Р Е Ш Е Н И Е

84

гр. Варна,  20.05.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и седми април през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 154 по описа за 2016-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по  въззивна жалба на Д.Я.А., ЕГН **********, срещу решение № 2090/15.12.2015 год. по гр.д. 1636/2015 год. на ОС Варна, поправено с решение № 168/15.02.2016 г., с което са отхвърлени предявените от него искове срещу Н.П.Г., ЕГН **********, в качеството му на ЧСИ №716 на НК и район на действие ВОС, при участието на ЗАД “Алианц България” АД, в качеството на трето лице – помагач, с правно основание чл. 74 ЗЧСИ и чл. 86 ЗЗД, за заплащане на следните суми: сумата от 100000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени от незаконните действия на ЧСИ, страх, нервност и разсеяност, вследствие осъществени заплахи от страна на ответника и поради извършения въвод във владение по изп.д. 20107160400346 по описа на Н.ПГ. като ЧСИ върху таванско помещение №*, прилежащо към собствения на ищеца апартамент №26, находящ се в гр. Варна, ул. «Рали Мавридов», №7, ет.3, който е различен от този  по изпълнителния лист издаден по гр.д. № 3491/2008 г. по описа на ВРС, VІІ състав за предаване на владението върху таванско помещение № 7, находящо се в жилищна сграда на ЖСК „Пролет-78” в гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” № 7; сумата от 43 271.98 /четиридесет и три хиляди двеста седемдесет и един лева и деветдесет и осем ст./ лева, представляваща обезщетение за забава  върху главницата от 100 000 лева за периода от 08.03.2011 г. до 29.05.2015 г., сумата от 7891.88 /седем хиляди осемстотин деветдесет и един лева и осемдесет и осем ст./ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразни действия на ответника, в качеството му на  ЧСИ, рег. № 716 на КЧСИ, с район на действие ВОС, изразяващи се в стойността на незаконосъобразно отнетото от ищеца таванско помещение № 6, прилежащо към собствения на ищеца апартамент 26, находящ се в гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” № 7, ет. 3, който обект е различен от този по изпълнителния лист издаден по гр.д. № 3491/2008 г. по описа на ВРС, VІІ състав, въз основа на който е образувано изп.д. № 20107160400346 за предаване на владението върху таванско помещение № 7, находящо се в жилищна сграда на ЖСК „Пролет-78” в гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” № 7 – 5163.90 лева, сумата за разноски, за която е осъден ищеца – 2679.98 лева и разноски, които са заплатени от ищеца по изп. дело № 20107160400346 – 48 лева и сумата от 3415.01 /три хиляди четиристотин и петнадесет лева и една ст./ лева, представляваща сбора от обезщетения за забава върху главниците от 5163.90 лева, 2679.98 лева и 48 лева за периода от 08.03.2011 г. до 29.05.2015 г., като неоснователни, ведно с присъждане на разноски в полза на ответника Г..

В жалбата се твърди, че решението на ОС е неправилно, необосновано и противоречи на материалния закон. Твърди се, че въз основа на възприетата от съда фактическа обстановка, той е направил грешни правни изводи относно наличието на противоправното поведение и пряката причинно-следствена връзка между изпълнението и вредите. Иска се отмяна на решението в обжалваната част и отхвърляне на исковете.

Постъпила е и втора жалба от същия въззивник, подадена лично, в която се излага, че решението е недопустимо от гледна точка на закона и се иска отмяната му и уважаване на исковете.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна ЧСИ Н.Г.. С отговора жалбата се оспорва, като се поддържа, че въводът е извършен правилно и се претендират вреди, които не са претърпяни.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Пред ОС са предявени искове с правно основание чл. 74 от ЗЧСИ и чл. 86 от ЗЗД, от Д.Я.А. срещу Н.П. Г., в качеството му на ЧСИ, рег. № 716 на КЧСИ, с район на действие ВОС за следните суми: сумата от 100 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени от незаконосъобразни действия на ответника, в качеството му на  ЧСИ, рег. № 716 на КЧСИ, с район на действие ВОС, изразяващи се в преживян страх, нервност и разсеяност в следствие на осъществени заплахи от страна на ответника и поради извършения въвод във владение по изп.д. № 20107160400346 по описа на Н.Г., ЧСИ, рег. № 716 на КЧСИ, с район на действие ВОС върху таванско помещение № 6, прилежащо към собствения на ищеца апартамент 26, находящ се в гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” № 7, ет. 3, който обект е различен от този по изпълнителния лист издаден по гр.д. № 3491/2008 г. по описа на ВРС, VІІ състав за предаване на владението върху таванско помещение № 7, находящо се в жилищна сграда на ЖСК „Пролет-78” в гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” № 7, сумата от 43 271.98 лева, представляваща обезщетение за забава  върху главницата за периода от 08.03.2011 г. до 29.05.2015 г., сумата от 7891.88 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразни действия на ответника, в качеството му на  ЧСИ, рег. № 716 на КЧСИ, с район на действие ВОС, изразяващи се в стойността на незаконосъобразно отнетото от ищеца таванско помещение № 6, прилежащо към собствения на ищеца апартамент 26, находящ се в гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” № 7, ет. 3, който обект е различен от този по изпълнителния лист издаден по гр.д. № 3491/2008 г. по описа на ВРС, VІІ състав, въз основа на който е образувано изп.д. № 20107160400346 за предаване на владението върху таванско помещение № 7, находящо се в жилищна сграда на ЖСК „Пролет-78” в гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” № 7 – 5163.90 лева, сумата за разноски, за която е осъден ищеца – 2679.98 лева и разноски, които са заплатени от ищеца по изп. дело № 20107160400346 – 48 лева и сумата от 3415.01 лева, представляваща сбора от обезщетения за забава върху главниците от 5163.90 лева, 2679.98 лева и 48 лева за периода от 08.03.2011 г. до 29.05.2015 г. /уточнението е направено в с.з. от 23.10.2015 г./.

Ответникът Н.П.Г. пред ОС своевременно е оспорил исковете в писмен отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК. Ответникът е твърдял, че въводът във владение по изп. дело № 20107160400346 е извършен на 15.03.2011 г., като взискателят е въведен именно в таванско помещение № 7, в съответствие с изпълнителния титул и скиците към влязлото в сила съдебно решение, което се прекратява. Оспорват се твърденията за заплахи, обиди и физическа саморазправа с ответника.

По делото се установява, че с решение № 1969/19.06.2009 г. по гр.д. № 3491/2008 г. по описа на ВРС, VІІ състав е признато за установено по отношение на В.Д.И. и Д.А.Я., че П.Й.Й. е собственик на таванско помещение № 7, находящо се в жилищна сграда на ЖСК „Пролет-78” в гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” № 7, попадащо в кв. 338Б в 10-ти микрорайон с площ 10.33 кв.м., при граници: изток – таван № 6, запад – таван № 8, север – коридор, юг – улица, като ответниците са осъдени да предадат владението върху описания обект, на основание чл. 108 от ЗС. Въз основа на влязлото в сила решение по гр.д. № 3491/2008 г. по описа на ВРС, VІІ състав е издаден изпълнителен лист в полза на П.Й..

Установява се от представеното копие от изп.д. № 20107160400346 по описа на ЧСИ Н. Г., по което се намира протокол за принудително отнемане на недвижим имот от 15.03.2011 г., че въводът на П. Й. във владение на таванско помещение № 7,  находящо се в жилищна сграда на ЖСК „Пролет-78” в гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” № 7, попадащо в кв. 338Б в 10-ти микрорайон с площ 10.33 кв.м., при граници: изток – таван № 6, запад – таван № 8, север – коридор, юг – улица е извършен на 15.03.2011 г., като са отстранени досегашните владелци В. Д. И и Д.А.Я.. Длъжникът Я. се е явил в кантората на ЧСИ на 15.03.2011 г. и е предал ключовете за таванско помещение № 7 лично. Въпреки разменените фамилии, от съвпадението на ЕГН става ясно, че това е именно ищецът по делото, което не е оспорил въвода при извършването му, присъствал е лично и е подписал протокола за въвод.

От заключението на вещото лице по допуснатата и приета от съда СТЕ,  се установява, че имотът, който към момента на огледа се ползва от П.Й., не е идентичен с имота, описан в протокол за принудително отнемане на недвижим имот от 15.03.2011 г., в изпълнителния лист по гр.д. № 3491/2008 г. по описа на ВРС, VІІ състав и в решение № 1969/19.06.2009 г. по гр.д. № 3491/2008 г. по описа на ВРС, VІІ състав. Но имотът, описан в протокола за въвод във владение, е идентичен с този, описан в изпълнителния титул.

За да се докаже твърдението за погрешно извършен въвод в имот, различен от този по изпълнителния титул, следваше да се установи, че фактическите действия на ЧСИ не съответстват на посоченото в протокола за въвод.

От показанията на свидетелите М.М. и Т.А.по делото се установява само, че са били поканени да освободят тавански помещения в същата сграда, които са ползвали като квартиранти на Д.Я., от ЧСИ, но никой от тях не е присъствал на извършване на въвода във владение, поради което и не може да се установи в кое помещение е бил въведен взискателят.

По реда на ЗЧСИ частните съдебни изпълнители дължат обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.

Следователно, за уважаването на исковете следваше да се установи противоправно действие или бездействие на ЧСИ, извършено именно в това му качество; вреди от вида, описан в исковата молба; пряка причинно-следствена връзка между противоправното действие/бездействие и вредата; вина или извършеното да е по причини, за които ЧСИ отговаря, което се предполага.

В конкретният случай не се установява ЧСИ да е извършил твърдяното противоправно действие – въвод във владение на различен от описания в изпълнителния титул имот.

В случая обаче не са налице предпоставките на цитираната разпоредба за ангажиране отговорността на Николай Г., в качеството му на ЧСИ, рег. № 716 на КЧСИ, с район на действие ВОС, тъй като не се установиха в условията на главно и пълно доказване извършени от него противоправни действия. Твърденията на ищеца са, че ЧСИ е извършил въвод във владение в имот различен от този по притежавани я от взискателя изпълнителен титул.

Действията на ЧСИ се удостоверяват с протокол, който се ползва с материална доказателствена сила за извършването на именно описаните в него действия. От заключението на вещото лице по приетата от ОС СТЕ, неоспорена от страните, се установява, че имотът, описан в протокола за въвод във владение от 15.03.2011 г., е идентичен с този описан в изпълнителния лист по гр.д. № 3491/2008 г. по описа на ВРС, VІІ състав и в решение № 1969/19.06.2009 г. по гр.д. № 3491/2008 г. по описа на ВРС, VІІ състав. Следователно, протоколът за въвод удостоверява, че такъв е извършен именно в имота по изпълнителния титул. В изпълнителния процес това действие не е обжалвано.

От друга страна, установява се пак от СТЕ, че понастоящем взискателят Й. владее друго таванско помещение. Липсват доказателства, обаче, въводът да е бил извършен в ползваното от Й. помещение преди четири години. По делото са разпитани свидетели, от чиито показания не се установява как и в кой имот е извършен въводът във владение по посочения протокол. Липсват доказателства как се е ползвал имотът през периода от въвода до завеждане на настоящото производство. Налага се изводът, че материалната доказателствена сила на протокола за въвод във владение не е оборена от въззивника и ищец в процеса, който носи и доказателствената тежест за това.

При липса на една от кумулативно дадените предпоставки за уважаване на исковете, те се явяват неоснователни.

При съвпадане изводите на ОС с тези на въззивната инстанция, решението следва да бъде ПОТВЪРДЕНО.

На Н. Г. следва да се присъдят разноски и за въззивната инстанция в размер на 3000 лв. за адвокатски хонорар. Направено е възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, което, с оглед високия размер на претенциите, предявени в процеса, не следва да се уважава, тъй като адвокатското възнаграждение е дори под минималния размер по Наредба №1.

Предвид горното , съдът

                                      РЕШИ :

 ПОТВЪРЖДАВА решение № 2090/15.12.2015 год. по гр.д. 1636/2015 год. на ОС Варна, поправено с решение № 168/15.02.2016 г. по реда на чл. 247 ГПК.

ОСЪЖДА Д.Я.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Н. П. Г., ЕГН **********, в качеството му на ЧСИ №716 на НК и район на действие ВОС, при участието на ЗАД “Алианц България” АД, в качеството на трето лице – помагач, сумата от 3000 лв. за разноски за въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ :