ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

203

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  17.04.2018 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 151/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Т.К.Д. *** срещу определение № 3042/23.11.2017 год по в.гр.д. № 2252/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е прекратено производството по жалба вх.№ 11238/09.08.2017 год срещу постановление № 18543/31.07.2017 год за прекратяване на изп.д. № 20137180400897 на ЧСИ С. Д. с рег.№… на КЧСИ. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на ЧСИ с указания да присъди в полза на взискателя разноските по изпълнителното дело.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е пнодадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на разглеждане е подадена от Т.К.Д. в качеството му на взискател по изп.д. № 20137180400897 на ЧСИ С. Д., жалба срещу постановление № 18543/31.07.2017 год за прекратяване на изпълнителното дело. Аргументите на жалбоподателя срещу това постановление са съсредоточени върху липсата на произнасяне на съдебния изпълнител по въпроса за разноските по принудителното изпълнение. В същия дух са и оплакванията в частната жалба срещу постановеното от ВОС определение.

С новата редакция на чл. 435 от ГПК е направено разграничение между прекратяването и приключването на изпълнителното производство, като на взискателя е предоставена процесуалната възможност да обжалва постановленията на съдебния изпълнител и в двата случая.

В настоящия случай с постановлението от 31.07.2017 год производството е прекратено поради изплащане на дълга в хода на изпълнителното дело. По въпроса за разноските съдебният изпълнител се е произнесъл с отделен акт – постановление от 16.08.2017 год, който не е предмет на подадената жалба вх.№ 11238/09.08.2017 год. Постановлението за разноските, както и актът на съдебния изпълнител за приключване на производството, подлежат на самостоятелно обжалване, както правилно е приел първоинстанционният съд.

Подадената жалба, макар формално да е насочена срещу постановлението зца прекратяване, в действителност претендира присъждане на разноски по изпълнението, което е недопустимо.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че постановеното определение, с което производството по жалбата е прекратено, е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3042/23.11.2017 год по в.гр.д. № 2252/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е прекратено производството по жалба вх.№ 11238/09.08.2017 год срещу постановление № 18543/31.07.2017 год за прекратяване на изп.д. № 20137180400897 на ЧСИ С.Д. с рег.№ на КЧСИ.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.