Р       Е       Ш      Е      Н      И      Е

 

87

26.05.2016 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на четвърти май, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

        ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                            Мария Маринова

Секретар: В.Т.

Прокурор: Стефка Якимова

Като разгледа докладваното от съдия Петя Петрова въззивно гр.д. № 151 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 258 и сл.ГПК и е образувано по въззивна жалба на Н.С.С., С.Х.Н. и „Ауто фест” ООД против решение № 2052 от 09.12.2015 г., постановено по гр.д. № 2448/2010 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която са уважени исковете КОНПИ по чл. 28 от ЗОПДИППД (отм.) и от тях е отнето в полза на държавата следното имущество: от  Н.С.С., на основание чл. 10, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./  50 дружествени дяла на стойност 50 лв. всеки, от капитала на "АУТО-ФЕСТ"ООД на стойност 2 500 лв.; сумата от 54,06 лв, представляващи наличност по банкова сметка № BG 33 UBBS 80021087865916 в «ОББ» АД; сумата от 74,03 лв, представляващи левовата равностойност по курс на БНБ на 50,06 щ.д., наличност по банкова сметка № BG 96 UBBS 92001110296209 в «ОББ» АД; сумата от 20,25 лв, представляващи наличност по разплащателна сметка в лева № BG 34 ТТВВ 9401515039767 в "SG Експресбанк " АД, гр. Варна; сумата от 178,82 лв., представляващи левовата равностойност по курс на БНБ на 91,43 евро налични по спестовна сметка в евро № BG 34 ТТВВ 94004515039768 в "SG Експресбанк" АД, гр. Варна; сумата от 72,20 лева, представляващи левовата равностойност по курс на БНБ на 36,92 евро налични по банкова сметка *** " УниКредит Булбанк " АД; от С.Х.Н., на основание чл. 9, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от 30,68 лв, представляващи наличност по банкова сметка № BG 44 СЕСВ 97904030572200 в " ЦКБ " АД; сумата от 46,69 лв, представляващи наличност по банкова сметка № BG 14 SOMB 91304040386501 в «Общинска банка» АД; от Н.С.С. и С.Х.Н., на основание чл. 10, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./:  ПИ № 128062 с площ от 2,988 дка, находящ се в землището на с. Долище, ЕКАТТЕ: 21988, общ. Аксаково, обл. Варненска, в местност " КЛИМЕНТОВСКИ ПЪТ ", при граници: имоти с №№ 128063, 128045, 128041 и 000269; Лек автомобил, марка "Хюндай", модел "Ексел" с рег.№ В 7520 СС; Лек автомобил, марка "Форд", модел "Ескорт" с рег.№ В 0238 АТ; Лек автомобил, марка "Опел", модел "Кадет" с рег.№ В 6881 СХ; от Н.С.С. и С.Х.Н., на основание чл. 10 и чл. 9, във връзка с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от 63,78 лева от продажбата на 1/3 ид.ч. недвижим имот, находящ се в землището на с. Долище, ЕКАТТЕ 21988, общ.Аксаково, обл.Варненска, а именно: НИВА с площ 2999 кв.м., находяща се в местността " КРАЙ СЕЛО ", съставляваща имот № 206003 по плана на с.Долище, седма категория, при граници: имоти № № 000162; 306002; 206006; 206004; Сумата от 84 115 лева от продажбата на 1/2 ид.ч. от ЗЕМЯ с площ 1 321 кв.м., находяща се в с.Въглен, общ.Аксаково, обл.Варненска, ЕКАТТЕ 12406, съставляваща имот № 050012, парцел 12 от масив 50, при граници на целия имот: имоти № № 13-нива; 26-полски път; 18-нива; 11-нива, ведно с построената в това място СГРАДА-ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ с площ 602 кв.м. и застроен обем от 2043 куб.м.; сумата от 1 100 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Мазда", модел "Е 2200 ", с рег.№ В 2698 АТ; сумата от 400  лева от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "100", с рег.№ В 3182 СК; сумата от 2 000 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Голф", с рег.№ В 0940 СН,; сумата от 500 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "100", с рег.№ В 3224 СК,; сумата от 1 500 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Пасат", с рег.№ В 8588 СК; сумата от 1 200 лева от продажбата на товарен автомобил, марка "Фолксваген", модел "Транспортер Т", с рег.№ В 9890 СК; сумата от 1 000 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "А 4", с рег.№ В 9926 СК; сумата от 300 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Пасат", с рег.№ В 3203 СК; сумата от 300 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Голф", с рег.№ В 3204 СК; сумата от 1000 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "А 4", с рег.№ В 9858 СК; сумата 300  лева от продажбата на лек автомобил, марка "Ланд Ровър", модел "Фрийлендър", с рег.№ В 4445 СК; сумата от 500 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Волво", модел "460", с рег.№ В 5429 CP; от „Ауто Фест” ООД, на основание чл. 6, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ лек автомобил, марка "Фиат ", модел "Маренго ", с рег.№ В 6437 СТ; Лек автомобил, марка "Ауди", модел "А6", с рег.№ В 3036 KB; от „Ауто Фест” ООД, на основание чл. 6, във връзка с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от 4 100 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Рено", модел "Лагуна", с рег.№ В 8448 KB.

Въззивниците са развили съображения за недопустимост на решението на окръжния съд в обжалваната му част, като постановено по нередовна искова молба, и такива за неправилност, като постановено в нарушение на процесуалните правила, на материалния закон и поради необоснованост. Молили са за отмяната му в тази част и отхвърляне на исковете с присъждане на разноските по делото. Навели са следните оплаквания: комисията изобщо не изложила твърдения за връзката между придобитото имущество и престъпната дейност и това съставлявало нередовност на исковата й молба, която не била поправена в първоинстанционното производство; в нарушение на процесуалния закон, окръжният съд не мотивирал извода за наличие на пряка или косвена връзка между придобиването на всяко едно претендирано за отнемане имущество и конкретната установена престъпна дейност по чл.3 от закона; доколкото имуществото, предмет на престъпната дейност вече било отнето с присъдата на наказателния съд, липсвала втората предпоставка по чл.1, ал.2 от закона и първоинстанционното решение било постановено в нарушение на същия; несъответстващ на събраните по делото доказателства бил и изводът на съда за липсата на доходи на ответниците от законни източници; неправилно съдът кредитирал съдебно-техническите експертизи за пазарните оценки на придобитото имущество, при липсата на представени от ищеца доказателства за привидност на  цената по сделките, както и неправилно определил сумите за разходите на семейството за издръжка по данни на НСИ и тези за разходи за командировки по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина; необосновано първата инстанция не възприела вариант втори от заключението на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза, включващ всички доходи на ответниците; не обсъдил всички доказателства за предоставените заеми, във връзка с които били издадени и три записа на заповед.

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, чрез процесуалния си представител главен инспектор –юрист А.В., е подала писмен отговор, с който е оспорила въззивната жалба и е молила за потвърждаване решението на окръжния съд в обжалваната му част. Изложила е съображения за правилността на решението, като постановено в съответствие с процесуалния закон, с материалноправните норми и обосновано.

С уточняваща молба от 06.04.2016 г., депозирана във връзка с указанията на съда за оставяне без движение на исковата молба, комисията е остранила нередовностите в исковата си молба, като е изложила твърдения за наличието на връзка между конкретната престъпна дейност и придобитото имущество, претендирано за отнемане от ответниците.

Прокуратурата не е подала отговор на жалбата.

Въззивната жалба е подадена в срок, от упълномощен процесуален представител на лица с правен интерес от обжалване решението на окръжния съд (в съответната му част), като неизгодно за тях, редовна е и допустима. Отговорът на жалбата също е редовен.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция, чрез процесуалния си представител адв. Б., въззивниците са поддържали въззивната жалба. Комисията, чрез гл.инспектор – юрист В. е поддържала отговора и е молила за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, посочено в списък по чл.80 от ГПК. Представила е и писмени бележки в срок.

Прокуратурата, чрез прокурор във Варненска апелативна прокуратура Стефка Якимова, е изразила становище за неоснователност на въззивната жалба и е настоявала за потвърждаване на обжалвания съдебен акт по съображенията, изложени от комисията.

Съдът, на осн. чл. 269 от ГПК, след като извърши служебна проверка, намира обжалваното решение за валидно изцяло и допустимо в обжалваната му част (след отстраняване нередовността на исковата молба от ищеца оплакванията в тази връзка във въззивната жалба са неоснователни).

По правилността на обжалваното решение и с оглед наведените оплаквания, настоящата инстанция намира следното:

Предмет на производството пред Варненския окръжен съд са били исковете по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, приложим съгласно & 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ, за отнемане на имущество на стойност 247 160.51 лева от Н.С.С., съпругата му С.Х.Н. *** в хипотезите на чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1; чл. 10, вр. с чл. 4, ал. 1; чл.10, във вр. с чл. 4, ал. 2, чл. 6, вр. с чл. 4, ал. 1 и чл. 6, вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, както следва: от  Н.С.С., на основание чл. 10, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ 50 дружествени дяла на стойност 50 лв. всеки, от капитала на "АУТО - ФЕСТ"ООД; сумата от 54.06 лв., представляващи наличност към 08.05.2008 г. по банкова сметка № BG 33 UBBS 80021087865916 в «ОББ» АД; сумата от 74.03 лв., представляващи левовата равностойност по курс на БНБ на 50.06щ.д. - наличност към 08.05.2008г. по банкова сметка № BG 96 UBBS 92001110296209 в «ОББ» АД; сумата от 20.25 лв., представляващи наличност към 14.05.2008 г. по разплащателна сметка в лева № BG 34 ТТВВ 9401515039767 в " SG Експресбанк " АД, Варна; сумата от 178.82 лв., представляващи левовата равностойност по курс на БНБ на 91.43 евро -наличност към 07.04.2007 г. по спестовна сметка в евро № BG 34 ТТВВ 94004515039768 в " SG Експресбанк " АД, Варна; сумата от 72.20 лв., представляващи левовата равностойност по курс на БНБ на 36.92 евро - наличност към 08.05.2008 г. по банкова сметка *** " УниКредит Булбанк " АД; от С.Х.Н., на основание чл. 9, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./  сумата от 30.68 лв., представляващи наличност към 08.05.2008 г. по банкова сметка № BG 44 СЕСВ 97904030572200 в " ЦКБ " АД; сумата от 46.69 лв., представляващи наличност към 07.05.2008 г. по банкова сметка № BG 14 SOMB 91304040386501 в «Общинска банка» АД; от Н.С.С. и С.Х.Н., на основание чл. 10, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./  АПАРТАМЕНТ № 65, находящ се в гр.Варна, жк."Младост", бл.106, вх.4, ет.2 на I м.р. по плана на града, с обща площ 58.51 кв.м. и 0.618 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя; имот № 128062 с площ от 2.988 дка, находящ се в землището на с. Долище, общ. Аксаково, обл. Варненска, в местност " КЛИМЕНТОВСКИ ПЪТ ", новообразуван от НИВА с площ 5.977дка, съставляваща имот № 128060; лек автомобил, марка "Хюндай", модел "Ексел" с рег.№ В 7520 СС; лек автомобил, марка "Форд", модел "Ескорт" с рег.№ В 0238 АТ; лек автомобил, марка "Пежо", модел "205" с рег.№ В 4148 КС; лек автомобил, марка "ВАЗ", модел "2103" с рег.№ В 9259 Г; лек автомобил, марка "Опел", модел "Кадет" с рег.№ В 6881 СХ; от Н.С.С. и С.Х.Н., на основание чл. 10 и чл. 9, във връзка с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./  сумата от 63,78 лв. от продажбата на 1/ 3 ид.ч. недвижим имот НИВА с площ 2999 кв.м., находяща се в местността " КРАЙ СЕЛО ", съставляваща имот № 206003 по плана на с.Долище; сумата от 84 115 лв. от продажбата на ЗЕМЯ с площ 1 321 кв.м., находяща се в с.Въглен, общ.Аксаково, обл.Варненска, съставляваща имот № 050012, ведно с построената в това място СГРАДА-ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ с площ 602 кв.м. и застроен обем от 2043 куб.м. съгласно Постановление от 18.05.2010 г. на ЧСИ рег.№ 715, район на действие - ВОС; сумата от 1 100лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Мазда", модел "Е 2200 " с рег.№ В 2698 АТ; сумата от 400 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "100" с рег.№ В 3182 СК; сумата от 2 000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Голф" с рег.№ В 0940 СН; сумата от 500 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "100" с рег.№ В 3224 СК; сумата от 1 500 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Пасат" с рег.№ В 8588 СК; сумата от 1 200 лв. от продажбата на товарен автомобил, марка "Фолксваген", модел "Транспортер Т" с рег.№ В 9890 СК; сумата от 1 000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "А 4" с рег.№ В 9926 СК; сумата от 300 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Пасат" с рег.№ В 3203 СК; сумата от 300 лв. от продажбата на Лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Голф" с рег.№ В 3204 СК; сумата от 1000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "А 4" с рег.№ В 9858 СК; сумата 300 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Ланд Ровър", модел "Фрийлендър" с рег.№ В 4445 СК; сумата от 500лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Волво", модел "460" с рег.№ В 5429 CP; сумата от 1000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Мерцедес", модел "200 Д" с рег.№ В 8176 Н; от „Ауто Фест” ООД на основание чл. 6, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ лек автомобил, марка "Фиат ", модел "Маренго " с рег.№ В 6437 СТ; Лек автомобил, марка "Ауди", модел "А6", с рег.№ В 3036 KB; от „Ауто Фест” ООД на основание чл. 6, във връзка с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от 4 100 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Рено", модел "Лагуна", с рег.№ В 8448 KB.

С постановеното по делото решение на окръжния съд, исковете за част от претендираното за отнемане имущество от комисията са отхвърлени и решението в тази част, като необжалвано, е влязло в сила. В частта на отнетото от ответниците имущество, решението е било обжалвано пред настоящата инстанция и това е предмета на въззивното производство.

Съгласно чл.1, ал.2 от ЗОПДИППД /отм./ на отнемане по този закон подлежи имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, което не е възстановено на пострадалия или не е отнето в полза на държавата или конфискувано по други закони имущество. В този смисъл и целта на закона е предотвратяване и ограничаване на възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност и предотвратяване разпореждането с имуществото, придобито именно от престъпна дейност. Затова, съществен елемент от всички фактически състави на отнемане, като обща предпоставка за възникване на правото на държавата, относима към всички регламентирани в закона хипотези, е възможността от съвкупната преценка на доказателствата да може да се направи основателно предположение, че имуществото е придобито от престъпна дейност. В този смисъл е и даденото разрешение в принципните указания с ТР № 7 от 30.06.2014г. по т.д. № 7/2013г. на ОСГК.

Производството по този закон съгласно чл. 3, ал. 1 се провежда, когато е установено, че дадено лице е придобило имущество на значителна стойност, а съгласно §1, т.2 от ДР на Закона „значителна стойност” е такава над 60 000 лв. /400 МРЗ/, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност и срещу него е започнало наказателно преследване за едно от посочените в т. 1 - 25 престъпления.

Предпоставките, при които в производството по иск с правно основание чл.28 ЗОПДИППД /отм./ съдът постановява отнемане на имущество в полза на държавата са лицето да е осъдено за престъпление от кръга на посочените в чл. 3, ал.1 от Закона или да е налице условие по чл.3, ал.2 от същия и въз основа на доказателствата по делото да е формирано основателно предположение, че придобитото от лицето имущество е свързано с престъпната дейност. Установяването на законен източник за придобиване на имуществото, в т.ч. установяването, че не е налице трансформация на средства, придобити от престъпление, изключва предположението, че придобитото имущество е свързано с престъпната дейност. Когато не е установен законен източник за придобиване на имуществото, съдът изгражда изводите си налице ли е връзка между престъпната дейност и доходите, послужили за придобиване на имуществото въз основа на конкретиката на случая, въз основа на фактите, свързани с вида на престъплението и цялостните данни за характера на осъществяваната  престъпна дейност.

В настоящия казус е установено от актовете на наказателния съд, а и не е било спорно между страните, че проверяваният Н.С.С. е осъден с влязла в законна сила присъда № 7 от 19.01.2010 г. по НОХД № 2131/2007 г. по описа на ВОС и с присъда №1 от 13.05.2010 г. по внохд №46/2010 г. на Варненския апелативен съд, оставена в сила с решение № 446 от 09.10.2010 г. по н.д. № 401/2010 г. на Върховния касационен съд, за това, че през периода средата на 2005 г. – началото на 2006 г. в гр. Варна и гр. Хамбург, Германия в съучастие като съизвършител е набрал, приел и транспортирал М. К. Р. с цел да бъде използвана за развратни действия, както Р. е преведена през границата на страната със същата цел, на основание чл. 159б, ал. 1, вр. чл. 159а, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК, както и за това, че през периода 08.07.2000 г. до 11.07.2006 г. в условията на продължавана престъпна дейност в Република Франция, ФРГермания и Република България извършил сделки със закупуване на движими и недвижими вещи от свое име и чрез фирмата си „Ауто Фест” ООД (същите са описани в присъдата, като част от тях са и моторните превозни средства,  претендирани от комисията за отнемане, респ. чиято стойност е претендирана за отнемане, поради отчуждаването им) от които на обща стойност 147 587,40 лева са парични средства, за които знае, че са придобити чрез престъпления – склоняване към проституция, свождане към блудствени действия и съвокупления, набиране, транспортиране и приемане на отделни лица и превеждането им през границата с цел да бъдат използвани за развратни действия, на основание чл. 253, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 54 от НК и също и за това, че през периода 2005 г. до м.юли 2006 г. се е сговорил с Г. С. Б. да вършат в страната и чужбина престъпления по чл.159а и чл.159б от НК с цел да набавят имотна облага на основание чл. 321, ал. 6 вр. чл. 54 от НК, които попадат в предметния обхват на чл. 3, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ - т. 4, т. 16 и т. 21. Със същата присъда са били отнети на основание 253, ал.6 от НК в полза на държавата:  апартамент № 41, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 78, вх. В, ет. 1, апартамент № 4, находящ се в гр. Варна, ул. „Иглика”, бл. 6, ет. 2 и гараж № 4, находящ се в гр. Варна, ул. „Иглика”, бл. 6, всички на стойност 89 685 лв. и е присъдено заплащане от страна на подсъдимия на равностойността до 147 587,40 лв.

В присъдата на наказателния съд са посочени недвижими имоти и амтомобили, като придобити именно в резултат на конкретната престъпна дейност на проверявания, което пряко доказва наличието на връзка между придобиването на тези вещи и престъплението по чл. 321, ал. 6 от НК и чл. 159б, ал. 1, вр. чл. 159а, ал. 1 от НК, за които той е осъден. Така, пряка връзка и съответно извод, че те са придобити от престъплението, е налице по отношение на недвижимите имоти - апартамент № 41 в ж.к. „Възраждане”, бл. 78, вх. В, ет. 1, апартамент № 4, находящ се в гр. Варна, ул. „Иглика”, бл. 6, ет. 2 и гараж № 4, находащ се в гр. Варна, ул. „Иглика”, бл. 6, както и на лек автомобил, марка "Мазда -Е 2200 " с рег.№ В 2698 АТ, "Ауди - 100" с рег.№ В 3182 СК, "Фолксваген -Голф" с рег.№ В 0940 СН, "Ауди-100" с рег.№ В 3224 СК, "Фолксваген -Пасат" с рег.№ В 8588 СК, товарен автомобил, "Фолксваген -Транспортер Т" с рег.№ В 9890 СК, лек автомобил "Ауди -А 4" с рег.№ В 9926 СК, "Ланд Ровър - Фрийлендър" с рег.№ В 4445 СК, "Ауди -А6", с рег.№ В 3036 KB и "Рено -Лагуна", с рег.№ В 8448 KB. Всички недвижими имоти  са били отнети с присъдата и не се претендират от комисията в настоящото производство. Автомобилите, с изключение на "Ауди -А6", с рег.№ В 3036 KB, са били отчуждени от ответниците, поради което комисията е претендирала за присъждане получената от ответниците продажна цена, в размера посочен в договорите за продажба. Именно, защото тези са вещи са пряко придобити от престъпната дейност, сумите от тяхното отчуждаване не са приход от законен източник и следователно не следва да бъдат включвани при икономическия анализ като приход на ответниците, с който те разполагат при придобиване на останалото имущество. Като пряко придобити от престъплението, сумите от продажбата на тези автомобили (без "Ауди -А6"), както и лекия автомобил "Ауди -А6", с рег.№ В 3036 KB, подлежат на отнемане в полза на държавата. Неоснователно е оплакването на ответниците, че в случая се отнема от ответниците два пъти едно и също имущество, тъй като тези конкретни автомобили не са били отнети в полза на държавата, нито е била отнета получената от прадажбата им цена (включително и за горницата над отнетата сума от 57 902,40 лв. до пълната стойност на придобитите автомобили – 464 892 лв., т.е. за 406 989,60 лв.). В мотивите на решение №446 от 09.11.2010 г., постановено по касационно дело № 401/2010 г. на ВКС, съдът е изложил, че предходната инстанция е направила разграничение между стойността на предмета на престъплението, която е 147 587,40 лв., и общата стойност на трансформираното имущество, която е по-висока, като е посочил, че с парите, събрани от предикатните престъпления (предметът на престъплението по чл.321, ал.6 НК, е имущество, придобито от престъпленията склоняване към проституция, набиране, транспортиране, приемане и превеждане през границата на страната на отделни лица с цел използването им за развратни действия), по отношение на който предмет (сумата от 147 587,40 лв. ) са извършени сделки с движимо и недвижимо имущество, изброени в обвинителния акт. Върховният съд се е съгласил с направеното от въззивния съд разграничение между стойността на предмета на престъплението, която е 147 587,40 лв. и общата стойност на трансформираното имущество, която е по-висока и с посоченото, че с парите, събрани от предикатните престъпления, подсъдимият С. е закупил автомобили и недвижими имоти, за които е заплатил, съгласно документите за собственост, сумата от 359 860 лв., но действителната стойност за покупка на автомобилите, включваща данъци, мита, такси е 4 64 892 лв., а пазарната стойност на недвижимите имоти е 89 685 лв., или общата стойност на трансформираното имущество е 554 577 лв. Посочил е също така, че предмет на обвинението по чл.253 НК, обаче е била сумата от 147 587,40 лв., за която се твърди, че е придобита чрез престъпна дейност и тя се явява предмет на „изпиране”.  Т.е. в наказателното производство са отнети по чл. 253 от НК само недвижимите имоти и сума за горницата над 89 685 лв. до 147 587,40 лв., доколкото само за последната е било повдигнато обвинението. В този смисъл и предвид целта на производството по ЗОПДИППД (отм.) да се предотврати и ограничи възможността за извличане на облаги от престъпна дейност и за предотвратяване разпореждането с имуществото, придобито именно от престъпна дейност, подлежи на отнемане и придобитото с “изпраните пари” имущество, което в случая са закупения автомобил "Ауди -А6" с рег.№ В 3036 KB и сумите от продажбата на останалите автомобили, претендирани от комисията.

По делото е установено, а и страните не са спорили, че придобитото имущество е на значителна стойност по смисъла на закона - сума надхвърляща 60 000 лв. /400 МРЗ/, преценка,  направена на база цялото имущество на лицето, придобито в проверявания период и независимо дали е било отчуждено и кому принадлежи правото на собственост към момента на започване на проверката.

На следващо място, при установени предпоставки – „придобито имущество на значителна стойност” и осъждане за престъпление по чл. 3, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, подлежи на изследване дали имуществото, чието отнемане се иска (в рамките на предмета на въззивното производство), е придобито от законен източник. За имуществото, придобито пряко от престъплението важи казаното по-горе. По отношение на останалото имущество, предмет на искането на комисията и в рамките на въззивната проверка е важно да се определят действително вложените средства в придобиването. Комисията е оспорила, още с мотивираното си искане, посочените цени в придобивните актове касаещи  недвижимите имоти, както и само част от посочените в придобните актове цени на автомобилите. Затова по делото са били назначени съдебно – оценителни експртизи, които са определили пазарните стойности, към датата на придобиването, на имотите и на автомобилите, за които е било направено оспорване от комисията (отношение към процесния период имат пазарните оценки на „Хюндай Ексел В7520СС – 4 992 лв. и на Опел –Кадет В6881СХ – 2 055 лв.). Придобивната стойност на останалите автомобили, предвид липсата на оспорване от комисията, е декларираната от проверяваните цена (определена в заключението на съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице Радослав Станчев от  26.10.2015 г., като сбор от посочената от ответниците „цена на стоката” на съответното място в митническите декларации за внос на автомобила (графа 42) и митническия сбор за него). Заключението не е изготвено на база митническата стойност на автомобилите, каквато е била първоначално посочена от комисията в мотивираното й искане. Затова, некоректно е посочено от въззивниците, че при икономическия анализ на приходите и разходите на ответниците е взета като придобивна цена на автомобилите, тяхната  митническата стойност и неоснователно е оплакването им в тази връзка.

Произходът на средствата за придобиване на имуществото, предмет на иска на Комисията, се установява като от установения доход за определен период от време се приспаднат разходите, включително и необходимите за издръжка на семейството и разликата се съпостави с действителните разходи за придобиването на съответния имуществен обект. Като приходна част следва да се вземат предвид всички доходи на проверявания и съпругата му от трудови провоотношения, от земеделско производство, наеми, субсидии, социални помощи, пенсии и други такива. Приходите от кредити, от разплащателни сметки и от теглени депозити следва да се приеме като такъв, при установяване на техен законен източник, респ. на законен източник на средства за погасяването на кредитите поотделно по години. Сумите от продажбата на имоти също следва да бъдат включени като приход, доколкото не се установи, че придобиването им е станало, вследствие на престъпната дейност. Т.е. няма основание да се отрече законния източник на средствата при отчуждаване на имущество, придобито, обаче от законен източник. Разходите включват тези за покупката на недвижими имоти и моторни превозни средства, за издръжка на семейството, за плащанията по банковите сметки /вкл. за кредитите/ и други, касаещи конкретен период.

 Във връзка с наведените във въззивната жалба оплаквания относно изчисляването на разходите за издръжка, съдът като съобрази (в съответствие и със задължителната практика на ВКС по чл.290 ГПК: решение № 70 от 04.07.2012 г. по гр.д. № 704/2011 г. на ІV г.о.;  решение №20 от 10.03.2015 г. по гр.д. № 2020/2014 г. на III г.о.; Решение № 481 от 23.04.2013 г. на ВКС по гр. д. № 99/2012 г., IV г. о., ГК и др.) доказателствата по делото за действителния начин на живот и личния стандарт на проверявания и на неговото семейство и данните, че то  е имало множество леки автомобили (за чиято поддръжка, стопанисване и използване са разходвани средства) и е притежавало в собственост недвижими имоти, включително и собствено жилище (което също сочи не само на по-големи разходи за стопанисване и ползване, но води и до извода за поддържан от семейството по-висок от средния за страната жизнен стандарт), проверяваният е пътувал много често в чужбина с цел лични командировки и екскурзии и в повечето от случаите за по-продължителни периоди от време, а в няколко от случаите и със самолет (което също е свързано с по-големи от обичайните разходи, а и също и за възможности за покриването им), като в тази насока са и показанията на свидетелката Радулова, намира, че за осигуряване на конкретния жизнен стандарт са били разходени средства над средните такива, установени от статистиката за страната. Доколкото, обаче по делото комисията е поддържала разходи в по-ниския осреднен за страната размер, приложение следва да намери последния. По тези съображения, при изчисляването на разходите за издръжка на проверявания и на неговото семейство следва да бъдат взети статистическите данни на НСИ с осреднени стойности, като в приетото по делото заключение по назначената ССЕ от 26.10.2015 г. на вещото лице Радослав Станчев (изготвено компетентно, обосновано и  незаинтересовано) е съобразена и числеността на семейството в различните години от проверявания период. Конкретно възражение, че не са разходвали средства за културни събития (като такива за опера), ответниците, чрез процесуалния си представител, са навели едва в хода по същество на делото пред настоящата инстанция, поради което то е късно направено и не следва да бъде разглеждано. Освен това, ответниците не са ангажирали доказателства за сторените от тях конкретни разходи за издръжка през проверявания период, по-ниски от средните за страната, а и неприемлива и житейски нелогична е поддържаната от тях позиция (съответно - изготвения от вещото лице втори вариант на заключението), че в този случай, при икономическия анализ не следва да бъдат включвани никакви разходи за издръжка.

По отношение на разходите за пътуванията в чужбина, следва да се имат предвид също конкретно вложените от ответниците средства, за които данни са изнесли свидетелите В. П. (за сторени разходи средно по 375 евро на пътуване до Италия в периода от 2004 г. до 2006 г.) и М. С. (за пътуванията до Австрия и Германия в периода 2001 г.-2003 г. и посочени средни стойности от по 25 евро). В този смисъл, като разходи за пътувания следва да се взамат предвид изчисленията на вещото лице Р. С. във варианта по т.9 от ССЕ, по задачите, зададени от ответниците. В тази връзка, основателни са оплакванията във въззивната жалба, че относно разходите за пътувания не следва да намерят автоматично приложение Наредбите за служебните командировки и специлизации в чужбина, приети с Постановление №40 на МС от 1987 г. и с Постановление на №115 от 2004 г. на МС.

Цялото имущество, отнето с обжалваната част от решението на окръжния съд,  е било придобито в периода на установената с присъдата на наказателния съд престъпна дейност, а именно от 2000 г. до 2006 г., като за имуществото, придобито от началото на проверявания период - 1986 г. до 1999 г. исковете на комисията са отхвърлени. Това налага обсъждане от настоящата инстанция само на относимите към предмета на въззивното производство доказателства.

През по-голямата част от този период, проверяваният е живял в едно домакинство със съпругата си и с двете си ненавършили пълнолетие деца, като в заключението на вещото лице Р. С. по ССЕ са отчетени периодите, в които семейството е в по-малък състав.

Съдът, след анализ на събраните по делото писмени доказателства и предвид заключенията на вещите лица по оценъчните експертизи и дадените от тях пазарни оценки, статистически данни за издръжка, за минимални работни заплати и посочените данни за конкретни видове и стойности на приходите и разходите и като направи съпоставката между тях и на база заключението на вещото лице Радослав Станчев по ССЕ по т.8, приложение 2 в табличен вид към експертизата, намира следното:

През 2000 г. е придобито жилището – апартамент №41, ж.к. „Възраждане” в гр.Варна и леките автомобили „Форд Ескорт” и „Мазда -Е 2200 ". Както бе изложено по-горе, жилището и лекия автомобил „Мазда –Е -2200” са пряко придобити от престъпната дейност, поради което подлежат на отнемане в полза на държавата. По отношение на другия автомобил, обаче следва да бъде направена преценката за наличието или липсата на законнен източник на средства за придобиването му. Доколкото не са твърдяни от ответниците големи спестявания на средства от по-стари периоди (а и такива не са установени от експретизата), анализът следва да включи и близкия предхождащ период. Твърденията на ответниците относно законните източници на средства за 1999 г. и 2000 г. включват твърдения за възнаграждение от работа в чужбина, внесени с митническа декларация и от сключени договори за заем от 31.10.1999 г. с Ю. С. 20 000 лв и от 14.11.2000 г., сключен с М. Х. – майка на ответницата за сумата от 25 000 лв. Последният, установено както от твърденията на ответниците, така и от показанията на самата заемодателка Х. в качеството й на свидетел, е относим само към придобиването на жилището в ж.к. „Възраждане”, което е предмет на отнемане с присъдата и няма отношение към придобиване на автомобила. Освен това, от нотариален акт № 45/12.05.2000 г., том II, д. 515 на Поповския районен съд, се установява, че от продажбата на имот, семейството й е добило (договорът за продажба е сключен със съпруга й) само сумата от  3 458 лв., което и при липса на  данни за наличие на материални възможности (самата свидетелка е сочила, че била работничка в ТПК, а мъжът й - механизатор), не налага извод да са дадени средства в заем над посочената сума. Половината от заема от Ю. С. е бил погасен още същата година (1999 г.). Предвид направеното оспорване от комисията, липсата на противопоставима на ответника дата и обстоятелствата, че този заем (респ. остатъка от 10 000 лв.) лв. касае голяма сума, дадена за неограничен срок, без данни по делото този остатък от 10 000 лв. да е бил погасяван за целия последващ период на проверката (до 2010 г.), нито данни да е поискано плащането му и при липса на основание да се счита, че сумата е опростена или дарена, както и при липсата на данни за възможностите на заемодателя  да предостави такива средства, водят до идзвода, че заем не е даден (в този смисъл решение на ВКС по чл.290 ГПК № 89/14.08.2012 г. по гр.д.№ 317/2011 г.,  IV г.о.). Съдът не кредитира и показанията на свидетелката Радулова за реализирани от проверявания доходи от работа в Германия като строител, не само защото нейните впечатления са от изнесеното от самия проверяван, без тя самата да е имала преки наблюдения, но и защото показанията й не се подкрепят от никакви доказателства по делото (трудови договори или друг вид документи, сочещи на упражнявана трудова дейност в чужбина), като напротив – опровергават се от справката за задграничните му пътувания, в която липсват такива  до Германия в периода 23.03.1998 г. до 21.09.2001 г. Последващите пътувания до тази държава съвпадат с периода, за който е установена извършваната от него престъпна дейност. Доколкото останалите задгранични излизания до 2006 г. са сравнително краткосрочни и касаят различни държави, те не обосновават извод за постоянна трудова заетост. В този смисъл, самото внасяне на средства в страната с митническа декларация (през 1999 г. за 3 500 ДМ), без данни за произхода им, също не обосновава законността на тези средства и отнасянето им като законен източник на доход. Както бе посочено по-горе, щом е придобит от престъпната дейност лекия автомобил „Мазда -Е 2200 ", сумата от продажбата му също не следва да бъде включвана в приходната част като такава от законен източник. При изложеното и при липсата на законни източници на средства за придобиването му и данните, че е закупен по време на упражняваната престъпна дейност, от която могат да се генерират големи средства и липсата на данни за каквато и да е трудова заетост, правят предположението за наличието на връзка между придобиването на автомобила („Форд Ескорт”) и престъплението и затова обосновават извод за отнемането му в полза на държавата.д

През 2001 г. са придобити апартамент №4 в гр.Варна, ул.”Иглика” и лекия автомобил „Хюндай Ексел”. По отношение липсата на източници на доходи от трудова дейност в чужбина важи посоченото за предходния период. Твърденията за доходи са от два заема – съответно от 15.09.2001 г., сключен с М. Х. (майка на ответницата С.Н.) за сумата от 25 000 лв. и от 24.08.2001 г., сключен с Я. Ц. Относимостта на заема от 25 000 лв. (в тази насока са твърденията на ответниците и показанията на свидетелката Х.) е към покупката на жилището, чиято връзка с престъпната дейност е доказана с присъдата на наказателния съд и то не се претендира за отнемане от комисията. Независимо от това, данни за финансовите възможности на родителя са налични само до размер на сумата от 5 729,10 лв., получена като цена от отчужден имот с нотариален акт №92, том  I, д.91/2001 г. на нотариус Кирчева с район на действие РС Варна. Предвид оспорването от комисията на договора за заем с Я. Ц., включително и непротивопоставимостта на датата му, липсата на данни да е погасяван изобщо (сключен е за пет години), а и да е искано неговото връщане, липсата на доказателства сумата да е опростена или дарена и основанието за това и изобщо липсата на данни за възможности на заемодателя да я даде, водят до извод, че такава не е дадена. При тези данни и при липсата изобщо на законни източници на доход за придобиване на лекия автомобил, както и предвид обстоятелството, че придобиването е станало в периода на престъпната дейност, от която могат и се генерират значителни средства, се налага  извод за наличието на релевантната за производството връзка между придобиването на имуществото и престъпленията, за които проверяваният е осъден. В този смисъл лекия автомобил подлежи на отнемане в полза на държавата.

През 2002 г. са закупени множество автомобили - „Опел Кадет” В6881СХ, "Ауди - 100" с рег.№ В 3182 СК, "Фолксваген -Голф" с рег.№ В 0940 СН, "Ауди-100" с рег.№ В 3224 СК, "Фолксваген -Пасат" с рег.№ В 8588 СК, товарен автомобил, "Фолксваген -Транспортер Т" с рег.№ В 9890 СК, лек автомобил "Ауди -А 4" с рег.№ В 9926 СК, „Фолксваген Пасат” В3203СК, „Фолксваген Голф” В3204СК и „Ауди А” В9858СК, от които освен първия, чието отнемане се търси, всички останали са отчуждени и се претендира тяхната продажна цена по договора за продажба. С изключение на „Опел Кадет”, „Фолксваген Голф” В3204СК и „Ауди А” В9858СК, всички автомобили са посочени в присъдата на наказателния съд като пряко придобити от престъпната дейност, поради което и връзката е доказана по делото и подлежи на отнемане получената цена. На изследване подлежат източниците на доходи за придобиването на останалите три автомобила, като твърденията за такива са от  заеми от В.В., от Д. Д. за 7 000 щ.долара на 05.09.2002 г., от И. Я. за 10 000 евро, за внесени по митническа декларация от 04.06.2002 г. – 9 800 евро. Доколкото няма никакви данни за осъществявана трудова дейност в чужбина, за внесените средства по митническата декларация важи казаното по-горе – тя не установява законен източник на средства. Заемът от В. е върнат същата година, поради което е неотносим към придобитото. Договорите за заем от останалите две лица са оспорени от комисията и датата им не й е противопоставима. Освен това, предвид липсата на доказателства за възможности на заемодателите да предоставят такива средства заедно с това, че заемите не са връщани и не са търсени, а и няма основание да се счита, че са опростени или сумата е дарена, се налага извод, че такива не са дадени реално. Не следва да се включват като доход и сумите от продажба на апартамент 4 в гр.Варна, ул.”Иглика” и от продажбата на автомобил „Ауди 100”, които не са били придобити от законен източник на доход. При това положение и при липсата изобщо на законни източници на доходи за придобиването на имуществото през тази година, и предвид периода на престъпната дейност и вида на престъплението, от което могат да се кумулират значителни средства, предположението за връзката е основателно за целите на закона и наличният автомобил „Опел Кадет”, както и сумите от продажбата на останалите, придобити в периода автомобили подлежат на отнемане в полза на държавата.

През 2003 г. е придобит само гаража в гр.Варна, отнет с присъдата на наказателния съд и няма претендирано за отнемане имущество от комисията. Няма и никакви доказателства да законни източници на доходи – сумите от продажба на придобитите, вследствие на престъпната дейност автомобили, както и сумата дадена за изпълнението на конкретна поръчка по договора от 22.08.2003 г. с Климент Недев, не следва да се отчитат като доход на ответниците.

През 2004 г., с нотариални актове от 18 ноември, както и през 2005 г. с нотариален акт от 17 февруари, са придобити по договори за покупко-продажба от съпругата на проверявания (по време на брака им) в съсобственост с други лица множество земеделски земи в землището на с.Долище, които впоследствие са трансформирани в имоти с други номера, а през 2006 г., след извършване на доброволна делба, в дял на съпрузите С. и Н. е поставен новообразувания имот № 128 062, който се претендира за отнемане от комисията. На същата дата, С.Н. е закупила заедно с още три лица и имот № 206003 в землището на с.Долище, който е бил впоследствие продаден (части от него през 2005 г. и през 2008 г.), като комисията претендира за отнемане сумата от 63,78 лв., представяваща 1/3 част от продажната цена. Придобит е и лек автомобил „Волво 460”, който е продаден през 2005 г. като комисията претендира отнмане на продажната цена. На 30.06.2004 г., по дарение Н.С. е придобил и производствената сграда в с.Въглен, като същата е продадена месец по-късно (на 23.07.2004 г.) на К. Г. Доколкото са били придобити от престъпната дейност леките автомобили, продадени през тази година, сумите от продажбата им не съставлява законен източник на средства. Като приход от законен източник през тази година следва да бъде отразена сумата от продажбата на сградата в с.Въглен, възлизаща на 51,51 МРЗ, която не е достатъчна за покриване дори разходите за живот на семейството от 54,66 МРЗ. Затова, и предвид периода на престъпната дейност, продължителността му и вида на престъпленията, от които могат да се генерират средства, може да се обоснове връзка между придобитото имущество (без производствената сграда, а за получения при делбата, трансформиран от закупените през двете години земи, съдът ще обоснове извода си след анализа за 2005 г.) и конкретните престъпления, поради което подлежат на отнемане в полза на държавата сумите (63,78 лв., представляваща 1/3 част, съответстваща на притежаваната от съпрузите ид.част от имота) от продажбата на нивата № 206003 в с.Долище и сумата от 500 лв. от продажбата на лекия автомобил.

През 2005 г. е регистрирано дружеството „Ауто фест” ООД, чиито 50 дружествени дяла от капитала се претендират за отнемане от комисията. Закупени са и останалите земеделски земи (предмет на доброволната делба), както и в съсобственост между С.Н. и В. Т. земя с площ от 1 321 кв.м. в с.Въглен – имот № 050012, ведно с построената в това място сграда – производствен обект с площ от 602 кв.м. Последният имот е закупен от К. Г., която е придобила сградата от проверявания С. през предходната година, а той преди това - по дарение. Твърденията за симулативност на сделката за покупката е недоказано от ответниците, които носят доказателствената тежест от неустановяването на този факт. Не е опора за извод за симулативност на сделката обстоятелството, че първоначално К. Г. е закупила само  сграда, защото след това тя е продала сградата, заедно със земята не обратно на собственика на сградата С., а на неговата съпруга и трето лице. Този имот е изнесен през 2010 г. на публична продан и възложен по пазарна цена, съгласно постановление за възлагане, като комисията претендира за отнемане ½ част от тази цена, възлизаща на 84 115 лв. Неправилно вещото лице Р. С. е включил в таблицата на приходите за този период сума по митническа декларация от 20.09.2005 г., доколкото видно от същата (л.266), тя касае изнасянето (а не внасянето) на валута през границата. Сумите от продажба на жилището № 41 в ж.к. „Възраждане”, доколкото самото жилище е придобито от престъплението, не следва да се включват като доход. Това важи и за продадените през тази година автомобили. Не дава отражение на дохода и сумата от сключения от С.Н. договор за кредит от 02.06.2005 г. в размер на 15 000 лв., защото той е погасен предсрочно същата година. Сумата от В. П. от 15000 евро е дадена за покупка на автомобил, поради което не представлява придобит от проверавания законен доход. При тези данни, за 2005 година също липсват законни източници на средства за закупуването на имуществото.

Затова, при данните за периода на престъпната дейност, нейната продължителност и възможността за кумулиране на средства от нея, се налага извода, че придобитото в този период и претендирано от комисията за отнемане имущество, е от конкретната престъпна дейност и затова то подлежи на отнемане в полза на държавата.

През 2005 г. са придобити от дружеството „Ауто Фест” ООД три автомобила – „Фиат Маренго”, „Ауди А 6” и „Рено Лагуна, като първите два се претендират за отнемане от комисията, а последният автомобил е продаден през 2006 г. и се търси получената от продажбата му (посочена в договора) цена. По делото няма доказателства за реализиране на приходи от дружеството, като единствените такива са от теглен през месец септември банков кредит за сумата от 60 000 лв. Връзката между закупуването им и престъпната дейност за автомобилите „Ауди А 6” и „Рено Лагуна е пряка, защото те фигурират в присъдата на наказателния съд като придобити в резултат на престъплението, поради което и подлежат на отнемане в полза на държавата наличния автомобил, респ. цената от отчуждения такъв. Автомобил „Фиат Маренго” също подлежи на отнемане, защото за неговото придобиване на 14.02.2005 г. не са установени законни източници на доходи, тъй като банковият кредит е теглен след закупуването му, а той е придобит във времето на извършване на конкретната престъпна дейност, която е от вида, позволяващ да се извличат материални облаги от нея.

През 2006 г. е придобит единствено лекия автомобил „Ланд Роувър”, чиято връзка с престъпната дейност се установява от присъдата на наказателния съд и затова той подлежи на отнемане в полза на държавата. Независимо от това, само за пълнота на изложението, следва да се отбележи, че задължаването по записа на заповед от 20.06.2006 г. не доказва съществуващо правоотношение по договор за заем между страните, а в конкретния случай той не е и подписан от С.Н. (доказано със съдебно-графическата експретиза).

Наличните суми по четирите банкови сметки на проверявания и по двете сметки на съпругата му са били набрани по време на извършване на престъпната дейност и са били налични към датата на налагане на запора върху тях и доколкото не бяха установени суми от законни източници на средства и с оглед периода на престъпната дейност и вида на престъплението може се обоснове връзката на това имущество с престъплението, поради което те също подлежат на отнемане.

В този смисъл, като е постановил идентичен резултат по подобни съображения, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

С оглед изхода от спора и на основание чл.78, ал. 3 и ал. 8 от ГПК, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на комисията, сторените от нея разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 5 027 лв., които са и  в минималния такъв по наредбата за адвокатските възнаграждения. В чл. 78, ал.8 от ГПК изрично е предвидено заплащане на адвокатско възнаграждение в полза на юридическо лице, каквото качество има и комисията, а по повдигнатия от адв. Б. въпрос за присъждане на възнаграждение на държавните юридически лица, е налице висящо тълкувателно дело.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна,

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 2052 от 09.12.2015 г., постановено по гр.д. № 2448/2010 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която са уважени исковете КОНПИ по чл. 28 от ЗОПДИППД (отм.) и от тях е отнето в полза на държавата следното имущество: от  Н.С.С., на основание чл. 10, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ 50 дружествени дяла на стойност 50 лв. всеки, от капитала на "АУТО-ФЕСТ"ООД на стойност 2 500 лв.; сумата от 54,06 лв, представляващи наличност по банкова сметка № BG 33 UBBS 80021087865916 в «ОББ» АД; сумата от 74,03 лв, представляващи левовата равностойност по курс на БНБ на 50,06 щ.д., наличност по банкова сметка № BG 96 UBBS 92001110296209 в «ОББ» АД; сумата от 20,25 лв, представляващи наличност по разплащателна сметка в лева № BG 34 ТТВВ 9401515039767 в "SG Експресбанк " АД, гр. Варна; сумата от 178,82 лв., представляващи левовата равностойност по курс на БНБ на 91,43 евро налични по спестовна сметка в евро № BG 34 ТТВВ 94004515039768 в "SG Експресбанк" АД, гр. Варна; сумата от 72,20 лева, представляващи левовата равностойност по курс на БНБ на 36,92 евро налични по банкова сметка *** " УниКредит Булбанк " АД; от С.Х.Н., на основание чл. 9, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от 30,68 лв, представляващи наличност по банкова сметка № BG 44 СЕСВ 97904030572200 в " ЦКБ " АД; сумата от 46,69 лв, представляващи наличност по банкова сметка № BG 14 SOMB 91304040386501 в «Общинска банка» АД; от Н.С.С.  и С.Х.Н., на основание чл. 10, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./:  ПИ № 128062 с площ от 2,988 дка, находящ се в землището на с. Долище, ЕКАТТЕ: 21988, общ. Аксаково, обл. Варненска, в местност " КЛИМЕНТОВСКИ ПЪТ ", при граници: имоти с №№ 128063, 128045, 128041 и 000269; Лек автомобил, марка "Хюндай", модел "Ексел" с рег.№ В 7520 СС; Лек автомобил, марка "Форд", модел "Ескорт" с рег.№ В 0238 АТ; Лек автомобил, марка "Опел", модел "Кадет" с рег.№ В 6881 СХ; от Н.С.С. и С.Х.Н., на основание чл. 10 и чл. 9, във връзка с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./  сумата от 63,78 лева от продажбата на 1/3 ид.ч. недвижим имот, находящ се в землището на с. Долище, ЕКАТТЕ 21988, общ.Аксаково, обл.Варненска, а именно: НИВА с площ 2999 кв.м., находяща се в местността " КРАЙ СЕЛО ", съставляваща имот № 206003 по плана на с.Долище, седма категория, при граници: имоти № № 000162; 306002; 206006; 206004; Сумата от 84 115 лева от продажбата на 1/2 ид.ч. от ЗЕМЯ с площ 1 321 кв.м., находяща се в с.Въглен, общ.Аксаково, обл.Варненска, ЕКАТТЕ 12406, съставляваща имот № 050012, парцел 12 от масив 50, при граници на целия имот: имоти № № 13-нива; 26-полски път; 18-нива; 11-нива, ведно с построената в това място СГРАДА-ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ с площ 602 кв.м. и застроен обем от 2043 куб.м.; сумата от 1 100 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Мазда", модел "Е 2200 ", с рег.№ В 2698 АТ; сумата от 400  лева от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "100", с рег.№ В 3182 СК; сумата от 2 000 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Голф", с рег.№ В 0940 СН,; сумата от 500 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "100", с рег.№ В 3224 СК,; сумата от 1 500 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Пасат", с рег.№ В 8588 СК; сумата от 1 200 лева от продажбата на товарен автомобил, марка "Фолксваген", модел "Транспортер Т", с рег.№ В 9890 СК; сумата от 1 000 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "А 4", с рег.№ В 9926 СК; сумата от 300 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Пасат", с рег.№ В 3203 СК; сумата от 300 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Голф", с рег.№ В 3204 СК; сумата от 1000 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "А 4", с рег.№ В 9858 СК; сумата 300  лева от продажбата на лек автомобил, марка "Ланд Ровър", модел "Фрийлендър", с рег.№ В 4445 СК; сумата от 500 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Волво", модел "460", с рег.№ В 5429 CP; от „Ауто Фест” ООД, на основание чл. 6, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ лек автомобил, марка "Фиат ", модел "Маренго ", с рег.№ В 6437 СТ; Лек автомобил, марка "Ауди", модел "А6", с рег.№ В 3036 KB; от „Ауто Фест” ООД, на основание чл. 6, във връзка с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от 4 100 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Рено", модел "Лагуна", с рег.№ В 8448 KB, както и в частта на осъждането им за разноските за първоинстанционното производство.

В останалата му част решението на окръжния съд, като необжалвано, е влязло в сила.

ОСЪЖДА Н.С.С., ЕГН ********** и С.Х.Н., ЕГН **********, двамата с адрес: *** и „Ауто Фест” ООД, ЕИК 103921053, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ж.к. „Младост” №106,, вх.4, ет.2, ап.65, представлявано от Н.С. и С.Н., да заплатят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (с предишно наименование КУИППД), Булстат 131463734, с адрес: гр. София, ул. „Г.С. Раковски” № 112, с председател П. Г. Д., сумата от 5 027 лв., представяващи юрисконсултско възнаграждение за защитата във въззивното производство.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването на препис от него на страните и при условията на чл.280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: