ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

206

 

Гр.Варна,  28.03.2019 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 28.03.2019 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

              Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д. № 155 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по в.гр.д.№ 155/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд е по чл. 247, ал.4 от ГПК и е образувано по въззивна жалба вх.№ 8258/15.03.2019 г. на Т.К.В., подадена чрез адв. Н.К., срещу решение № 208/21.02.2019 г. постановено по гр.д.№ 2716/2017 г.  по описа на Варненския окръжен съд, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 944/30.05.2018 г. по гр.д. № 2716/2017 г. по описа на ВОС, както следва: на стр.6, ред 25, вместо „от датата на разваляне на договора 19.03.2013 г.“ да се чете „от датата на разваляне на договора 19.03.2018 г.“

Жалбоподателката е настоявала, че обжалваното решение е недопустимо, тъй като окръжният съд не разполагал с компетентност да изменя решението си, след като то е било предмет на въззивно разглеждане и  въззивният съд, сезиран с молбата за издаване на изпълнителен лист, е издал такъв с допуснатата очевидна фактическа грешка. Молила е за „отмяна“ на обжалваното решение и за постановяване на друго такова, с което да бъде отстранена очевидна фактическа грешка в издадения изпълнителен лист като вместо 19.03.2018 г. се чете 19.03.2018 г. за начална дата на начисляване на дължимата законна лихва, както и за обезсилване на изпълнителния лист от 07.12.2018 г.

Варненският апелативен съд, като съобрази доказателствата по делото, намира жалбата за подадена в срок, но недопустима поради липсата на правен интерес от обжалване, по следните съображения:

С молба вх. № 188/11.01.2019 г., допълнена и уточнена с молби вх.№№ 473/23.01.2019 г. и 563/24.01.2019 г., депозирани по в.гр.д. № 561/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд, Т.В. е поискала от съда да отстрани допусната очевидна фактическа грешка в решение № 944/30.05.2018 г. по гр.д. № 2716/2017 г. на Варненския окръжен съд, както и в издадения от апелативния съд изпълнителен лист от 07.12.2018 г. досежно погрешно изписаната дата на дължимост на законната лихва „19.03.2013 г.“ като се чете „19.03.2018 г.“. Молила е грешките да бъдат отстранени от апелативния съд или евентуално делото да бъде върнато на окръжния съд за отстраняване на грешката в решението му. Молбата на Т.В. за поправка на очевидна фактическа грешка в решението на окръжния съд е била препратена на Варненския окръжен съд, който се е произнесъл с обжалваното с настоящата жалба решение № 208/21.02.2019 г., постановено по гр.д.№ 2716/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което молбата е била изцяло уважена и поправката - допусната. По второто искане за поправка на очевидна фактическа грешка в издадения от апелативния съд на 01.12.2018 г. по в.гр.д. № 561/2018 г. изпълнителен лист, Варненският апелативен съд се е произнесъл с определение № 173/14.03.2019 г. по в.гр.д. № 561/2018 г., с което също е уважил изцяло молбата на Т.В. и е допуснал исканата поправка като е обезсилил и изпълнителния лист.

Горното налага извода, че настоящата жалба е лишена от правен интерес и същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по настоящото дело следва да бъде прекратено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивна жалба на Т.К.В. с вх.№ 8258/15.03.2019 г., подадена чрез адв. Н.К., срещу решение № 208/21.02.2019 г. постановено по гр.д.№ 2716/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 155/ 2019 г. по описа на Варненския апелативен съд.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС, в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: