ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

201

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  17.03.2016 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 150/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.В.П. от гр.Разград чрез процесуалния й представител адв. К.И.М. от САК срещу определение № 173/04.02.2016 год по в.гр.д. № 14/2016 год на Окръжен съд Разград, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу действие на ЧСИ Д.Д., рег.№ 762 по изп.д.№ 20107620400349 по обявяване на публична продан на недвижим имот. По съображения за незаконосъобразност на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и произнасяне по същество, като жалбата й бъде уважена.

Постъпил е отговор от „Т. Б.” АД гр.София, в който са изложени доводи за неоснователност на частната жалба и искане за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е инициирано по жалба от А.П. срещу обявяването на публична продан на собствения й недвижим имот, представляващ 1/3 ид.ч. от дворно място с площ от 328 кв.м. с идентификатор 61710.502.274, заедно с апартамент № 1 с идентификатор 61710.502.274.2.1, заемащо целия първи етаж от сградата с площ 143 кв.м., изба № 1 в сутерена под гаражите, 1/3 ид.ч. от тавана и 1/3 ид.ч. от общите части на сградата, както и гараж със складово помещение с идентификатор 61710.502.274.2.4.

Този имот е предмет на договорна ипотека, учредена в полза на „Т. Б.” АД за задължения на „К.” ЕООД с нот.акт, вписан под № 162, том 2, дело № 1991/2008 год по описа на службата по вписванията при Районен съд Разград. С учредяването на ипотечното право върху собствения си имот като обезпечение на чужд дълг, въззивницата се е лишила от привилегията на несеквестируемостта. В изпълнителното производство тя има качеството длъжник по силата на чл. 429 ал.3 от ГПК, а не е трето лице. Затова възможностите й да обжалва действията на съдебния изпълнител са ограничени в рамките на чл. 435 ал.2 ГПК, както и в хипотезата на ал. 3, когато се обжалва постановлението за възлагане.

Настоящият случай не е такъв.

Предмет на обжалване е разпореждането на съдебния изпълнител за обявяване на публична продан на имота за срок от 18.11.2015 до 18.12.2015 год, което действие не подлежи на обжалване.

Възражението, че гаражът не е предмет на договора за ипотека и поради това изнасянето му на публична продан е незаконосъобразно, е неоснователно. То се опровергава от съдържанието на нот.акт, вписан под № 162, том 2, дело № 1991/2008 год по описа на службата по вписванията при Районен съд Разград.

Изложените доводи за погасяване на ипотечното задължение не могат да бъдат разглеждани в производството по чл. 435 от ГПК, а по въпросите относно предходен спор срещу извършено разпределение на суми по изпълнителното дело са били предмет на разглеждане по в.ч.гр.д. № 3/2011 год на РОС, приключило с окончателен акт по в.ч.гр.д. № 154/2014 год на Апелативен съд Варна. Подаването на молба по чл. 303 ал.1 от ГПК не възстановява висящността на този спор и също не може да се обсъжда в настоящото производство.

По изпълнителното дело вече е проведена публична продан на имота, обявен е купувач и е издадено постановление за възлагане, което не е предмет на жалбата.

По изложените мотиви обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 173/04.02.2016 год по в.гр.д. № 14/2016 год на Окръжен съд Разград.

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.