Р Е Ш Е Н И Е

 

100/16.06.2016 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  16.06.2016 г. в състав :

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 150/2015 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

С разпореждане от 07.06.2016 год по гр.д. № 7377/2014 год на ВРС делото е изпратено на Апелативен съд – гр. Варна за преценка относно наличието на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 80/22.05.2015 по в.гр.д. № 150/2015 по описа на Апелативен съд Варна по отношение на главницата.

С цитираното решение Апелативен съд – гр. Варна се е произнесъл по съществото на спора, като е формирал воля, че искът за установяване съществуването на вземането от 28 946,30 лв – заплатена от ищеца за сметка на ответника гаранция по обезпечително производство по т. д. № 1806/2012 год на ВОС и от 155,95 лв – разноски, платени от ищеца по силата на договор за правна помощ и съдействие от 05.07.2012 год е основателен и доказан. При сумиране на сумите обаче, съдът е допуснал техническа грешка, като вместо вярното 29 102,25 лева (28 946,30 лева + 155,95лв) е посочил сума в размер на 33 645,25 лева. Това несъответствие на волята на съда е налично както в мотивите, така и в диспозитива на решението, поради което редът за отстраняването му е този по чл. 247 от ГПК.

Следва да се посочи, че отстраняването на очевидна фактическа грешка е допустимо да бъде извършена и от друг съдебен състав, а не от този, който е постановил съдебното решение /така Опр.№ 81/26.02.2010 г. по ч.гр.д.№ 57/10-ІІ г.о. на ВКС/.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 80/22.05.2015 год на Апелативен съд Варна, като в мотивите, на страница  втора от решението, абзац втори отдолу – нагоре, както и навсякъде в диспозитива на същото вместо „33 645,25 лв” да се чете: „29 102,25 лева”.

Решението за поправката може да се обжалва в едномесечен срок от съобщаването му на страните по реда, по който се обжалва решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                  

                                                                       2.