петитум на предявените от него на основание чл. 124, ал. 1, вр. § 4 к, ал. 8, т. 1, изр. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ искове:

1. Да се приеме за установено по отношение на И.Р.М., Н.А.М., И.Х.М. и М.Ж.И.-М.,*** ИМА ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, респ. Е СОБСТВЕНИК на новообразуван имот № 874 от ПНИ за с.о. „Горна Трака”, землище кв. „Виница”, одобрен със Заповед № РД-06-7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на обл. Варна, идентичен на имот с идентификатор 10135.2623.874 от КК на гр. Варна, целият с площ 331 кв. м. и съседи имоти 10135.2723.9561; 10135.2623.5874 и 10135.2623.875 по скица № 28105/29.11.2010 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър-Варна /л. 102 от делото на ВОС/, който имот изцяло е включен в бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, описан в нот. акт № 29, т. VІ, рег. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35 от делото на ВОС/.

2/ Да бъде прието за установено по отношение на П.Н.А.,*** ИМА ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, респ. Е СОБСТВЕНИК на новообразуван имот № 5874 от ПНИ за с.о. „Горна Трака”, землище кв. „Виница”, одобрен със Заповед № РД-06-7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на обл. Варна, идентичен на имот с идентификатор 10135.2623.5874 по КК на гр. Варна, целият с площ 805 кв. м. и съседи имоти 10135.2723.9561; 10135.2623.873; 10135.2623.872; 10135.2623.875 и 10135.2623.874 по скица № 28104/29.11.2010 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър-Варна /л. 101 от делото на ВОС/, който имот изцяло е включен в бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, подробно описан в нот. акт № 29, т. VІ, рег. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35 от делото на ВОС/.

Насрещните страни /ответници/ И.Р.М. и П.Н.А. чрез адв. Д. П., както и И.Х.М. и М.Ж.И. – М. чрез пълномощника им адв. Н. Д. са подали писмени отговори, в които се изразяват становища за недопустимост на така предявените положителни установителни искове по чл. 124, ал. 1 ГПК, вр. § 4 К, ал. 8, т. 1, изр. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ поради липсата на процесуална легитимация за ищцовото дружество.  Евентуално, се изразява становище за неоснователност на предявените искове.

Ответникът Н. Ат. М. не изразява становище.

Третите лица – помагачи на ищцовото дружество Х. М. Х. чрез адв. Д. П. и К. В. Д. чрез адв. Т. У. заявяват становище за основателност на предявените искове.

Останалите страни конституирани като трети лица-помагачи на ищеца не изразяват становище.

С молба от 13.06.2014 г. процесуалният представител на ищцовото дружество е изразил допълнително становище и уточняване на исковата си молба, а именно:

Да се приеме за установено по отношение на И.Р.М., ЕГН **********, Н.А.М., ЕГН **********, И.Х.М., ЕГН **********, М.Ж.И. - М., ЕГН **********, че „АУЪР ДРИЙМС” ООД, Булстат 103947557, което дружество към момента на одобряване на ПНИ за с. о. Горна Трака" със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на област Варна, е правоприемник чрез покупко-продажба по нотариален акт № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35/ и реституция в полза на продавачите по цит. нотариален акт, последните понастоящем трети лица-помагачи в настоящия процес, на които в качеството им на наследници на Х.П. Г. е признато право на възстановяване на собственост върху процесния имот, съобразно Решение № 717/11.07.2000 г., ПК гр.Варна /л. 37/, има ПРАВО на възстановяване на собствеността, респективно е собственик, на новообразуван имот № 874 от ПНИ за с. о. „ Горна Трака”, землище кв. „Виница”, одобрен със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на област Варна, идентичен на имот с идентификатор 10135.2623.874 по Кадастралната карта на гр. Варна, целият с площ 331 кв. м. и съседи по скица № 28105/29.11.2010г., изд. от Служба по геодазия, картография и кадастър - гр. Варна /л.102 от делото на ВОС/: 10135.2723.9561,10135.2623.5874,10135.2623.875, който имот изцяло е включен в бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, подробно описан в цит. нотариален акт за покупко-продажба № 29, том VI, peг. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35 от делото на ВОС/.

Да се приеме за установено по отношение на П.Н.А., ЕГН **********, че „АУЪР ДРИЙМС” ООД, Булстат 103947557, което дружество към момента на одобряване на ПНИ за с. о. „ Горна Трака" със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на област Варна, е правоприемник чрез покупко-продажба по нотариален акт № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35/ и реституция в полза на продавачите по цит. нотариален акт, последните понастоящем трети лица-помагачи в настоящия процес, на които в качеството им на наследници на Х.П. Георгиев е признато право на възстановяване на собственост върху процесния имот, съобразно Решение № 717/11.07.2000 г., ПК гр. Варна /л.37/ има ПРАВО на възстановяване на собствеността, респективно е собственик, на новообразуван имот № 5874 от ПНИ за с. о. „ Горна Трака”, землище кв. „Виница”, одобрен със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г., издаден от Областен управител на област Варна, идентичен на имот с идентификатор 10135.2623.5874 по Кадастралната карта на гр. Варна, целият с площ 805 кв.м. и съседи по скица № 28104/29.11.2010г., изд. от Служба по геодeзия, картография и кадастър-гр. Варна /л. 101 от делото на ВОС/: 10135.2723.9561,10135.2623.873,10135.2623.872,10135.2623.875,10135.262.874, който имот изцяло е включен в бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, подробно описан в цит. нотариален акт за покупко-продажба № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35 от делото на ВОС/.

Ищцовото дружество твърди в ИМ, че е придобило недвижим имот по силата на договор за покупко-продажба, обективиран в нот. акт № 29, т. VІ, д. № 802/2005 г., а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, местност „Коджа Тепе", съставляващ имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката /образуван от имоти с номера: № 5874 с площ 663 кв. м. и имот № 874 с площ 331 кв. м./, целият с площ 994 кв. м., при граници: запад и юг - път, север- имот № 872 и имот № 875, изток - имот № 3572, съобразно скица изх. № УТ-94Н-373 от 31.10.2005г., община Варна, район "Приморски", за сумата от 39 000 EUR. При сключване на договора продавачите – наследници на починалия през 1969 г. Х.П.Х. - са се легитимирали като собственици на продадения имот с решение № 717 от 11.07.2000 г. на ПК - Варна, с което по реда на чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ им е възстановено право на собственост в съществуващи реални граници на имот - лозе с площ 1. 315 дка, находящ се в терен по § 4, кв. „Виница”, м. „ Фатрико” /“Коджа тепе”/, част от парцел 11025 по КП от 1956 г., включващ имоти пл. № 874 с площ 0.331 дка, имот пл. № 5874 с площ 0.663 дка и път с площ 0.321 дка от КП ” Горна Трака”.

Твърди също, че:

1/ Новообразуваният имот № 874 от ПНИ се владее от И. и  Н. М., които са се снабдили по реда на §4а от ЗСПЗЗ с нот. акт за собственост № 142, том XXIV, дело № 11374/1994 г., за МЯСТО от 600 кв. м. ид. части, цялото от 675 кв. м., находящо се в м. „Траката", землище на гр. Варна, представляващо имот пл. № 1938 по проектоплана на вилната зона; че не са налице визираните в § 4 а от ЗСПЗЗ предпоставки за трансформиране правото на ползване в право на собственост, а именно на И.М. не е било надлежно учредено право на ползване - никога не е изготвяно и не съществува удостоверение № 368/1988г. за правото на ползване. Евентуално, ако е предоставено право на ползване, то същото НЕ касае имот, идентичен на новообразуван имот № 874, тъй като към 31.03.1991 г., както и понастоящем в новообразуван имот № 874 липсва сграда и не е извършено заплащане на земята по смисъла на § 4 а, ал. 1 от ЗСПЗЗ; липсва оценителен протокол, цитиран в нотариалния акт. Твърди се, че визираният в нотариалния акт имот № 1938 НЕ е идентичен на новообразуван имот № 874 от ПНИ и на бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, подробно описан в нотариален акт за покупко-продажба № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г.

2/ Друга част - 220 кв. м. ид. части от имот с пл. № 874 по КП на „Горна Трака", землището на кв. „Виница”, представляващ част от имот с пл. № 1938 се владеят от ответниците И.М. и М.М., които са придобили тези ид. части от И. и Н. М. чрез договор за замяна по  нот.  акт № 30, том III, per. № 9793, дело № 422/2005 г. Твърди се, че придобитото право не е противопоставимо на „АУЪР ДРИЙМС" ООД, тъй като е придобито от несобственици, а и нотариалното удостоверяване досежно извършената замяна е нищожно на основание чл. 576, вр. 574 от ГПК, тъй като договорът за замяна е нищожен на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗД, доколкото заобикаля чл. 33 от ЗС. Визираният в акта недвижим имот - предмет на замяна, описан като 220 кв. м. ид. части от имот с планоснимачен № 874 по КП на „Горна Трака" НЕ е идентичен на новообразуван имот № 874 от ПНИ, независимо от съвпадението в номерацията, тъй като ПНИ е одобрен със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г. на Обл. управител.

3/ В ИМ се твърди също, че новообразуваният имот № 5 874 от ПНИ се владее от ответника П.А., който съгласно нот. акт за собственост по замянка № 92, том IV, дело № 1926/1978 г., е получил в замянка следния недвижим имот: ЛОЗЕ от 1 декар в м. „Ваялар", Варненско землище, срещу блокуваното му собствено лозе от 1 декар в м. „Митропола". Според ищеца, този ответник НЕ е придобил права, противопоставими на ищеца, тъй като никога не е извършвана горепосочената замяна; не са изготвени и липсват протокол за замяна от 15.02.1960 г., удостоверение № 392/01.06.1978 г., посочени в цитирания нотариален акт; не е създаван блок на ТКЗС в м. „Митропола" в землището на с. Осеново през 1960 г.; към момента на твърдяната „замянка" – 1960 г. П.А. не е бил собственик на 1 дка в местността „Митропола", още повече че през 1960 г. същият е бил едва 8-годишен; липсвало застрояване и извършени разпоредителни сделки по смисъла на чл. 18 з, ал. 3 от ППЗСПЗЗ; Посоченият в акта за замяна имот НЕ е идентичен на: новообразуван имот № 5874 от ПНИ и на бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, „Траката”, описан в нот. акт за покупко-продажба № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г.

По делото са конституирани  като трети лица-помагачи на ищцовото дружество продавачите /респ. наследниците на починалите в хода на делото страни// по нот. акт за покупко-продажба № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г. с оглед евентуалното отхвърляне на исковете и ангажиране на отговорността им при съдебно отстранение на ищеца.

Ответниците И. и Н. М., И. и М. М. и П.Н.А. оспорват изцяло предявените срещу тях искове след уточняването на ИМ в настоящото производство, позовавайки се на липсата на активна процесуална и материално-правна легитимация на ищеца.

За установяване на твърдяните от страните обстоятелства в първоинстанционното производство са приети всички необходими писмени доказателства /н. а. № 29, т. VІ, д. № 802/2005 г., Р. На ПК-Варна № 717/11.07.2000 г., н. а. № 142, т. ХХІV, д. № 11374/1994 г., н. а. № 30, т. ІІІ, д. № 422/2005 г., н. а. № 92, т. ІV, д. № 1926/1978 г./  и заключение по назначената от ВОС СТЕ, установяваващо, че имотът по нот. акт № 142, т. ХХІV, д. № 11374/1994 г. на ответницата И. Р. М. и представляващ част от имот пл. № 1938 не е идентичен нито с признатия за възстановяване имот пл. № 11025 по КП от 1956 г., нито с новообразувани имоти пл. № 874 и 5874., а така също и че не е установена идентичност и между предоставения на ответника П.Н.А. по замяна през 1978 г. имот с признатия за възстановяване на праводателите на ищеца и със спорните имоти по делото.

По делото  НЕ Е БИЛО СПОРНО, че НЯМА ИЗДАДЕНА Заповед на Кмета на Общината по § 4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на собствеността върху процесния имот на продавачите по нот. акт № № 29, т. VІ, д. № 802/2005 г., въз основа на който ищецът твърди, че е придобил правото на собственост. Трайно установена е практиката на ВКС на РБ по въпроса кога настъпва възстановяването на правата на собствениците върху земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, а именно: След изменението на чл. 14, ал. 1,т. 3 ЗСПЗЗ / ДВ бр. 68/ 99 г./ предвидената в закона и правилника за приложението му административна процедура приключва с постановяване на решение на общинската служба по земеделие по чл. 18ж, ал.1 ППЗСПЗЗ или решение по чл.27 ППЗСПЗЗ /в зависимост от това дали възстановяването на собствеността е в съществуващи/ възстановими/ стари реални граници или в нови граници с план за зезмеразделяне/, и със заповед на кмета на общината по § 4к, ал.7 ПЗР на ЗСПЗЗ, когато се възстановява собственост върху земеделски земи, попадащи в терени по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ. Тези административни актове имат конститутивно действие и легитимират лицата, в полза на които са издадени, като собственици на конкретни недвижими имоти. Решението на ПК-Варна № 717 от 11.07.2000 г., с което праводателите на ищеца са се легитимирали като собственици на продадения имот, е постановено при действието на чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ в редакция след изменението в ДВ бр. 68/99 г. и с него само е признато правото на възстановяване на собствеността в съществуващи реални граници. В същото изрично е посочено, че възстановяването на собствеността ще се извърши при условията на чл. 28 ППЗСПЗЗ, като имотните граници ще се определят въз основа на влезлия в сила план за новообразуваните имоти, какъвто безспорно към датата на продажбата - 11.11.2005 г., не е съществувал /ПНИ е одобрен със Заповед № РД-06-7706 31/03.02.2006 г. на Обл. управител на обл. Варна/.

При липса на заповед на Кмета по § 4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ бившите собственици, респ. техните правоприемници, не могат да защитят правата си чрез предявяване на положителен установителен иск за собственост или ревандикационен иск, тъй като не могат формално да се легитимират като собственици на новообразувания имот.

Постановеното решение по чл. 14, ал.1, т. 3 ЗСПЗЗ, с което е признато право на възстановяване на собствеността върху притежавания преди образуване на ТКЗС земеделски имот, създава за праводателите на ищцовото дружество обосновано правно очакване да придобият собствеността върху него в граници, определени с плана на новообразуваните имоти. За тях /бившите собственици/ е налице правен интерес от защита чрез отрицателен установителен иск или чрез иск по § 4 к, ал. 8, т. 1, изр. 2 ПЗР на ЗСПЗЗ. По своя характер този иск е положителен установителен, имащ за предмет установяване в отношенията между страните /бивши собственици и ползватели/ на правото на бившите собственици /но не и на ищцовото дружество в конкретния случай/ на възстановяване на собствеността и разрешаване на спора дали са били налице предпоставките на § 4 а или 4 б от ПЗР на ЗСПЗЗ за придобиване на собственост върху новообразувания имот от ползвателите. В настоящия случай ищцовото дружество /придобило процесните имоти от несобственици/ не е процесуално легитимирано да предяви исковете по  чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. с § 4 к, ал. 8, т. 1, изр. 2 ПЗР на ЗСПЗЗ – същите са недопустими, поради което и след обезсилването на първоинстанционния съдебен акт, производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

                                         Р    Е    Ш    И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 920 от 10.05.2012 г., постановено по гр. д. № 2260/2010 г. на Варненския окръжен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 150/2014 г. на Варненския апелативен съд.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                 2.