ОПРЕДЕЛЕНИЕ

240

_18_.04.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _18_.04. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.153 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Ц.А.Г., срещу определение № 3093/20.12.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 1077/2016 год., в частта му, с която е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение подадената от нея молба за освобождаване от заплащане на разноски за съдебна експертиза по въззивна жалба срещу действия на съдебен изпълнител по същото гр.д. В жалбата се твърди, че определението е недопустимо и неправилно.

На насрещната страна по делото „ПИБ“ АД е връчен препис от жалбата и е изразено становище за неоснователността й.

Съдът съобрази следното:

В обжалваното определение липсва изричен диспозитив, с който се отказнва освобождаване от такси и разноски по делото, а същевременно са изложени мотиви за това в акт.

Налице е ОФГ, която следва да се поправи преди разглеждане на жалбата.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКАРЯВА производството по настоящото дело И ВРЪЩА делото на ВОС за провеждане на процедура по ОФГ в обжалваното опредление, след която жалбата да се върне на ВАпС за произнасяне по същество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: