ОПРЕДЕЛЕНИЕ 190

гр. Варна, 03.04.2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 154/18г., намира следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба, подадена от Р.К.И. от гр. Русе чрез адв. Вл. В. *** /надлежно упълномощен с пълномощно, приложено към отговор на КЖ с вх. № 736/31.01.18г. по вх. регистър на ДОС, което го овластява с представителна власт до приключване на делото във всички инстанции/, против разпореждане144/07.02.18г., постановено по в.гр.д. № 302/17г. на ОС-Добрич, с което е била върната като просрочена, подадената от същия жалбоподател частна жалба вх. № 739/31.01.18г., насочена против определение № 1065/06.12.17г., постановено по същото дело на ДОС. Наведени са твърдения, че разпореждането е неправилно и се претендира отмяната му и връщане на делото за предприемане на съответните процесуални действия по администриране на подадената частна жалба. Поддържа се, че с посоченото в нормата на чл. 248, ал. 3, изр. 2 от ГПК е уреден не само реда за обжалване на определението за изменение на решението в частта за разноските, но и срока, в който това следва да стане – това е срока, в който може да се обжалва и изменения съдебен акт, а не срока, посочен в чл. 275, ал. 1 от ГПК. Цитирана е и практика на ВКС.

В предвидения срок насрещните страни не са депозирали отговор на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването и против обжалваем съдебен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството пред ОС-Добрич по в.гр.д. № 302/17г. е приключило с постановяване на решение № 247/19.10.17г., с което е отменено първоинстанционното решение в обжалваната му част и вместо него е допусната делба на посочените три имота между посочените съделители и при посочени квоти. С определение № 1065/06.12.17г. въззивният съд се е произнесъл по молбата на въззивниците за изменение на решението в частта за разноските, осъждайки въззиваемите /една от които е Р.К.И./ да им заплатят направените пред въззивния съд разноски. В определението е указано, че то подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в 1-седмичен срок от връчването му на страните. Препис от това определение е връчен на Р.И. на 29.12.17г. и в съобщението е указано, че определението подлежи на обжалване , както е посочено в него /л. 91 от делото на ДОС/.

На 29.01.18г. /датата на пощенското клеймо/ е депозирана частна жалба от Р.И. против определение № 1065/06.12.17г., която с обжалваното понастоящем разпореждане е била върната като просрочена.

Настоящият съдебен състав намира, че посоченото в чл. 248, ал. 3, изр. 2 от ГПК указва единствено инстанцията, в чиято функционална компетентност е да упражни контрол по спора за разноските, но не и вида на жалбата, нейните реквизити и срока за подаването ѝ. Последните се определят от нормите на чл. 275, ал. 1 и ал. 2 от ГПК. В цитираното в частната жалба определение № 34/22.01.15г. по гр.д. 7256/14г. на ВКС, І г.о. действително е прието обратното. Същото обаче представлява изолирана съдебна практика, имайки предвид, че във всички други свои съдебни актове, ВКС в тази хипотеза следи за спазването на преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 от ГПК, независимо от съдебния акт, по отношение на който е проведено производството по чл. 248, ал. 1 от ГПК.   

Обжалваното разпореждане следва да се потвърди като законосъобразно, тъй като действително частната жалба е подадена след изтичане на указания от съда срок за обжалването, изтекъл в случая на 08.01.18г. вкл. /имайки предвид, че 01.01.18г. е празничен ден, в който срокът е спрял да тече, а 06.01.18г. и 07.01.18г. са били неприсъствени дни и срокът е могъл да изтече в първия следващ присъствен ден/.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 144/07.02.18г., постановено по в.гр.д. № 302/17г. на ОС-Добрич, с което е била върната като просрочена, подадената от Р.К.И. от гр. Русе частна жалба вх. № 739/31.01.18г., насочена против определение № 1065/06.12.17г., постановено по същото дело на ДОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: