О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

235

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 07.04.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№151/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Х.А.П. против определение №155/06. 02.2015г., постановено по в.гр.д.№69/15г. по описа на Добрички окръжен съд, търговска колегия, с което е оставена без разглеждане подадената жалба от Х.А.П. - длъжник по изп.д.№20127390400625 по описа на ЧСИ Слави Сербезов, насочена против действия по изземване на движими вещи от дома на жалбоподателката, описани в Протокол за опис от 29.07. 2014г., и е прекратено производството по делото.В частната жалба се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претен - дира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна М.Г.Т. в подадения отговор поддържа становище за неоснователност на жалбата и моли обжалваното опре- деление да бъде потвърдено.Претендира разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и прило -жимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№69/15г. по описа на ДОС е образувано по пода -дена от Х.А.П./длъжник в изпълнителното производ -ство/ жалба вх.№00045/08.01.2015г. против действия на ЧСИ Слави Сербезов с рег.№739 и район на действие-ОС Добрич: изземване на движими вещи, посо -чени в протокол за опис от 29.07.2014г.В жалбата се твърди, че действията на ЧСИ са незаконосъобразни, т.к. вещите са собственост на трето за изпълни -телното производство лице, както и защото в по-голямата си част съставляват несеквестируеми вещи по см. на чл.444, т.1 от ГПК.Претендира се действията да бъдат отменени.

Взискателят М.Г.Т. е депозирала писмени възра -жения по жалбата в срока по чл.436, ал.3 от ГПК.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваните действия.

Изпълнителното производство е образувано въз основа на изпълнителни листи, издадени по гр.д.№3738/09г. по описа на ДРС, с които Х. Атана -сова П. и Пламен Иванов Петров са осъдени да заплатят на М.Г.Т. посочените в листа суми, както и са осъдени да й предадат владението върху посочените в листа недвижими имоти.ПДИ до длъжниците са връчени на 01.10.2012г.В дадения двуседмичен срок не е последвало доброволно изпълнение.По гр.д.№3580/12г. по описа на ДРС е допуснато обез- печение на предявени искове от Х.А.П. против М.Г.Т. чрез спиране на изпълнението по изп.д.№20127390400625 само в частта му относно принудителното предаване на владение върху недви -жими имоти.

С молба от 01.07.2014г. взискателят е насочил принудителното изпъл -нение в останалата му част към собствени на длъжниците движими вещи, находящи се в апартамента им в гр.Добрич, ж.к.”Добротица”, бл.42, вх.Г, ет.1, ап.1, като с разпореждане на ЧСИ е насрочен опис на движимите вещи за 29.07.2014г.Призовката за принудително изпълнение е връчена на П.Петров на 17.07.2014г., а на Х.П. на 22.07.2014г.На 29.07.2014г. е извършен опис на движими вещи, находящи се в жилището на Х.П. ***.Описът, съгласно съставения от ЧСИ протокол, е извършен в присъствието на длъжника Х.П. /протоколът е подписан от страната/.При описа са представени от Х.П. нотариално заверени на 19.07.2013г. преписи от писмени договори за покупко-продажба, всички с дата 18.07.2010г., сключени между Х.П. като продавач и Иве -лина Т. Иванова като купувач, на следните движими вещи, описани от ЧСИ: кухненски шкафове, аспиратор, хладилник „Зануси”, телевизор „Сони”, пералня „Канди”, фурна, стъклокерамичен плот, както и решение по гр.д.№21/ 05г. по описа на РС-гр.Генерал Тошево, влязло в сила на 15.08.2005г., с което е прекратен чрез развод бракът между Х.П. и Пламен Петров. Движимите вещи са оставени за пазене на длъжника Х.П..

С разпореждане от 29.07.2014г. ЧСИ е указал на страните, че е извършен опис на всички движими вещи, открити във владение на длъжника Х.П., като с оглед представените от последната договори за покупко-продажба на някои от движимите вещи и при съобразяване на списъка на вещите за обикновено употребление на длъжника и неговото семейство, върху които съгласно чл.444 от ГПК не може да бъде насочено принудителното изпълнение, предмет на принудително изпълнение могат да бъдат само изброе- ните в разпореждането 10 движими вещи.Посочените в разпореждането от 29. 07.2014г. вещи са описаните вещи, които не попадат в списъка на вещите за обикновено употребление на длъжника и неговото семейство, върху които съгласно ГПК не може да бъде насочено принудителното изпълнение, приет с ПМС №113/26.05.2003г., и тези, които не са предмет на цитираните договори за покупко-продажба.

Със съобщение, изпратено на 01.12.2014г. и получено от Х.П. лично на 10.12.2014г., ЧСИ е уведомил длъжника, че на 13.01.2015г. от 15ч. ще пристъпи към изземване на описаните и оценени движими вещи с протокол за опис от 29.07.2014г. и пренасянето им в магазин на ЧСИ Слави Сербезов, находящ се в гр.Добрич, бул.”25-ти септември”№8 за извършване на публична продан.

Насочване от съдебния изпълнител на принудителното изпълнение към имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, е едно от действията, които последният разполага с правото да обжалва.В настоящия случай обаче съдебният изпълнител е насочил принудителното изпълнение към движими вещи, собственост на длъжника, още с насрочването и извършването на опис на същите на 29.07.2014г.Действията му не са обжалвани в предвидения в чл.436, ал.1 от ГПК преклузивен едноседмичен срок, изтичащ на 05.08.2014г. /страната е присъствала на извършване на действието и срокът започва да тече от извършването/.Длъжникът не е обжалвал в срок и последващите действия на ЧСИ от 01.12.2014г., с които е насрочил изземване и предаване в магазин на описаните вещи, за което действие е бил уведомен на 10.12.2014г.Жалбата е подадена на 08.01.2015г., много след изтичане на предвидения в закона преклузивен срок, като същевременно е подадена преди извършване на дейс -твието, насрочено за 13.01.2015г., т.е. последното не е в нейния предмет. Жалбата в частта й, с която длъжникът обжалва насочване на изпълнението върху движими вещи, за които се твърди, че са собственост на трето лице за изпълнителното производство лице - Ивелина Т. Иванова, като придо -бити с представените договори за покупко-продажба от 18.07.2010г., е недо -пустима и защото длъжникът не може упражнява в настоящото производство правата на това трето лице.За пълнота на изложението следва да бъде посочено, че същото е упражнило правата си и е подало на 08.01.2015г. самостоятелна жалба против действията на ЧСИ. 

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против действия на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.

Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ДОС обжалваното определение следва да бъде потвърдено.На осн. чл.78, ал.3 от ГПК и направеното искане на въззиваемата страна следва да бъдат присъдени сторените в настоящото производство разноски, които са в размер на 350лв., представляващи адв.възнаграждение.  

    Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №155/06.02.2015г., постановено по в.гр.д. №69/15г. по описа на Добрички окръжен съд, търговска колегия.

ОСЪЖДА Х.А.П. с ЕГН ********** *** да заплати на М.Г. Тодо- рова с ЕГН ********** *** сумата от 350лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: