О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

199

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 02.04.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 154/2014 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадени са частни жалби от „Токуда банк” АД гр.София чрез процесуалния представител адв. Маринов от АК гр.Разград срещу решение от 09.01.2014 год по гр.д. № 89/2013 год на Окръжен съд Разград, с което е отменено като незаконосъобразно разпределение по изпълнителни дела №№ 348/2010 и 349/2010 год по описа на ЧСИ Деян Драганов, извършено с протокол от 31.01.2013 год., както и срещу определение № 149/18.02.2014 год по същото дело, постановено по реда на чл. 248 ГПК за разноските.

По съображжения за незаконосъобразност на постановените съдебни актове, частният жалбоподател моли за тяхната отмяна и постановяване на друго, с което бъде оставено в сила постановлението на ЧСИ за извършеното разпределение.

В писмения отговор на „Калабрес” ЕООД се съдържа становище за неоснователност на частните жалби и потвърждаване на обжалвните съдебни актове.

Съсатвът на Апелативен съд Варна намира, че частните жалби са подадени в срок от легитимирана страна и срещу подлежащи на обжалване съдебни актове, поради което са процесуално допустими.

Разгледани по същество, те са ОСНОВАТЕЛНИ, по следните мотиви:

Съдът е сезиран със жалба от длъжника „Калабрес” ЕООД срещу извършеното от съдебния изпълнител разпределение, като в жалбата се сочи, че не е бил спазен редът на привилегиите по чл. 136 от ЗЗД, не е била съобразена поредността на ипотеките, обезпечаващи вземанията на взискателя по изп.дела, респ. лихвите по тях, както и че липсвало описание на публичните вземания на държавата като взискател, присъединен по право.

От приложените по делото доказателства се установява от фактическа страна следното:

При извършване на разпределението на сумите, получени от публичната продан, проведена на 21.12.2010 год съдебният изпълнител е пристъпил към изготвяне на разпределение предвид обстоятелството, че събраната сума не е била достатъчна да удовлетвори вземанията на взискателя „Токуда банк” АД по изп.д. № 348/2010 и присъединеното към него изп.д. № 348/2010, както и на присъединения по право взискател Държавата за вземанията от публичен характер за дължими осигурителни вноски и други, освен тези за глоби.

При изготвяне на разпределението съдебният изпълнител е спазил реда за удовлетворяване, визиран в чл. 136 ГПК, а именно: в първи ред са поставени разноските по обезпечаването и принудителното изпълнение, установени със съответните платежни документи, на второ място са вземанията, обезпечени с ипотеки в полза на взискателя „Токуда банк” АД, и на трето място – вземанията на държавата, различни от такива за глоби.

Редът, по който са удовлетворени ипотечните вземания правилно е определен от съдебния изпълнител в съответствие с разпоредбите на чл.15 във вр. с чл 8 и 9 от Правилника за вписванията.

Службите по вписвания, наред с останалите книги водят отделно входящ регистър и партидна книга – чл.33 б.”ж” и „з” от Правилника за вписванията.  Във входящия регистър се записват по реда на постъпването им всички нотариални актове, молби и писма, чието вписване се иска. Партидната книга служи за нанасяне по персоналната партида на всеки собственик извършените вписвания, заличавания и отбелязвания, които се отнасят до него, като се посочва съответната книга, тома и страницата, където е подреден актът. Изричния текст на чл. 34 ал.2 от Правилника за вписванията придава на входящия регистър като първичен документ определящо значение по отношение поредността на вписаните актове.

От представеното по делото извлечение от входящия регистър на Службата по вписванията гр.Разград от дата 20.05.2008 год се установява, че под № 21 в 15:09:02 часа е регистрирано искане от нотариус Бойчо Костов за вписване на нот.акт за учредяване на договорна ипотека № 41 т.3, рег.№ 2421, дело 287 от 20.05.2008 год, а под № 22 в 15:09:28 часа е регистрирано искане на същия нотариус за вписване на договорна ипотека с нот. акт № 42, т.3, рег.№ 2422, дело № 288 от 20.05.2008 год.

Съблюдавайки нормите, уреждащи правилата за извършване на вписванията, цитирани по-горе, следва да се направи извод, че ипотеката, учредена с нот.акт № 41/2008 год е с по-преден ред от таки с нот.акт № 42/2008 год, независимо от това, че при нанасянето им в двойно-входящия регистър и съответно в партидната книга местата им са били разменени. При извършването на разпределението, съдебният изпълнител се е съобразил с посочената поредност, като по този начин е спазил закона.

По отношение оплакването в частната жалба, подадена от длъжника, че не са били заделени суми за съразмерното удовлетворяване на държавата като присъединен взискател по право, съставът на Апелативен съд Варна намира следното:

Съгласно чл. 495 ГПК взискателят, който е обявен за купувач на имота е длъжен да внесе по сметката на съдебния изпълнител суми само в две, изрично посочени хипотези:1) необходимата сума за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели, или 2) сумата, която надминава неговото вземане, когато няма други взискатели. В противен случай той не внася нищо, а придобива имота, който му се възлага срещу вземането му.

В разглеждания казус се намраме пред хипотеза, когато имотът е възложен на привилегирован взискател по смисъла на чл.136 ал.1 т.3 от ЗЗД, чието вземане е обезпечено с ипотека върху имота. Задължението по чл. 495 ГПК за внасяне на сумата, необходима за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели се отнася само в случай, че освен него има  и други взискатели, ползващи се с привилегия от същия ред. Само тогава техните вземания подлежат на съразмерно удовлетворяване – чл. 136 ал.3 ЗЗД.

Държавата, като присъединен взискател по право  се ползва с привилегия, предхождаща тази на ипотекарния кредитор само за вземания за данъци върху конкретния имот – от стойността на имота. За останалите публични вземания, освен тези за глоби, привилегията на държавата се нарежда след тази по чл. 136 ал.1 т.3 от ЗЗД. Съгласно ал.2 на цитираната разпоредба привилегиите по чл. 136 т.5 и 6 от ЗЗД са общи и се удовлетворяват от цялото имущество на длъжника, докато всички останали привилегии са уредени като спецални и са върху стойността на съответното имущество. Държавата е предявила вземания, произтичащи от от здравно-осигурителни и пенсионни вноски и лихви върху тях, поради което те попадат в обхвата на чл. 136 ал.1 т.6 от ЗЗД и по силата на приоритета, който спецалните привилегии имат спрямо общите, подлежат на удовлетворяване след ипотечните вземания. Във всеки случай, те не се намират в един и същи ред, и затова по отношение на тях е неприложим принципът на съразмерността.

В контекста на изложеното, настоящият състав намира, че не е нарушено изискването на чл. 495 ГПК за внасяне на суми по сметката на съдебния изпълнител, понеже не е налице нито една от двете визирани хипотези.

Наред с това следва да се отбележи, че Държавата като присъединен взискател не е обжалвала постановлението за разпределение на сумите, събрани от публичната продан.

Поради това решението на първоинстанционния съд, с който е отменен протоколът от 31.01.2013 год на ЧСИ Деян Драганов, с който е извършено разпределение по изп.дела № 348/2010 и 349/2010 год следва да бъде отменено, а частната жалба на длъжника „”Калабрес” ЕООД – отхвърлена.

С оглед крайния извод на състава за изхода на делото, следва да бъде отменено и определение № 149/18.02.2014 год за разноските.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ решение от 09.01.2014 год по гр.д. № 89/2013 год на Окръжен съд Разград, както и определение № 149/18.02.2014 год по същото дело, постановено по реда на чл. 248 ГПК за разноските и вместо тях

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба Вх.№ 1217/07.03.2013 год, подадена от „Калабрес” ЕООД с ЕИК 116562892 със седалище и адрес на управление гр.Разград, ул.”Венелин” № 9 ет.1 ап.1, представлявано от управителя П.С.Г. срещу разпределение на суми, събрани по изпълнителни дела №№ 348/2010 и 349/2010 год по описа на ЧСИ Деян Драганов, извършено с протокол от 31.01.2013 год протокол от 31.01.2013 год.

ПОТВЪРЖДАВА протокол от 31.01.2013 год по изп.д. № 20107620400349 и 20107620400348 на ЧСИ Деян Драганов с рег.№ 762 и район на действие ОС Разград, с който е извършено разпределение на сумите, събрани по изп.дела.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: