О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

238

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 09.04.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№153/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от А.Н.Б. против определение №307/26. 01.2015г., постановено по в.гр.д.№253/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което про- изводството по делото, образувано по жалба вх.№19427/10.12.2014г., подадена от А.Н.Б. срещу действията на ЧСИ Станимира Данова, рег.№718, с район на действие ВОС, по изп.дело №20137180400377, изразя - ващи се в обявяване провеждането на публична продан на ипотекиран недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2723.83 по дейст -ващата КК на гр.Варна, находящ се в гр.Варна, кв.”Приморски”, м-т „Трака -та”-„Ваялар”, е прекратено.В жалбата се твърди, че определението е непра -вилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизвод- ствените действия.

Въззиваемата страна „Банка Пиреос България”АД в подадения отговор поддържа становище за неоснователност на жалбата и моли обжалваното опре- деление да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и прило -жимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№253/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадена от А.Н.Б. /длъжник в изпълнителното произ -водство/ жалба вх.№19427/10.12.2014г. против действия на ЧСИ Станимира Данова с рег.№718 и район на действие-ОС Варна: обявяване провеждането за периода 17.11.2014г.-17.12.2014г. на публична продан на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, район ”Приморски”, съставляващ ПИ с идентификатор 10135.2723.83 по КККР, одобрени 2008г.В жалбата се твърди, че действията са незаконосъобразни, т.к. неправилно съдебният изпълнител, след като е спрял производството по отношение на длъжника „Сити център”ЕООД, гр.Варна, по отношение на когото е открито производство по несъстоятелност с решение от 21.12.2013г., постановено по т.д.№1301/13г. по описа на ВОС, не го е спрял и по отношение на жалбоподателя.С продължаване на изпълнението, вкл. обявяване на публична продан за имот с идентификатор 10135.2723.83, собственост на жалбоподателя, ипотекарен гарант за вземането на взискателя „Банка Пиреос България”АД към „Сити център”ЕООД, са нарушени правата му, т.к. предвид преклузивния срок по чл.688, ал.1 от ТЗ не може да реализира възникващите в патримониума му регресни права срещу „Сити център”ЕООД след изпълнението на чуждия дълг, за който отговаря по силата на учредената ипотека.Моли обжалваните действия да бъдат отменени, да се приеме за уста- новено, че е налице хипотезата на чл.638, ал.1 от ТЗ и по отношение на него, да се разпореди спиране на изпълнителното дело, респект. прекратяването му, доколкото е установено, че взискателят е предявил вземането си по т.д. №1301/13г. по описа на ВОС, вземането му е прието и същият е конституиран като кредитор на масата на несъстоятелността въз основа на същото вземане.

Взискателят „Банка Пиреос България”АД е депозирал писмени възра -жения по жалбата в срока по чл.436, ал.3 от ГПК.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваните действия.

Изпълнителното производство е образувано на 29.01.2013г. въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д.№352/13г. по описа на ВРС, ХХVІ състав, с който „Сити център”ЕООД, гр.Варна и А.Н.Б. са осъдени солидарно да заплатят на „Банка Пиреос България”АД посочените в листа суми.По молба на взискателя „Банка Пиреос България”АД и по реда на чл.456 от ГПК с разпореждане на ЧСИ от 02.02.2013г. е присъединено взема -нето му по изп.лист от 25.01.2013г., издаден по ч.гр.д.№377/13г. по описа на ВРС, ХІІ състав, с който „Сити център”ЕООД, гр.Варна и А.Н.Б. са осъдени солидарно да заплатят на „Банка Пиреос България”АД посочените в листа суми.Двете вземания на банката, които са по договори за кредит от 15.11.2007г., сключени със „Сити център”ЕООД, са обезпечени с договорни ипотеки, съответно учредени с н.а.№11/07г. и н.а.№10/07г., с които А.Н.Б. е учредил в полза на банката за обезпечаване вземанията й по договорите за кредит ипотеки върху собствените си недви -жими имоти, един от които имот с идентификатор 10135.2723.83 по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г.

С решение №1209/21.12.2013г., постановено по т.д.№1301/13г. по описа на ВОС, т.о., е обявена неплатежоспособността на „Сити център”ЕООД с начална дата 26.11.2012г. и е открито производство по несъстоятелност.С уведомление от 27.01.2014г. назначеният с цитираното решение на ВОС временен синдик е уведомил ЧСИ С.Данова за откритото производство по несъстоятелност.С раз -пореждане от 30.07.2014г. ЧСИ е посочил, че на осн. чл.638, ал.1 от ТЗ изпълнителните действия по отношение на „Сити център”ЕООД са спрени, считано от 27.01.2014г.Изпълнителното производство е продължило по отно -шение на солидарния длъжник физическо лице за имотите, негова собственост.

По искане на взискателя с протокол от 13.11.2014г. е насрочена публична продан на собствения на А.Н.Б. недвижим имот, с иден- тификатор 10135.2723.83 за периода 17.11.2014г.-17.12.2014г. при начална цена в размер на 433 020лв./представляваща 80% от такава в размер на 541 295лв. по предходна продан, насочена за периода 17.06.2014т.-17.07.2014г. и обявена за нестанала поради неявяване на купувач/.За насрочването на публичната продан длъжникът е уведомен лично на 30.11.2014г.

Действията на съдебния изпълнител, които длъжникът в изпълнителното производство разполага с възможността да обжалва, са лимитативно изброени в чл.435 от ГПК.Действието насрочване на публична продан/ако не попада в хипотезата на насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, а в случая не попада в тази хипотеза/ не е в обхвата на действията, подлежащи на обжалване.Жалбата е подадена на 10.12.2014г., т.е. преди извършване на проданта - протоколът за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяване на купувач е от 18.12.2014г.Съгласно протокола, за купувач е обявена „Банка Пиреос България”АД, съответно евен - туално изготвеното впоследствие постановление за възлагане не може да бъде предмет на подадената преди изготвянето му жалба.Като подадена против действие, неподлежащо на самостоятелно обжалване, жалбата е недопустима, предвид което образуваното по нея производство подлежи на прекратяване. Исканията си за спиране, респект. прекратяване на изпълнителното производ- ство, страната следва да отправи до съдебния изпълнител.Съображенията й относно твърдените регресни права спрямо дружеството солидарен длъжник, по отношение на което е открито производство по несъстоятелност, също не могат да се изследват в производство по реда на чл.435 от ГПК.     

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против действия на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични изводи с тези на ВОС обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №307/26.01.2015г., постановено по в.гр.д. №253/15г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: