ОПРЕДЕЛЕНИЕ

388

Гр. Варна, 15.06.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО съдебно заседание на 15.06. през две хиляди и ШЕСТНАДЕСЕТАТА година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;     

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

, като разгледа докладваното от съдията Христова

 Гр.д. № 154 по описа за 2016-та година:

Настоящото производство е по въззивна жалба на Д.Я.А., ЕГН **********, срещу решение № 2090/15.12.2015 год. по гр.д. 1636/2015 год. на ОС Варна, поправено с решение № 168/15.02.2016 г., с което са отхвърлени предявените от него искове срещу НИКОЛАЙ ПЕТРОВ Г., ЕГН **********, в качеството му на ЧСИ №716 на НК и район на действие ВОС, при участието на ЗАД “Алианц България” АД, в качеството на трето лице – помагач, с правно основание чл. 74 ЗЧСИ и чл. 86 ЗЗД, за заплащане на следните суми: сумата от 100000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени от незаконните действия на ЧСИ, страх, нервност и разсеяност, вследствие осъществени заплахи от страна на ответника и поради извършения въвод във владение по изп.д. 20107160400346 по описа на Николай Петров Г. като ЧСИ върху таванско помещение №6, прилежащо към собствения на ищеца апартамент №**, находящ се в гр. Варна, ул. «Рали Мавридов», №7, ет.3, който е различен от този  по изпълнителния лист издаден по гр.д. № 3491/2008 г. по описа на ВРС, VІІ състав за предаване на владението върху таванско помещение № 7, находящо се в жилищна сграда на ЖСК „Пролет-78” в гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” № 7; сумата от 43 271.98 /четиридесет и три хиляди двеста седемдесет и един лева и деветдесет и осем ст./ лева, представляваща обезщетение за забава  върху главницата от 100 000 лева за периода от 08.03.2011 г. до 29.05.2015 г., сумата от 7891.88 /седем хиляди осемстотин деветдесет и един лева и осемдесет и осем ст./ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразни действия на ответника, в качеството му на  ЧСИ, рег. № 716 на КЧСИ, с район на действие ВОС, изразяващи се в стойността на незаконосъобразно отнетото от ищеца таванско помещение № 6, прилежащо към собствения на ищеца апартамент 26, находящ се в гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” № 7, ет. 3, който обект е различен от този по изпълнителния лист издаден по гр.д. № 3491/2008 г. по описа на ВРС, VІІ състав, въз основа на който е образувано изп.д. № 20107160400346 за предаване на владението върху таванско помещение № 7, находящо се в жилищна сграда на ЖСК „Пролет-78” в гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” № 7 – 5163.90 лева, сумата за разноски, за която е осъден ищеца – 2679.98 лева и разноски, които са заплатени от ищеца по изп. дело № 20107160400346 – 48 лева и сумата от 3415.01 /три хиляди четиристотин и петнадесет лева и една ст./ лева, представляваща сбора от обезщетения за забава върху главниците от 5163.90 лева, 2679.98 лева и 48 лева за периода от 08.03.2011 г. до 29.05.2015 г., като неоснователни, ведно с присъждане на разноски в полза на ответника Г..

Производството пред ВАпС е на етап срок за обжалване на  постановеното въззивно решение, с което решението на ОС е потвърдено и са присъдени разноски за въззивната инстанция.

Преди влизане в сила на въззивното решение е подадена молба от Д.А. за отказ от предявените искове.

За да се произнесе по молбата, съдът взе предвид следното:

Съдът е десезиран със спора от ищеца, предявил разгледаните претенции и подал въззивна жалба до ВАпС в срока за обжалване на въззивното решение. Молба за отказ от иска може да бъде подадена във всяко положение на делото.

Налице е хипотезата на чл. 233 ГПК, при която въззивното решение и първоинстанционното такова следва да бъдат обезсилени, а производството по исковете – прекратено пред ВОС и ВАпС. Не следва да се обезсилват решенията само в частта им, с която се присъждат разноски в полза на ответника и въззиваем в производството, тъй като разноски се дължат и при отказ от иска.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЕЗСИЛВА решението на ВОС №2090/15.12.2015 год. по гр.д. 1636/2015 год., поправено с решение №168/15.02.2016 год. и решението на ВАпС № 84/20.05.2016 год. по в.гр.д. 154/2016 год., ИЗВЪН ЧАСТТИТЕ ИМ, КАСАЕЩИ ПРИСЪЖДАНЕТО НА РАЗНОСКИ пред първата и въззивната инстанции, и ПРЕКРАТЯВА производството пред ВОС и пред ВАпС, на осн. чл. 233 ГПК.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ в ЕДНОСЕДМИЧЕН срок от съобщението пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: