ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

176

 

Гр.Варна, …24.03.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 24.03.2014 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

     ЧЛЕНОВЕ: Диана Джамбазова

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 151  по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 151/2014 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на „Пат Х. Сейл Лимитид”, дружество регистрирано по законите на Ирландия под дружествен № 285157, подадена чрез адв. Б.Д. против определение № 862 от 11.12.2013 г., постановено по в.гр.д. № 930/2013 г. на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без разглеждане просрочената му жалба рег.№ 7443/07.11.2013 г. срещу действие на ЧСИ Слави Сербезов, рег.№ 739 на КЧСИ по изп.д. № 20137390400150 – наложена възбрана, вписана с вх.№ 649/27.03.2013 г., акт. № 13, т. I върху апартамент 103, вх.А, ет.1 с площ от 37,10 кв.м., ведно с общите части, представляващ имот с идентификатор 72693.600.83.1.29 с адрес с. Топола, кк „Карвуна”, жилищна сграда „Лагуна инвест” и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно – незаконосъобразно и необосновано, като е молил за отмяната му и за произнасяне по същество на жалбата срещу действието на съдебния изпълнител. Навел е следните оплаквания: - писмото от електронната поща не било подписано с електронен подпис, поради което можело да бъде манипулирано; - неправилно окръжният съд определил предмета на обжалване, като вместо обжалваното действие – мълчаливият отказ на съдебния изпълнител да вдигне възбраната приел, че е сезиран с жалба срещу наложената възбрана.

Взискателите Ч.К.Н. и М.Н. са подали писмен отговор на жалбата,  с който са оспорили същата и са настоявала за оставянето й без уважение. Правилно окръжният съд, с оглед изрично заявеното искане в жалбата срещу действието на съдебния изпълнител, е определил предмета на спора, а предвид данните за узнаване на обжалваното действие - електронното писмо и молба от 09.09.2013 г., е направил извода за просрочване на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок по пощата, от лице с правен интерес от обжалване определението на окръжния съд и е редовна. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят не е страна в изпълнителното производство и като трето лице той има право да обжалва действията на съдебния изпълнител, визирани в чл. 435, ал.4 от ГПК. Жалбата, според чл. 436, ал.1 от ГПК, се подава в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала  при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението. За третите лица срокът /за подаване на жалба срещу действията на съдебния изпълнител/ започва да тече от узнаване на действието.

В случая, обжалваното пред окръжния съд действие на съдебния изпълнител е било недвусмислено посочено от третото лице в жалбата му, в която изрично се е настоявало за отмяна на действието „по вписване на възбрана вх.рег.№ 649/27.03.2013 г., акт 132, том I върху апартамент…”. Именно това действие на съдебния изпълнител окръжният съд е приел за обжалвано пред него, поради което оплакванията пред настоящата инстанция за промяна в предмета на обжалване са неоснователни.

Относно датата на узнаване от жалбоподателя за наложената възбрана:

На 29.07.2013 г. в електронната поща на съдебния изпълнител е постъпило писмо от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. Ивелин Господинов, в което последният посочил, че след направена справка установил наложена на 07.03.2013 г. възбрана върху собствения на клиента му имот. Фактът на узнаването на възбраната и кореспонденцията със съдебния изпълнител по електронната поща не са били оспорени, поради което е без значение дали електронното писмо е било подписано с електронен подпис. Освен това, по изпълнителното дело е налице молба от дружеството с вх.№ 05722 от 09.09.2013 г., подадена чрез адв. Ивелин Господинов, в която той отново е посочил факта на узнаване на наложената възбрана.

При данните, че жалбата срещу действието на съдебния изпълнител е била подадена пред окръжния съд на 07.11.2013 г., се налага извода, че тя е била просрочена дори ако за узнаването се вземе по-късната дата 09.09.2013 г.

В този смисъл е постановено и обжалваното определение на окръжния съд, което не страда от посочените пороци и като правилно следва да бъде потвърдено изцяло.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 862 от 11.12.2013 г., постановено по в.гр.д. № 930/2013 г. на Добричкия окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: