ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№254

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  27.04.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 154/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 1985/04.04.2017 от И.Т.Г. чрез процесуалния му представител адв. П.В. *** срещу разпореждане № 164 по гр.д. № 2082/2011 год на Окръжен съд Варна, с което е издаден обратен изпълнителен лист за сумите, получени въз основа на допуснатото предварително изпълнение. По отношение на главниците частният жалбоподател прави възражение за изтекла погасителна давност, а по отношение на лихвите възразява, че такива не се дължат върху вземания за разноски. Моли за отмяна на разпореждането и постановяване на съдебен акт, с който искането на М. и А. И. за издаване на обратен изпълнителен лист бъде оставено без уважение.

В постъпилия отговор от М.И.И. и А.К.И. са изложени доводи за неоснователност на частната жалба и искане за потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 245 ал.3 от ГПК съдът издава обратен изпълнителен лист на длъжника срещу взискателя за връщане на сумите, получени въз основа на допуснатото предварително изпълнение, когато решението за присъжднето им бъде отменено. С влезлия в сила съдебен акт се отрича съществуването на изпълняемото право, послужило като основание за събиране на сумите.

Когато това изпълняемо право не е безусловно (както е било в разглеждания случай), т.е. то произтича от несъдебно изпълнително основание, оспорено от длъжника и е реализирано при висящ исков процес относно съществуването му, макар и законосъобразни действията на съдебния изпълнител не заличават материалноправната незаконосъобразност на изпълнителния процес, проведен без изпълняемо право в хипотеза, когато това право е отречено с приключване на спора за неговото съществуване. От тук произтича и правната последица от така проведеното изпълнение, а именно заличаване с обратно действие на всички извършени изпълнителни действия. В тази връзка иницииралият изпълнение, без да е признато изрично вземането в негова полза, дължи всички последици от нарушените права на длъжника - от неправомерното засягане на неговата правна сфера с принудителното изпълнение. Поради това, същият дължи и лихва от момента на получаване на недължимо платените суми, като санкция срещу това негово поведение.

Възражението за погасяване на вземането по давност е неоснователно. Правото на длъжника да търси връщане на платеното по принудителното изпълнение възниква от деня на влизане в сила на съдебното решение, с което е признато за установено, че той не дължи. Това е станало с постановяване на определение № 1191/21.11.2014 год по гр.д. № 4323/2014 год на ВКС на РБ, гражданска колегия, III отделение, с което не е допуснато касационно обжалване на решение № 12/06.02.2014 год по гр.д. № 541/2013 год на Апелативен съд Варна. Искането за издаване на обратен изпълнителен лист е подадено в съда на 27.12.2016 год, т.е. преди изтичане на погасителния срок.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че постановеното разпореждане е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 164 по гр.д. № 2082/2011 год на Окръжен съд Варна, г.о. за издаване на обратен изпълнителен лист.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.