Р Е Ш Е Н И Е

 

146/09.10.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  09.10.2015 г.  в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. 150/2015 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

С разпореждане от 02.10.2015 год по гр.д. № 7377/2014 год на ВРС делото е изпратено на Апелативен съд Варна за преценка относно наличието на очевидна фактическа грешка в решение № 80/22.05.2015 по в.гр.д. № 150/2015 по описа на Апелативен съд Варна.

С цитираното решение Апелативен съд Варна се е произнесъл по въззивната жалба на „МС-БС инвест” ЕООД срещу решението по гр.д. № 1939/2014 год на Окръжен съд Варна.

След проверка съдът констатира, че първоинстанционното решение под № 1979 е постановено на 22.12.2014 год, но неправилно е отразено в  диспозитива на въззивното решение като постановено на 22.10.2014 год. Налице е очевидна фактическа грешка, която следва да бъде поправена служебно от съда.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА    поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 80/22.05.2015 год на Апелативен съд Варна, като в диспозитива на решението вместо „потвърждава решение № 1979/22.10.2014 год по гр.д. № 1939/2014 год на Окръжен съд Варна” да се чете: „потвърждава решение № 1979/22.12.2014 год. по гр.д. № 1939/2014 год на Окръжен съд Варна”.

Решението за поправката може да се обжалва в едномесечен срок от съобщаването му на страните по реда, по който се обжалва решението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                  

                   2.