Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№41

 

гр.Варна,12.04 .2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав в закрито заседание на пети април, двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Д.Джамбазова ч.гр.дело № 150/19 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от М.Н.К. – лично и като управител на „К.-7“ ООД - Варна, Д.К. В., К.А.К. - лично и като представляващ ЕТ „К.К.“*** против определение № 220/18.12.2018 г. по в.гр.д.№ 2634/18 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без уважение жалба вх. № 14899/22.10.2018 г. срещу разпределение от 17.10.2018г. по изпълнително дело № ….. по описа на ЧСИ Н. Д. с рег. № … в КЧСИ. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, като са наведени нови доводи и съображения, извън тези в жалбата, с която е бил сезиран Окръжен съд – Варна.

Становище от насрещната страна не е изразено.

Жалбата е подадена в срок и от надлежни страни и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема следното:

Производството пред Окръжен съд – Варна е образувано по жалба вх. № 14899/22.10.2018 г. срещу разпределение от 17.10.2018 г. по изп.д.№ 201580706003106 на ЧСИ Н. Д. с рег. №…в КЧСИ с твърдения за незаконосъобразност на извършеното разпеределение на суми поради неуведомяване на К.А.К. за предявяване на разпределението, което е нарушило правото му да го обжалва по реда на чл. 462 от ГПК.

За да приеме, че обжалваното разпределение е законосъобразно извършено, съдът е обсъдил доказателствата по изпълнителното дело, приложени на л.891 и 893, установяващи редовното уведомяване на жалбоподателя за насроченото на 17.10.2018 г. разпределение. Въз основа на това е направил извод за спазване на процесуалните норми и заправилно прилагане на чл.50, ал.2 от ГПК.

Предвид наведените пред настоящата инстанция допълнителни доводи, водещи до незаконосъобразност на атакуваното разпределение, съдът извърши служебна справка по приложеното към ч.гр.д.№ 104/19 г. на Апелативен съд – Варна изп.д.№ 201580706003106 на ЧСИ Н. Д., рег.№ … в КЧСИ с взискател „Търговска банка Д“ АД. Безспорно е качеството на жалбоподатели на длъжници по изпълнението. След проведени две публични продажби на 28.09.2018 г., взискателят е обявен за купувач, а на 17.10.2018 г. е изготвено предварително разпределение по чл. 495 от ГПК.

Правилен е извода на съда, че редовното уведомяване на страната, вкл. и в качеството на едноличен търговец за предявяване на разпределението е от значение единствено за началото на срока за обжалването му, но не и за  незаконосъобразността на разпределението и не е самостоятелно основание за неговата отмяна, още повече, че К.А.К., вкл. в качеството му на ЕТ, е подал жалба против разпределението в срока по чл. 462, ал. 2 от ГПК, която съдът е приел за допустима.

Основателно е възражението за неправилно посочване в разпределението от 17.10.2018 г. на общата тръжна цена за двата имота в размер на 649 544.00 лева. В действителност сумата, подлежаща на разпределение е 664 124.00 лева, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено за извършване на ново разпределение.   

Предвид факта, че към изп.д. № …. е присъединено  изп.д.№ 20158070403106, следва извод за неговото надлежно образуване и неоснователност на твърдението за неправилно определяне на размера на главницата.

След преизчисляване и коректно отразяване на общата тръжна цена за двата имота в размер на 664 124.00 лева, следва разпределение:

І. Първи ред – вземания за разноски по обезпечаване и принудително изпълнение по изп.дело: 1716.00 лева /обикновени такси и разноски + 6914.48 лв. с ДДС /пропорционална такса/ =  8630.48  лв. с ДДС.

ІІ. Втори ред – привилигировани вземания по чл.136 от ЗЗД /неплатен данък за продадените имоти/ – общо 1989.08 лева.

ІІІ. Трети ред – Ипотекарен кредитор – купувач „Търговска банка Д“ АД, който следва да внесе сумите по т.І по сметка на ЧСИ, а по т.ІІ – по сметката на Община Варна в двуседмичен срок от влизането на разпределението в сила.

По всички останали оплаквания, формулирани в жалбата пред настоящата инстанция, съдът се е произнесъл с решението си ч.гр.д.№ 104/19 г.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                             Р       Е       Ш      И:

 

ОТМЕНЯ  определение № 220/18.12.2018 г. по в.гр.д.№ 2634/18 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без уважение жалба вх. № 14899/22.10.2018 г. срещу разпределение от 17.10.2018г. по изпълнително дело № 201580706003106 по описа на ЧСИ Надежда Денчева с рег. № 807 в КЧСИ.

ОТМЕНЯ разпределение от 17.10.2018 г. по изп.д.№ 20158070403106 с присъединено изп.д.№ …. по описа на ЧСИ Н. Д. с рег. № 807 в КЧСИ и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

Общата тръжна цена от извършената публична продан на двата имота в размер на 664 124.00 лева да се разпредели както следва:

І. Първи ред – вземания за разноски по обезпечаване и принудително изпълнение по изп.дело: 1716.00 лева /обикновени такси и разноски + 6914.48 лв. с ДДС /пропорционална такса/ =  8630.48  лв. с ДДС.

ІІ. Втори ред – привилигировани вземания по чл.136 от ЗЗД /неплатен данък за продадените имоти/ – общо 1989.08 лева.

ІІІ. Трети ред – Ипотекарен кредитор – купувач „Търговска банка Д“ АД, който следва да внесе сумите по т.І по сметка на ЧСИ, а по т.ІІ – по сметката на Община Варна в двуседмичен срок от влизането на разпределението в сила.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                             2.